Archívy kategórie: SPOLUPRÁCA S IZS

PODPIS ZMLUVY S KO DPO SR ZA KOŠICKÝ KRAJ


27.6.2018 –  Naša dlhodobá snaha o nadviazanie spolupráce s orgánmi a organizáciami, ktoré sú zaradené do Integrovaného Záchranného Systému (IZS) bola dnes posunutá o krok vpred podpisom „Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Krajskou organizáciou Dobrovol’nej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za Košický kraj a Rádioamatérmi ARES za KSK“.  Zoskenovanú podobu tejto dohody si môžete prečítať tu:

DOHODA  ARES a  KO DPO SR KE – scan.pdf

Táto dohoda so zložkami DPO SR má síce len regionálny charakter, ale môže byť vzorovým príkladom, na základe ktorého sa časom podarí  podpísať podobné či rovnaké dohody aj ďalšími Krajskými organizáciami DPO SR a nakoniec sa možno podpíše aj dohoda na celoslovenskej úrovni.

Dohoda je vypracovaná na základe vzoru  MEMORANDA O SPOLUPRÁCI S DPO SR z roku 2017, kedy sme sa snažili o takúto dohodu na celoslovenskej úrovni, avšak sa to nepodarilo kvôli nezáujmu či možno obavám na strane rádioamatérov, aké nové povinnosti takáto zmluva  prinesie pre nás a ktoré nie každý je ochotný akceptovať. Viac o príprave tohto MEMORANDA a o jeho neprijatí je možné sa dočítať v aktualitách:

VEREJNÉ ROKOVANIE KC ARES 2017 POPRAD

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2017 V POPRADE

Táto Dohoda je napísaná  veľmi nezáväzne pre obidve strany. Predpokladá sa v nej, že hlavne na miestnej úrovni sa vytvoria lokálne vzťahy spolupráce a záujmu o činnosti, ktoré sú doménou partnerskej strany. Predpokladá sa ďalej, že rádioamatéri, ktorí sa vyznajú v oblasti rádiotechniky a zabezpečovania rádiových spojení pomôžu miestnym zborom DHZ zlepšovať sa v tejto oblasti napríklad formou školení a ukážok či prípravou vhodných metodických materiálov. Na spoločných cvičeniach si potom obe strany budú môcť preskúšať, ako vedia zvládať rádiové spojenie v reálnych situáciách nasimulovaných v týchto cvičeniach. Pri týchto spojeniach počas cvičení je však problém na strane rádioamatérov, že vtedy nemôžu použiť svoje rádiomatérske siete, nakoľko nejde o ohrozenie života majetku (obmedzenie dané v Povoľovacích podmienkach).

Pri vzniku živelných pohrôm či iných mimoriadnych udalostí môžu byť v zmysle tejto dohody rádioamatéri požiadaní zo strany zložiek  DPO SR o poskytnutie pomoci a to hlavne v prípadoch, kedy spojové systémy týchto zložiek sú nepostačujúce na riešenie zložitej situácie. Samozrejme rešpektuje sa, že rádioamatéri nemusia mať možnosť takúto pomoc poskytnúť vždy a všade, ak ich o to niekto (z  DPO SR alebo aj iných zložiek IZS) požiada.

Dohoda je podpísaná a bude záležať len od zmluvných  strán, ako sa v budúcich rokoch podarí naplniť zmysel a ducha tejto dohody. Poprajme si, aby to bolo v prospech nás všetkých a hlavne v prospech ľudí postihnutých budúcimi živelnými pohromami, pri ktorých môžu byť zásahy dobrovoľných hasičov rýchlejšie a efektívnejšie vďaka lepšiemu rádiovému spojeniu.


ROKOVANIA A.R.E.S. O SPOLUPRÁCI S MVSR


25.7.2013 – rokovanie zástupcov MV SR a A.R.E.S. sa konalo 18.7.2013. Predseda A.R.E.S. informoval o možnostiach rádioamatérov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a predložil návrh na rámcovú zmluvu, obsah ktorej bude predmetom ďalších rokovaní. O priebehu rokovania budú informovať svojich nadriadených. Predseda informoval prezídium SZR a krajských koordinátorov A.R.E.S..


26.6.2013 – Vzhľadom na situáciu okolo zmluvy o spolupráci v ZA kraji, kde bolo odporúčané uzatvorenie zmluvy na vyššej úrovni, zaslal predseda A.R.E.S. písomnú žiadosť na MV SR o rokovanie a možnosť uzatvorenia rámcovej zmluvy o spolupráci.


SPOLUPRÁCA KKS A.R.E.S ŽILINA A KR PZ ŽILINA.


16.3.2013 – Problémy, ktoré so sebou priniesla tohtoročná zima, si vyžiadali spoluprácu KR PZ a KKS A.R.E.S. Žilinského kraja. O príprave a následnej spolupráci s políciou a ďalších aktivitách členov A.R.E.S. v ZA kraji si môžete pozrieť dokumenty na ich stránke.
(Tento pôvodný odkaz sa už nedá nájsť a nová stránka KKS A.R.E.S. Žilina je na adrese: http://ares.budatin.eu/,  ale tam nie je o tom informácia)


DISKUSIA O SPOLUPRÁCI A.R.E.S. A ZLOŽIEK IZS


24.02.2013 – v súčasnosti prebieha rozsiahla diskusia na tému “Spolupráca A.R.E.S. a vybraných zložiek  IZS počas krízových situácií pri zabezpečení rádiovej komunikácie”. V prípade záujmu o zapojenie sa do tejto diskusie kontaktujte krajských koordinátorov v pôsobnosti svojho kraja. Diskusia na túto tému by mala byť aj na stretnutí rádioamatérov, ktoré sa uskutoční 9. marca 2013 so začiatkom o 9,00 hod. v priestoroch CVČ, na Orgovánovej ul. č.5 v Košiciach.


CVIČENIE ZLOŽIEK IZS A A.R.E.S – SENEC MÁJ 2011


29.05.2011 – Cvičenie v Senci, 20. máj 2011
Spoločné cvičenie na ktorom sa zúčastnili Záchranná zdravotná služba, Hasičský a záchranný zbor, Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby a Rádioamatérsks tiesňová A.R.E.S. Za A.R.E.S. boli prítomní zástupcovia RK OM3KTR priamo na mieste Janko, OM3TC s XYL a na Krajskom operačnom stredisku Záchrannej zdravotnej služby v Trnave bol Dušan, OM2ADP. Komunikácia v rámci A.R.E.S. prebiehala na QRG 145,500 MHz. Krátke video z cvičenia si môžete pozrieť na Youtube :

https://www.youtube.com/watch?v=POKOAQbfvnc.ROKOVANIA VEDENIA A.R.E.S. NA MV SR


4.2.2011 – Na základe informácií o príprave novej legislatívy o IZS boli zahájené rokovania s kompetentnými funkcionármi IZS na tému rádioamatéri a núdzová komunikácia. Dňa 4.2.2011 o 09.00 prebehlo rokovanie na odbore IZS MV SR. Za SZR sa rokovania zúčastnili prezident SZR OM3EI, 1. viceprezident SZR OM3LU a predseda A.R.E.S. OM1II.


ÚČASŤ KKS ARES ŽILINA NA CVIČENÍ HASIČOV


4.5.2008 – sa v Žiline pri príležitosti sviatku Sv. Floriána (patróna hasičov) konala hasičská súťaž spojená s ukážkou hasičskej a záchranárskej techniky. Rádioklub OM3KHE dostal príležitosť zúčastniť sa tejto akcie v rámci prezentácie rádioamatérskej tiesňovej služby – A.R.E.S. Na parkovisku pred športovou halou na Bôriku zriadili vysielacie pracovisko na KV napájané z batérie alebo elektrocentrály a nadviazali niekoľko ukážkových spojení po Európe. Zopár fotiek v galérii OM3KHE (galéria je nedostupná)


ZARADENIE KKS ARES ŽILINA DO IZS V RÁMCI KRAJA ŽILINA


23.12.2007 – Odbor Civilnej ochrany a krízového riadenia KÚ v Žiline v súlade so zákonom o IZS  rozhodol o zaradení Krajského koordinačného strediska ARES v Žiline medzi ostatné záchranné zložky. Je to dobrá informácia o akceptácii rádioamatérov v spoločnosti a použitia ich schopností pri riešení mimoriadnych a krízových situácií a tiež pekný darček pod stromček od KÚ v Žiline.

KUpotvrd.pdf


SPRACOVANIE PROJEKTOV NA PODPORU SLUŽBY A.R.E.S.


31.1.2007 – Spracovali sme 2 projekty z cieľom podpory A.R.E.S.. Projekty boli zaslané na MV SR. Jeden projekt bol cielený na materiálové vybavenie rádiostanice KC A.R.E.S. a druhý bol s cieľom uskutočniť odborný seminár členov A.R.E.S. a zástupcov IZS. Či uspejeme s projektom ukáže budúcnosť. Ak máte skúsenosti s projektmi vo vašich krajoch, budeme radi ak sa s nami podelíte o skúsenosti.