Design a site like this with WordPress.com
Začíname

RÔZNE POHĽADY NA SLUŽBU A.R.E.S A ČLENSTVO V A.R.E.S.


Skúsenosť z praktických činnosti A.R.E.S. z posledných rokov  ukazuje na veľké nepochopenie  nie len samotnej povahy Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S., ale aj povahy členstva v tejto organizácii a to ako zo strany členov A.R.E.S., ale aj ostatných rádioamatérov.  Preto je potrebné povedať k tomu pár slov z viacerých pohľadov. Toto by sa mal prečítať každý záujemca o činnost  v tejto rádioamatérskej tiesňovej službe

LEGISLATÍVNY POHĽAD

V Štatúte A.R.E.S. je táto “Rádioamatérska tiesňová služba” definovaná nasledovne:

 • Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je systém opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov (ďalej len “SZR”) na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych situáciach.

Keď túto definíciu „preložíme“ do voľnej reči, služba A.R.E.S. nie je žiadnou samostatnou organizáciou , či dokonca nie je ani organizačnou zložkou „materskej” organizácie, ktorou je Slovenský zväz rádioamatérov.  Preto aj členstvo v A.R.E.S. je odlišné od členstva v nejakej nezávislej organizácii (občianskom združení a pod).

Pri definovaní systému opatrení, ktorými sa „realizuje“ Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S. je nutné pomenovať funkcie, ktoré je potrebné mať vytvorené, aby fungovalo rádiové spojenie rádioamatérskymi prostriedkami. Tak sa tu definujú funkcie  predsedu A.R.E.S., krajských koordinátorov a obsluhy stanice KC alebo KKS. Tieto funkcie plnia konkrétni ľudia – tzv. členovia A.R.E.S.. Problematiku „členov“ A.R.E.S  rieši v štatúte A.R.E.S. veľmi stručne Článok 8 – ČLEN A.R.E.S.:

 • Členom A.R.E.S. môže byť rádioamatér, ktorý je ochotný spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S..
 • Člen A.R.E.S. je povinný riadiť sa pravidlami A.R.E.S..
 • Člen A.R.E.S. zodpovedá za činnosť pri plnení úloh na úseku A.R.E.S. krajskému koordinátorovi KKS alebo predsedovi A.R.E.S..
 • Člen A.R.E.S. má právo zúčastňovať sa na zasadaniach KKS.

Z tohoto článku, ale aj z niektorých ďalších ustanovení Štatútu jednoznačne vyplýva, že sa nejedná o bežné členstvo v nejakej organizácii. Nie sú tu stanovené podmienky pre vznik a zánik členstva, nie sú tu stanovené žiadne členské poplatky, členovia nemajú žiadne práva voliť alebo byť volení atď.. Jediné „obmedzenia“ sú tu kladené na pozíciu predsedu A.R.E.S., ktorý je súčasne aj členom Prezídia SZR a ktorého schvaľuje a odvoláva zjazd SZR a ďalej sú tu obmedzenia pre krajských koordinátorov A.R.E.S, ktorí musia byť členi SZR a ktorých  schvaľuje a odvoláva PrSZR na návrh predsedu A.R.E.S. Sú to však úplne legitimne požadavky Slovenksého Zväzu Rárioamatérov, v rámci ktorého táto  tiesňová služba funguje.  


POHĽAD PRAKTICKÝ

Podľa Štatútu A.R.E.S.  teda platí, že

 • Členom A.R.E.S. môže byť rádioamatér, ktorý je ochotný spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S.

Táto pomerne otvorená formulácia otvára široký priestor pre zapojenie akéhokoľvek rádioamatéra do činnosti A.R.E.S. Nie sú tu uvedené žiadne podmienky, že by členom A.R.E.S. mohli byť len členovia SZR. Nie sú tu žiadne podmienky, že by členom A.R.E.S. mohli byť len rádioamatéri s udeleným povolením (licenciou). V radoch A.R.E.S. privítame preto aj nelicencovaných rádioamatérov – používateľov CB a PMR rádiostaníc. Že je tomu tak, vidíme aj v zoznamoch členov Krajských koordinačných centier A.R.E.S., kde sú aj takíto členovia. Jediné obmedzenia sú stanovené pre krajských koordinátorov a predsedu A.R.E.S., ako to bolo vysvetlené v predošlom  legislatívnom pohľade.

V ďalšom odseku Článku 8 Štatútu A.R.E.S. sa uvádza:

 • Člen A.R.E.S. je povinný riadiť sa pravidlami A.R.E.S..

Niektoré pravidlá sú explicitne uvedené v Štatúte A.R.E.S. a tam by som nevidel problém. Sú tu však aj pravidlá, ktoré nie sú priamo napísané v Štatúte A.R.E.S., ktoré sa však vzťahujú aj na túto tiesňovú službu, keďže sa jedná o rádioamatérsku službu. Všetka rádioamatérska činnosť je totiž založená na dobrovoľníckej báze – rádioamatéri robia všetko výhradne z osobného záujmu a bez finančného prospechu, ako je to uvedené hneď v úvode základného predpisu pre rádioamatérske vysielanie s názvom: VŠEOBECNÉ POVOĽOVACIE PODMIENKY AMATÉRSKE VYSIELACIE RÁDIOVÉ STANICE.pdf , kde sa hovorí:

 • Amatérska služba – rádiokomunikačná služba na účely sebavzdelávania, vzájomnej komunikácie a technického štúdia amatérov, ktorí sú oprávnenými osobami so záujmom o rádiotechniku výhradne z osobného záujmu a bez finančného prospechu.  

Preto akékoľvek spájanie “členstva” v A.R.E.S. a plnenia istých povinností člena A.R.E.S. (hoci len vzdelávať sa v oblasti tiesňovej komunikácie) s tým, že to budem robiť, keď mi niekto za to zaplatí, je úplným nepochopením nielen Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S., ale rádioamatérskej činnosti ako celku a popieraním HAM SPIRITU.

PRÍNOSY ČLENSTVA V A.R.E.S.

Aj keď teda členstvo v A.R.E.S. je tak trochu zvláštne, prináša veľmi konkrétny prospech a to jednak pre samotnú službu A.R.E.S. a tým sprostredkovane aj pre Slovenský zväz rádioamatérov, tak aj pre samotných členov.

Prínosy na strane Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.

 • Vytvorením databázy “členov” A.R.E.S. majú zodpovední členovia tejto služby k dispozíci istý team rádioamatérov, ktorí prejavili ochotu pomôcť pri zabezpečení tiesňovej komunikácie pri vzniku mimoriadnej situácie a napriek istým problémom aspoň niekto z nich bude môcť poskytnúť nejakú formu pomoci. Aj preto je vhodné mať dostatočne veľkú základňu členov A.R.E.S. v každom kraji.
 • Služba A.R.E.S. sa takto môže prezentovať aj navonok (pred štátnou správou, orgánmi IZS a pod. ) ako reálne existujúca sila schopná v núdzi poskytnúť istú službu.

Prínosy na strane členov služby A.R.E.S.

 • Členovia A.R.E.S. sú informovaní o dianí v tiesňovej komunikácii doma a vo svete prostrednítvom e-mailovej komunikácie s vedením A.R.E.S a s vedením EMCOM Pri IARU R1
 • Členovia A.R.E.S. sú primárne pozývaní na cvičenia A.R.E.S. ako aj na školenia, kde sa môžu zlepšovať vo svojej pripravenosti na pomoc v krízových situáciach.
 • Člen A.R.E.S. môže prezentovať svoje hobby – rádioamatérsku činnosť nie len ako nejaký rozmar – zábavku, ale aj ako činnosť, ktorá môže v ťažkej situácii pomôcť pri záchrane zdravia a života či majetku osôb postihnutých živelnou pohromou či inou mimoriadnou udalosťou.
 • Člen A.R.E.S. získa aj preukaz člena tejto služby, ktorý síce nemá žiadnu právnu podporu v predpise vyššej sily, avšak v prípade tiesňovej situácie môže pomôcť členovi, aby sa orgánom pôsobiacim pri záchranných prácach predstavil ako člen organizácie, ktorá môže prispieť istou pomocou pri riešení tejto mimoriadnej udalosti a začali s ním komunikovať.

Aké prínosy však členstvo v A.R.E.S. neprináša

 • Členstvo v A.R.E.S. neotvára voľný prístup autami do lesa, na kóty zaujímavé na portejblové vysielanie. Služba A.R.E.S. nie je definovaná zákonom či inou právnou úpravou s vysokou prioritou, len interným predpisom občianskeho združenia – SZR. Preto v prípade potreby sa takéto špeciálne povolenia musia vybavovať oficiálnymi postupmi s orgánmi, ktoré na to majú oprávnenie (Štátne lesy, Odbory životného prostredia atď.)
 • Členstvo v A.R.E.S. nevytvára priamu legislatívnu podporu ani pri stavbe antén na obytných domoch či iných objektoch s mnohými vlastníkmi. Tu je možné využiť maximálne dokument Výzva všetkým.pdfktorý už dávnejšie pripravil predošlý predseda A.R.E.S. Jarko Kubíček OM1II. Je však otázne, či to pomôže pri riešení takýchto problémov.

