Design a site like this with WordPress.com
Začíname

ONLINE ŠKOLENIE SYSTÉMU A.R.E.S. O PRENOSE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU POMOCOU HLASU (SSB, FM)


Toto školenie vzniko na základe toho, že po oznámení búduceho cvičenia IARU R1 módom SSB/CW, ktoré sa má konať dňa 10.12.2022 na stránke ARES a na strentutí rádioamatérov v Poprade sa prihlásio viacero záujemcov o účasť v tomto medzinárodnom teste tiesňovej komunikácie. Aj keď tu na našich stránkach je problematiky prenosu (tiesńových) správ vo formáte IARU popísaná, predsa len je vhodné mnohé detaily tohto procesu popísať, aby každý účastník testu vedel, ako tento prenos správ prebieha (má prebiehať) a aby sme a vyhli chybám, ktoré sa vyskytovali (a zrejme sa budú občas vyskytovať aj naďalej) počas takýchto testov tiesňovej komunikácie IARU R1. Samotné školenie prebehlo na internete online formou dňa 5.12.2022 v čase od 20:00 do takmer 22:00 hod.

Školenie bolo rozdelené do troch okruhov:

  • POPIS PROPOZÍCIÍ TESTU IARU(R1) PLÁNOVANÉHO NA DEŇ 10.12.2022
  • ŠTRUKTÚRA RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU
  • PRÍPRAVA NA TEST IARU R1 10.11.2022

Ku každému z týchto okruhov bola vytvorená PPT prezentácia, ktoré tu zverejňujeme vo formáte PDF a tak sú tieto prístupné pre záujemcov o túto problemtiku veľmi rýchlo bez potreby pracovať so samotnou aplikáciou POWER POINT.

Okrem týchto PPT prezentácií boli počas školenia prezentované aj ďalšie nástroje, ktoré je vhodné využiť pri príprave na samotný test alebo aj počas tohto testu na zachytenie niektorých parametrov pri prenose tiesňových správ (volačka, čas začiatku prenosu správy, čas konca prenosu správ a podobne). Prácu s týmito nástrojmi je ťažšie zachytiť v statickej podobe na našich stránkach, ale nejakými príkladmi výstupov to vieme priblížiť. Preto v ďalšom tu budú uvedené aspoň niektoré ilustračné materiály – výstupy z týchto aplikácií. Súčasne tu pridáme aj tlačivá, ktoré bude potrebné používať priamo počas testu.


01 POPIS PROPOZÍCIÍ TESTU IARU(R1) KONANÉHO DŇA 10.12.2022

Samotné školenie prebehlo dňa 5.12.2022, kedy ešte nebola zverejnená na stránkach IARU R1 konečná verzia propozícií plánovaného testu, preto sme sa vo výklade mohli opierať len o propozície z rovnakého testu s prenosom správ vo formáte IARU hlasom (SSB) či CW módom na KV pásmach, ktorý prebehol v tomto roku dňa 21. mája.

Tu je potrebné povedať, že propozície budúceho decembrového testu sa nebudú dramaticky odlišovať od propozícii májového testu – odlišnosť bude hlavne vo frekvenciách prípadne v definovaní staníc, ktoré budú v teste zabezpečovať pozíciu kontrolných staníc, čo však nemá vplyv na samotné procesy prenosu správ. Preto je možné pri príprave na ďalší test vychádzať aj z predošlých propozícii.

Propozície testu IARU R1, z 21.5.2022 v PDF formáte

HF SSB_CW Activity Period 21 May 2022 _ IARU.pdf

alebo si ich môžeme prečítať priamo na stránke IARU R1 na odkaze:

Powerpointová prezentácia.

01 PROPOZÍCIE TESTU IARU(R1) DŇA 10.12.20.ppt

Samotný postup vysielania správ je bližšie popísaný v dokumente:

AKO POSTUPOVAŤ PRI VYSIELANÍ A PRÍJME SPRÁV.doc

Tlačivá k prenosu rádiogramov a tvorbe denníkov z testu

Tlačivá sú tu uvedené vo formáte XLS pre možnosť vyplňovania v počítači, ako aj vo formáte PDF, ktorý je vhodný na ručné vyplňovanie vytlačených formulárov.

Aby sa trošku objasnil spôsob vyplňovania logu vo formáte (IARU) GlobalSETLogv2.xls, pripájam tu aj naše logy spojení z predošlého testu IARU z 21.5.2022. Tohoto testu sa za Slovensko zúčastnili dve stanice a to Dominik OM1ASD a Stano OM8ST. V tomto májovom testu boli podmienky na pámach také zlé, že sme nepočuli v teste vôbec stanice zo západnej Európy. Tak bolo možné v teste kontaktovať sa len zo stanicami z Poľska (SP). Počuli sme aj stanice z Bosny a Herzegoviny (E7) ale kvôli extrémnemu rušeniu sa nepodaril s nimi prenos samotných správ. Preto je v týchto logoch len zopár prenosov správ, ale to stačí na to, aby to poslúžilo ako príklad toho, ako je potrebné vyplňovať tento log.

02 OM8ST – GlobalSETLogv2.pdf

04 OM1ASD – GlobalSETLogv2.pdf

POZNAMKA.
Tento log nie je klasický chronoligický log spojení, na ktoré sme zvyknutí napríklad z kontestov. Je to tabuľka v ktorej každý riadok v logu sa týka len jednej správy a tu vidíme, či táto správa bola len prijatá alebo len vyslaná (kým a kedy) a či niektorá správa nebola po prijatí preposlaná ďalej (relay).
V logoch som využil stĺpec “By operator” na to, aby sa tam napísala poznámka o tom, ako sa podaril samotný prenos správy. V prípade, že správa bola úspešne odoslaná alebo prijatá, je číslo správy zvýraznené zelenou farbou.


02 ŠTRUKTÚRA RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU

V tejto časti školenia sa podrobne popisovala štruktúra rádiogramu, teda jeho hlavičky , poľa adresát, poľa text správy a poľa odosielateľ a vysvetľoval sa obsah týchto častí rádiogramu a to v prípade, že sa jedná len o nácvik tiesňovej komunikácie ale aj ako by to vyzeralo pri „ ostrej“ tiesňovej udalosti. Táto časť školenia je plne zachytené v samotnej PPT prezentácii:

02 ŠTRUKTÚRA RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU.ppt

Snáď najviac dikutovanou témou bolo preposielanie rádiogramu od odosielateľa smerom ku adresátovi cez niekoľko ďalších staníc (RELAYING). Tu bolo potrebné dôsledne vysvetliť, prečo sa NIČ v prijatom rádiograme počas jeho ďalšieho preposielanie NESMIE ZMENIT zmeniť a ako je cesta rádiogramu pri tomto procese vysledovateľná cez prepravné informácie, ktoré je potrebné ku každdej prenášanej správe dôsledne vyplňovať.


03 PRÍPRAVA NA TEST IARU R1 10.11.2022

V tejto poslednaj časti školenia boli uvedené dobré rady, ktoré by mal účastnik testu tiesňovej komunikácie dodržiavať, aby bol úspešný v teste a tak sa pripravil na to, že obdobné postupy bude vedieť používať aj v prípade skutočnej tiesńovej situácie. Krátky zoznam týchto rád a odporúčaní je uvedený v prezentácii:

03 PRÍPRAVA NA TEST IARU R1 10.11.2022.ppt

Na záver školenia boli urobené ukážky využitia internetovej aplikácie VOACAP na zistenie aktuálnych predpovedí šírenia KV medzi miestom odosielateľa a miestom potenciálneho prijímateľa správy. Podľa týchto údajov vieme odhadnúť, či bude možné odoslať rádiogram priamo k adresátovi, alebo bude potrebné skúšať preposielať túto správu cez ďalšie stanice, ktoré sú bližšie k nám.

SYSTÉM VOACAP

Tento systém – aplikácia je veľmi vhodný aj pri rádioamatérskej komunikácii a to najmä pri tom , keď chceme „uloviť“ vzácne DX stanice , expedície do exotických teritórii , či urobiť čo najlepší výsledok vo veľkých rádioamatérskych kontestoch. Popis práce s týmto systémom je nad rámec tohto školenia a záujemca si to môže naštudovať z manuálov k tejto aplikácii, ktoré nájde na jej stránkach.

Na ilustráciu týchto možností tu uvedieme aspoň jeden príklad „ predpovedného kolesa“ pre spojenie medzi Slovenskom a Anglickom . Máme tu najprv mapu, na ktorej sú vyznačené miesta, pre ktoré sa vyhodnucuje predpoveď šírenia v KV pásmach

03 MAPA OM-GB.PNG

a následne je tu predpovedené koleso určené na základe zadania parametrov vysielacej stanice – mód SSB 100 W

03 PROPAGATION WHEEL OM-GB.PNG

Táto predpoveď nám hovorí, že pravdepodobnosť spojenia s GB zo Slovenska v čase testu medzi 14-16 UTC bude v pásme 40m niekde okolo 60 -70% a v pásme 17m na začiatku takmer 90% ale toto pásmo bude postupne veľmi rýchlo vyhasínať. Podobné predpovede si vieme vygenerovať pre rôzne smery a tak mať istú predstavu o našich možnostiach v teste spojiť sa s ostatnými účastníkmi.

APLIKÁCIA FLMSG

Ako podporu pre prípravu vysielaných správ v teste, ale aj pri zápise nami prijímaných správ a ich následnom spracovaní do denníkov je možné využiť aj aplikáciu FLMSG (http://www.w1hkj.com/)

Jedná sa o jednoduchý program, ktorý zabezpečuje prípravu dát v podobe rôznych formulárov (aj formulár IARU) pre potreby programu FLDIGI . Tieto dáta sa potom následne posielajú samotným programom FLDIGI adresátovi rôznymi módmi digitálnej komunikácie ( PSK, BPSK, MFSK, OLIVIA, THOR ….). V našom prípade prenosu správ hlasom nebudeme používať program FLDIGI a posielať správy DIGI módmi, ale budeme využívať program FLSMSG len na „ manažment“ správ, ktoré my budeme posielať a prijímať v teste IARU R1 hlasom ( SSB) alebo CW módom.

Úvodné okno programu FLMSG je veľmi jednoduché.

Tu cez ponuku TOOLS –> EXPERT DIALOG si zapneme okno s formulármi:

Teraz máme otvorený formulár IARU rádiogramu. ale cez menu FORM vieme otvoriť iné formuláre rôznych organizácií, ako je Červený kríž (USA), MARS , ARLL rádioagram , ICS a podobne.

Tento formulár IARU môžeme vyplňovať v jednotlivých políčkach tak, ako je to vysvetlené v časti Štruktúra Rádiogramu IARU, pričom pri niektorých okienkach máme tlačidlá, stlačením ktorých sa nám doplní aktuálny čas, dátum, alebo sa spočíta kontrolný súčet ( word count – počet slov) . To nám môže uľahčiť a spresniť celý proces prenosu rádiogramov.

Posledná dva riadky tohoto formulára slúžia na definovanie spolupráce s programom FLDIGI, ktorú ale nebudeme využívať. Tu si vieme zvoliť druh DIGI módu, ktorý sa použije a hneď nám program aj spočíta na základe počtu prenášaných znakov aj dĺžku prenosu. Stlačením tlačidla SENT by sme spustili odosielanie aktuálneho formulára zvoleným digitálnym módom cez program FLDIGI, čo však teraz nerobíme.

Záleží na každom účastníkovi, či sa bude spoliehať len na ručné vedenie evidencie vysielania a prijímania správ ( spoľahlivé/ menej presné ale vždy k dispozícii) alebo sa naučí využívať tento progrm a potom si môže uľahčiť celý proces funkciami, ktoré má táto aplikácia.


ZÁVER

Uskutočnenie toho to školenia bolo síce motivované prípravou na konkrétny test tiesńovej komunikácie IARU R1, avšak všetko čo bolo v rámci neho uvádzané, týka sa akéhokoľvek testu tiesňovej komunikácie s nácvikom prenosu formátovaných správ vo formáte IARU RÁDIOGRAMU hlasom cez SSB , FM (na KV , VKV, UKV) alebo aj v sieti DMR . Nie je podstatné či pôjde o medzinárodný test v angličtine, alebo náš národný test v slovenčine. Preto tieto materiály sú použiteľné na prípravu účastníkov celého radu možných testov – nácvikov tiesňovej komunikácie na rádioamatérskych pásmach.

Stano OM8ST
predseda ARES


Posledná úprava príspevku : 6.12.2022


%d blogerom sa páči toto: