PODPIS ZMLUVY S KO DPO SR ZA KOŠICKÝ KRAJ


27.6.2018 –  Naša dlhodobá snaha o nadviazanie spolupráce s orgánmi a organizáciami, ktoré sú zaradené do Integrovaného Záchranného Systému (IZS) bola dnes posunutá o krok vpred podpisom „Dohody o vzájomnej spolupráci medzi Krajskou organizáciou Dobrovol’nej požiarnej ochrany Slovenskej republiky za Košický kraj a Rádioamatérmi ARES za KSK“.  Zoskenovanú podobu tejto dohody si môžete prečítať tu:

DOHODA  ARES a  KO DPO SR KE – scan.pdf

Táto dohoda so zložkami DPO SR má síce len regionálny charakter, ale môže byť vzorovým príkladom, na základe ktorého sa časom podarí  podpísať podobné či rovnaké dohody aj ďalšími Krajskými organizáciami DPO SR a nakoniec sa možno podpíše aj dohoda na celoslovenskej úrovni.

Dohoda je vypracovaná na základe vzoru  MEMORANDA O SPOLUPRÁCI S DPO SR z roku 2017, kedy sme sa snažili o takúto dohodu na celoslovenskej úrovni, avšak sa to nepodarilo kvôli nezáujmu či možno obavám na strane rádioamatérov, aké nové povinnosti takáto zmluva  prinesie pre nás a ktoré nie každý je ochotný akceptovať. Viac o príprave tohto MEMORANDA a o jeho neprijatí je možné sa dočítať v aktualitách:

VEREJNÉ ROKOVANIE KC ARES 2017 POPRAD

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2017 V POPRADE

Táto Dohoda je napísaná  veľmi nezáväzne pre obidve strany. Predpokladá sa v nej, že hlavne na miestnej úrovni sa vytvoria lokálne vzťahy spolupráce a záujmu o činnosti, ktoré sú doménou partnerskej strany. Predpokladá sa ďalej, že rádioamatéri, ktorí sa vyznajú v oblasti rádiotechniky a zabezpečovania rádiových spojení pomôžu miestnym zborom DHZ zlepšovať sa v tejto oblasti napríklad formou školení a ukážok či prípravou vhodných metodických materiálov. Na spoločných cvičeniach si potom obe strany budú môcť preskúšať, ako vedia zvládať rádiové spojenie v reálnych situáciách nasimulovaných v týchto cvičeniach. Pri týchto spojeniach počas cvičení je však problém na strane rádioamatérov, že vtedy nemôžu použiť svoje rádiomatérske siete, nakoľko nejde o ohrozenie života majetku (obmedzenie dané v Povoľovacích podmienkach).

Pri vzniku živelných pohrôm či iných mimoriadnych udalostí môžu byť v zmysle tejto dohody rádioamatéri požiadaní zo strany zložiek  DPO SR o poskytnutie pomoci a to hlavne v prípadoch, kedy spojové systémy týchto zložiek sú nepostačujúce na riešenie zložitej situácie. Samozrejme rešpektuje sa, že rádioamatéri nemusia mať možnosť takúto pomoc poskytnúť vždy a všade, ak ich o to niekto (z  DPO SR alebo aj iných zložiek IZS) požiada.

Dohoda je podpísaná a bude záležať len od zmluvných  strán, ako sa v budúcich rokoch podarí naplniť zmysel a ducha tejto dohody. Poprajme si, aby to bolo v prospech nás všetkých a hlavne v prospech ľudí postihnutých budúcimi živelnými pohromami, pri ktorých môžu byť zásahy dobrovoľných hasičov rýchlejšie a efektívnejšie vďaka lepšiemu rádiovému spojeniu.