AKO SA TEDA STAŤ ČLENOM A.R.E.S.

O členstvo v A.R.E.S. by sa mal uchádzať predovšetkým ten rádioamatér, ktorý je ochotný pomáhať iným v krízovej situácii aj keď z toho nebude mať prospech ba niekedy môže mať aj škodu. Členstvo v A.R.E.S. nie je pre špekulantov ale pre ľudí, ktorí sú ochotní pre dobrú vec sa zapojiť do istej činnosti – zriadenia a prevádzkovanie rádiovej siete a pritom je ochotný sa podriadiť pokynom svojich nadriadeným v štruktúre A.R.E.S., ako aj pokynom profesionálnych záchranárov zo štruktúr IZS, ktorí budú riadiť činnosť v postihnutých oblastiach.

Svoju ochotu pracovať v A.R.E.S. a plniť podmienky A.R.E.S. vyjadrí rádiomatér tým, že:

 • vyplní papierový formulár prihlášky za člena A.R.E.S.,
 • skontaktuje sa s krajským koordinátorom príslušného kraja a odovzdá mu vyplnenú a podpísanú prihlášku, prípadne mu ju zašle obvyklou poštou na jeho osobnú adresu.
 • ak nie je v kraji zriadené Krajské koordinačné stredisko (nie je vymenovaný krajský koordinátor) , tak prihlášku zašle priamo na korešpodenčnú adresu Koordinačného centra A.R.E.S., ktorou je adresa Slovenského zväzu rádioamatérov (viď stránku KONTAKTY )

Na tomto mieste by možno niekto očakával všeobecnú výzvu pre rádioamatérov, aby sa “hromadne” hlásili za členov A.R.E.S. . Nič takého však nehrozí. To či niekto chce byť členom A.R.E.S. a chce tak byť lepšie pripravený na pomoc v núdzi “rádioamatérskymi prostriedkami” musí vychádzať z jeho vnútra a nie ako výsledok nejakej dobre cielenej makretingovej kampane. Mám osobnú skúsenosť, že ozajstnú ochotu pomáhať v núdzi iným majú predovšetkým tí z nás, ktorí na vlastnej škode, na vlastnom nešťastí zažili čo je to, keď vás postihne nejaká prírodná či iná katastrofa a kedy ste povďační každému, kto vám v tejto situácii poskytne nezištnú pomoc. Takíto ľudia si k nám aj sami nájdu cestu. A kto váha, či sa má stať členom A.R.E.S. alebo nie, či má na to potrebné skúsenosti alebo výbavu, nech sa nakontaktuje na “svojho” krajského koordinátora alebo kontaktuje priamo predsedu A.R.E.S. a bližšie sa oboznámi s touto službou a zistí, či môže byť pre túto službu prospešný. Naše dvere sú stále otvorené.


AKO ZRUŠIŤ SVOJE ČLENSTVO V A.R.E.S.

Túto otázku sme už pár krát nadhodili aj na verejných zasadnutiach KC ARES , ktoré sa pravidelne konajú na rádioamatérskych stretnutiach v Poprade. Nikdy sa to však neuzavrelo a neboli podané žiadne návrhy na zmeny Štatútu A.R.E.S., kde by sa táto otázka riešila.

Môj osobný názor súčasného predsedu A.R.E.S., ktorý nebol zatiaľ verejne diskutovaný je však taký, že je to v úplnej kompetencii rádioamatéra. Ak nebol nikým prehováraný a nútený stať sa členom A.R.E.S. a bolo to len na základe jeho slobodného rozhodnutia, že podal prihlášku za člena A.R.E.S. , rovnako sa môže slobodne rozhodnúť, že z tejto “štruktúry” vystúpi.

Na zrušenie členstva v Rádioamatérskej tiesňovej službe nemáme pripravené žiadne tlačivo a zatiaľ sa taký prípad v relatívne dlhej histórii A.R.E.S. (od r. 2004) ani nestal. Ak sa však niekto k takému kroku odhodlá či už zo zdravotných dôvodov, či z dôvodu vysokého veku, či kvôli iným okolnostiam, bude nám to ľúto, ale budeme to rešpektovať. Keďže sa však prihláška za člena podáva v písomnej (nie elektornickej) podobe, rovnako aj zrušenie svojho členstva by mal rádioamatér oznámiť písomne listom svojmu krajskému koordinátorovi alebo priamo predsedovi A.R.E.S.. Tak by sa zachovala právna forma aj tohto úkonu a predišlo sa rôznym dohadom a špekuláciam.


NÁVRAT SPÄŤ


Posledná úprava príspevku: 11.4.2020%d blogerom sa páči toto: