Design a site like this with WordPress.com
Začíname

PREVÁDZKA RÁDIOAMATÉRSKYCH TIESŇOVÝCH SIETÍ

Posledná úprava  príspevku: 14.1.2019


NÁVRAT NA PREDOŠLÝ ČLÁNOK:
MONITORING TIESŇOVÝCH FREKVENCIÍ


Prevádzka na rádioamatérskych frekvenciách sa riadi VŠEOBECNÝMI POVOĽOVACÍMI PODMIENKAMI PRE AMATÉRSKE VYSIELACIE RÁDIOVÉ STANICE.pdf. Rovnako aj tiesňová prevádzka sa musí riadiť týmto predpisom. Keďže tieto podmienky sa zásadnejšie nemenia už dlhé roky, pre organizáciu tiesňových sietí platia aj teraz zásady, ktoré boli uvedené už v dávnejších dokumentoch a manuáloch A.R.E.S. a to hlavne v MiniManuále.pdf z roku 2007. Preto tu uvádzam výťah z tohto manuálu popisujúci túto oblasť činnosti:

1. Základné informácie pre zabezpečenie spojenia

 • Núdzová komunikácia A.R.E.S. je organizovaná formou KV a VKV rádioamatérskych rádiových sietí.
 • KV rádiová siet A.R.E.S. je hlavnou sieťou na zabezpečenie rádioamatérskeho rádiového spojenia na území SR a tiež na zabezpečenie súčinnostného spojenia mimo územia SR. Spojenie v KV rádiovej sieti A.R.E.S. sa zahajuje na frekvencii 3768 kHz – plus/mínus QRM prevádzkou LSB.
 • VKV rádiové siete A.R.E.S. slúžia na zabezpečenie lokálneho rádioamatérskeho rádiového spojenia v krajoch a okresoch SR. Spojenie vo VKV rádiovej sieti A.R.E.S. sa zahajuje na frekvencii 145.5 MHz – prevádzkou FM, alebo na miestnom prevádzači v pásme 145 MHz, resp. 432 MHz.
 • Zodpovednou osobou za zabezpečenie spojenia v krajoch je Krajský koordinátor A.R.E.S.. Spojenie zabezpečuje v spolupráci s miestnymi orgánmi a organizáciami a v súlade s ich požiadavkami.
 • Na podporu zabezpečenia spojenia v okresoch, nakoľko nie vždy je možné zabezpečiť spojenie do niektorého okresu, sú vytvárané „Rádioamatérske mobilné teamy“ (RMT). Sú to spravidla 4 členné skupiny s maximálnou výbavou na zabezpečenie KV i VKV spojenia „kdekoľvek“ na území SR. O personálnom obsadení a nasadení RMT rozhoduje Krajský koordinátor A.R.E.S.. Tieto RMT môžu byt použité okrem vlastného kraja na požiadanie a po dohode predsedu A.R.E.S. s konkrétnym Krajským koordinátorom, kompetentnými orgánmi a organizáciami i v prípade potreby použitia v zahraničí alebo v inom kraji (napr. ak nie je v kraji určený Krajský koordinátor).
 • Prevádzku v KV rádiovej sieti riadi rádiová stanica Koordinacného centra A.R.E.S. pod volacou znackou OM9HQ. Prevádzka ostatných staníc v rádioamatérskej KV a VKV rádiovej sieti je zabezpečovaná za použitia pridelených volacích rádioamatérskych značiek jednotlivcov a rádioklubov v súlade s
  VŠEOBECNÝMI POVOĽOVACÍMI PODMIENKAMI PRE AMATÉRSKE VYSIELACIE RÁDIOVÉ STANICE.pdf. , ďalej Štatútom Rádioamatérskej tiesnovej služby A.R.E.S. ako aj Základnými pravidlami člena A.R.E.S.. (viď ďalej)
 • Prevádzka v súčinnostných rádiových sieťach sa riadi v súlade s Rádiokomunikačným poriadkom a pravidlami Telekomunikačného úradu SR.


2. Základné pravidlá člena A.R.E.S.

 • Zariadenie rádiostanice má vždy pripravené k prevádzke
 • Pravidelne sa zúčastňuje v rádiovej sieti A.R.E.S.
 • Zabezpečí bezodkladné odovzdanie prijatých správ adresátovi
 • Na zabezpečenie spojenia je ochotný poskytnúť svoj voľný čas
 • Samostatne sa vzdeláva v rádioamatérskej problematike
 • Dobrovoľne, ochotne a nezištne spolupracuje s členmi IZS
 • Na požiadanie orgánov IZS sa zúčastňuje požadovaných školení
 • Vo svojom okolí propaguje myšlienku A.R.E.S.
 • Svojim konaním je príkladným občanom
 • Dodržiava hamspirit

3. Dôležité kroky v prípade potreby aktivácie A.R.E.S.

 • Ubezpečte sa, že Vaša rodina je v bezpečí
 • Monitorujte frekvencie určené pre sieť A.R.E.S.
 • Kontaktujte Vášho krajského koordinátora A.R.E.S.
 • Dodržiavajte pokyny vydané úradmi pre činnosť v ohrozených oblastiach
 • Počas prevádzky v tiesňovej sieti nenadväzujte klasické rádioamatérske spojenia.
 • Ak zistíte rušenie na pracovnej frekvencii, upozornite rušiacu stanicu, že ruší tiesňovú komunikáciu, ale nevysvetľujte čo sa deje (to sa dozvie zo správ v TV a rozhlase)


NASLEDUJÚCI ČLÁNOK:
PRÍJEM A VYSIELANIE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU


Posledná úprava  príspevku: 14.1.2019%d blogerom sa páči toto: