Design a site like this with WordPress.com
Začíname

3.1. ZÁKONY A VYHLÁŠKY


POVOĽOVACIE PODMIENKY

Aktuálne platné „ Povoľovacie podmienky pre rádioamatérske vysielacie stanice” :

VYHLÁŠKA 291/2023 Z.z
Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 22. augusta2022ktorou sa ustanovujú prevádzkové podmienky preamatérske stanice

(Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2022)

Táto vyhláška nadobudla účinnosť od 1.9.2022 a nahrádza predošlé PP z roku 2010, ktoré nájdete tu:


VŠEOBECNÉ POVOĽOVACIE PODMIENKY PRE AMATÉRSKE VYSIELACIE STANICE (2010) – 6322.pdf (NEPLATNÉ)

Tieto neplatné povoľovacie podmienky pre amatérske vysielacie stanice sú tu uvedené len na porovnanie so súčasne platnými PP.VYHLÁŠKA O SKÚŠKACH OSOBITNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

VYHLÁŠKA 283/2022 Z.z.
Vyhláška Úradu prereguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 8. augusta2022 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie,o prílohách k žiadosti o vydanie osvedčenia, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti.

(Časová verzia predpisu účinná od: 15. 8.2022)

Touto vyhláškou sa riadi aj vykonávanie skúšok pre získanie povolenia na rádioamatérsku vysielaciu stanicu – rádioamatérskej licencie ( HAREC)ZAKON O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIACH

ZÁKON 452/2021 Z.z.
Zákon z 24. novembra 2021 o elektronických komunikáciách

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2022 do 27.06.2025

Základný zákon ktorým sa upravujú podmienky regulácie v odvetví elektronických komunikácií ká patrí aj vysielanie na rádipvých vlnách vrátane rádioamatérskeho vysielania


ZÁKON O IZS

ZÁKON 129/2002 Z.z. O integrovanom záchrannom systéme

(Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2023 do 31.12.2023)

Aktuálne platná verzia zákona o IZS v ktorej je riešená akreditácia ostatných zložiek IZS

Tento zákon upravuje organizáciu integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb pri koordinácii činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.


ZÁKON 129 /2002 Z.z. ( NEPLATNÁ VERZIA)
Zákon z 15. februára 2002 o integrovanom záchrannom systéme
(Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2018 do: 31. 3.2023)


ZÁKON O DOBROVOĽNÍCTVE

ZÁKON 406/2011 Z.z.
ZÁKON z 21. októbra 2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(Časová verzia predpisu účinná od: 1.4.2023)

(1) Tento zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľnícka činnosť“).

(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosť vykonávanú dobrovoľníkom podľa osobitných zákonov,1) ak tieto osobitné zákony neustanovujú na výkon dobrovoľníckej činnosti iné podmienky.


ZÁKON 406/2011 Z.z. ( NEPLATNÁ VERZIA)
ZÁKON z 21. októbra 2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Časová verzia predpisu účinná od: 30. 3.2022 do: 31. 3.2023)


ZÁKON O CIVILNEJ OCHRANE

ZÁKON 42/1944 Z.z.
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2022

Účelom tohto zákona je upraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana”).


Posledná úprava príspevku 10.4.2023


%d blogerom sa páči toto: