Archívy kategórie: ŠKOLENIA ARES

ÚVODNÉ ŠKOLENIE ARES


Ako to vyplýva z predošlého príspevku, na sobotu večer dňa 20.8.2022 sme pripravili pre nových členov A.R.E.S. takzvané “Úvodné školenie ARES”. Toto školenie bolo určené predovšetkým pre členov ARES z Bratislavného kraja ( KKS) , pretože tých pribudlo do ARESu v poslednom čase najviac. Ale zúčastnili sa ho noví členovia aj z košického, banskobystrického a žilinského kraja.

Školenie bolo rozdelené do troch častí (prezentácií):

ČASŤ A – ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE A LEGISLATÍVA

ČASŤ B – TECHNIKA A PREVÁDZKA

ČAST C – ZÁVERY

V prvej časti (A) bolo vysvetlené aspoň v stručnosti, čo je to ARES a rádioamatéska tiesňová komunikácia, ďalej bolo povedané či a v akej forme sa rádioamatéri v rámci celého sveta zúčastňujú na tejto tiesňovej komunikácii, v ďalšom potom boli vysvetlené legislatívne podmienky, v ktorých sa bude diať a organizovať činnosť záchranných zložiek v rámci Integrovaného Záchranného systému (IZS) v krízových situáciach a ako je možné do tohoto rámca “integrovať ” aj rádioamatérov. Nakoniec bolo načrtnuté, v ktorých prípadoch by mohlo byť potrebné a vhodné využiť rádioamatérsku tiesńovú komunikáciu aj v našich podmienkach.

V druhej časti (B) sa len pomerne stručne prebralo, aké vybavenie je porebné pre takúto tiesňovú komunikáciu, aké sú špecifiká odovzdávania tiesňových správ pre tretie osoby a akými formami (rádiogramami) sa to realizuje. Nakoniec sa uviedlo, aké nové možnosti pre tiesňovú službu prinášajú nové formy digitálnej komunikácie.

V poslednej časti (C) sa len stučne uviedlo, aké závery je možné vyvodiť z popisu možností pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu a ktorými smermi by sme sa mali uberať pri ďalšom rozvoji ARES a pri ďalšom vzdelávaní a precvičovaní našich členov.

Školenia sa zúčastnilo spolu 24 účastnikov (+ 1 prednášajúci), čo v porovnaní so živým školením vo Vrútkach – Piatrovej, ktoré sa konalo v roku 2015 za účasti cca 30 účastníkov je veľmi slušná účasť. Preto ďakujem všetkým za ich účasť a za to, že vydržali počúvať prezentácie približne jednu hodinu a 45 minút a zúčastnili sa aj ďalšej diskusie. Celá videokonfrencia WEBEX nakoniec skončila až tesne pred 22:30 hod.

Pre ostatných členov ARES (aj tých , ktorí sa prihlásili do ARES už dávnenšie), ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastnili tohto ONLINE školenia tu dávame k dispozícii aspoň powerpointové prezentácie, ktoré boli použité na tomto online školení. Sú prekonvertované do formátu PDF, aby sa priamo otvárali na tejto www stránke.:

A- ÚVODNÉ ŠKOLENIE ARES – ČASŤ A .pdf

B- ÚVODNÉ ŠKOLENIE ARES – ČASŤ B .pdf

C – ÚVODNÉ ŠKOLENIE ARES – ČASŤ C .pdf

Ako prednášateľvi je mi jasné, že PPT prezentácie nezachycujú všetko, čo sa na školení povedalo, ale aspoň dávajú rámec toho, o čom bola reč a aj to niekedy stačí.

Školenie bolo v systéme WEBEX aj nahrávané a mali sme v pláne zverejniť aj videonahrávku školenia ( pravdepodobne cez YOU TUBE), ale pri nahrávaní došlo k nejakej technickej chybe a výsledný súbor MP4 sa kvôli tomu nedá otvoriť. Škoda.

Ná báze týchto PPT prezentácií plánujem realizovať aj ďalšie ekvivalentné školenia pre skupiny členov ARES z iných krajov, pokiaľ o to rádioamatéri prejavia záujem a krajskí koordinátori ARES získajú záujemcov apoň o onliine verziu tohto školenia. Táto je organizačne trošku jednoduchšia na zvládnutie a to hlavne v tomto covidovom období. Najdôležitejší je ale záujem.

Stano OM8ST
predseda ARES a školiteľ


Posledná úprava príspevku: 24.8.2022


PRIPRAVUJEME ONLINE ŠKOLENIE ARES


Rádioamatéri, ktorí sa chcú čo najlepšie pripraviť na prípadné zabezpečovanie tiesňovej komunikácie pri mimoriadnych situáciach , ktoré môžu vzniknúť v našej krajine, by mali byť pravidelne školení formou rôznych tématických školení a mali by si precvičovať svoje schopnosti, operátorské zručnosti ale aj svoju technickú výbavu na rôznych praktických cvičeniach tiesňovej komunikácie. V tomto smere máme obrovský dlh v tom, že posledné veľké (prierezové) školenie sa uskutočnilo v júni 2015 vo Vrútkach za účasti 30 členov ARES a opakovane aj v septembri 2015 v rádioklube OM3VSŽ na Čani pre ďalších záujemcov, ktorého sa zúčastnilo cca 15 členov ARES. Odvtedy sa žiadne podobné ale ani menšie školenie nekonalo. V posledných rokoch, kedy som chcel rozprúdiť vzdelávanie členov ARES nám v týchto aktivitách „ účinne” zabránila pandémia vírusu COVID19.

V posledných mesiacoch sa pekne rozprúdila aktivita krajskej skupiny ARES v bratislavskom kraji , kde pribudlo aj viacero nových členov a preto nie je prekvapujúce, za sa objavi záujem o zorganizovanie školenia pre túto rozvíjajúcu sa skupinu. Keď som bol oslovený krajským kordinátorom Šefanom OM2ABC, či by bolo možné takéto školenie usporiadať, samozrejme som súhlasil. Pôvodný plán bol uskutočniť toto školenie pre bratislavskú skupinu priamo v Bratislave naživo niekdy koncom augusta. Avšak napriek predpokladom infektológov, že ďalšia vlna covidu príde až po lete, už teraz zaznamenávame vzostup chorých a o mesiac na konci augusta už môže byť situácie ešte horšia. Preto sme sa dohodli, že toto školenie sa zorganizuje, avšak formou ONLINE v niektorom z používaných videokonferenčných systémov.

Čo je cieľom takéhoto úvodného školenia.

Problematika rádioamatérskej tiesňovej komunikácie vyzerá na prvý pohľad jednoducho, keď sa však o tejto činnosti začne viesť diskusia tak sa dostaneme aj ku diametrálne odlišným záverom. Prehnaní optimisti sa budú domnievať, že keď sa niečo vážneho stane, tak my rádioamatéri našimi spojovacími prostriedkami vyriešime všetky spojovacie problémy a „ zachránime svet“. Prehnaní pesimisti zasa povedia, že takáto činnosť je nanič, nič neurobíme a len možno utŕžime hanbu. V oboch prípadoch to však nie je pravda. Keďže sa zaoberám touto probamatikou už od roku 2008, tak viem, že pravda o rádioamatérskej tiesňovej komunikácii je niekde uprostred a že veľmi záleži na tom, ako my sami budeme k tomu pristupovať, ako sa budeme pripravovať a čo všetko budeme vedieť ponúknuť zasahujúcim záchranným jednotkám alebo obyvateľstvu v podobe skutočne fungujúcheho rádiového vybavenia ale aj našich schopností a odbornej pripravenosti našich operátorov. A aby sme takýto stav docielili, potrebujeme sa neustále vzdelávať a následne naše schopnosti aj precvičovať na praktických testoch – cvičeniach. Preto sú takéto školenia a účasť čo najväčšieho počtu členov ARES na nich také dôležité.

Aké školenie pripravujeme:

Toto školenie, ktoré iniciovala bratislavská skupina ARES by som nazval ako úvodné školenie. V ňom si povieme základné informácie o rádioamatérskej tiesňovej službe a o ARES ako systéme a aj o jeho potenciálom využití. V rýchlosti sa spomenie aj potrebná výbava pre takúto činnosť a uvedú sa niektoré špecifiká tejto komunikácie voči bežnej rádioamatérskej prevádzke. Výhodou dnešného stavu v ARES je to, že na tejto stránke je už teraz poblikovaných veľa príspevkov, ktoré je možno považovať za školiace materiály, ktoré si môže každý naštudovať samostatne a potom školenia môžu byť kratšie, stručnejšie a môže byť viac času na diskusiu a na praktické precvičovenie niektorých znalostí a zručností. Preto sa viaceré témy tohto úvodného školenia môžu prejsť pomerne rýchlo.

Úvodné školenie konané predovšetkým pre členov KKS ARES Bratislava je „pilotným projektom“ . Ak sa táto forma osvedčí a bude o to záujem (mal by byť), potom rovnaké školenia vieme urobiť aj pre ostatné kraje. V ďalších etapách školení sa potom môžeme venovať detailnejšie niektorej konkrétnej téme z oblasti prevádzky alebo špeciálneho vybavenia. Vieme čo chceme, len je potrebné, aby bol o to aj konktérny záujem.

POZVÁNKA NA ONLINE ŠKOLENIE ARES

Toto školenie ARES je naplánované na sobotu 20.8.2022 v čase od 20:00 do približne 22:00 hod. Obsah školenia a ďalšie podrobnosti sú uvedené v pozvánke (klikni na odkaz):

Pozvánka na online školenie ARES.pdf

Táto pozvánka je zverejnená aj na FB profile s názvom

HAM, CB & PMR Rádio – SK

https: //www.facebook.com/groups/2445379352185085

ktorý je možné považovať za oficiálnu platformu Krajského koordinančého strediska ARES pre Bratislavský kraj.

Verím, že toto školenie bude úspešné a že sa splní zámer, s ktorým do jeho prípravy so Štefanom OM2ABC ideme.

STANO OM8ST


Posledná úprava príspevku: 24.7.2022


.

.

A.R.E.S. MÍTING – ŠKOLENIE VRÚTKY – PIATROVÁ

12.9.2015 – Na A.R.E.S. MÍTING – ŠKOLENIE 2015, ktorý sa konal vo Vrútkach – Piatrovej v dňoch 12-14. júna 2015 sa prihlásilo 30 záujemcov, prišlo však iba 25 účastníkov. Z pohľadu organizátorov bola príprava náročná a samotný program dosť odvážny. Body programu sa však podarilo dodržať. Krátky pohľad na míting jedného z účastníkov – Bohuša OM6ABS, si môžete prečítať v priloženom príspevku. Kompletný program tohto mítingu a prednesené prezetácie nájdete v samostatnom príspevku v menu: ŠKOLENIA A.R.E.S. Na kvalitnú foto dokumentáciu sa pre časovú náročnosť programu akosi pozabudlo, ale zopár fotiek sa predsa len našlo.

Clanok OM6ABS.pdf