Design a site like this with WordPress.com
Začíname

1. VÝSTRAHY A VAROVANIA


Rádioamatérska tiesňová služba A.R.E.S.  podľa svojej definície predstavuje “Systém opatrení Slovenského zväzu rádioamatérov (ďalej len “SZR”) na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych situáciách”. Súčasne sa však nejedná o profesionálnu službu, ktorá by mala „zákonnú povinnosť“ byť neustále v v pohotovosti, teda  24 hodín denne, 7 dní v týždni a to 365 dní v roku.  Aktivizuje sa len vtedy, keď je to naozaj potrebné.

Pre túto službu je preto dôležité vedieť, kedy vzniknú mimoriadne udalosti a kedy môže vzniknúť situácia, že by bola potrebná aj naša Rádioamatérska tiesňová služba a kedy máme preto zvýšiť svoju pozornosť, monitorovať situáciu, prípadne tiež monitorovať vybrané frekvencie atď. Je však možné dopredu vedieť, že sa stane nejaká nejaká mimoriadna udalosť ? Objavujú sa nejaké výstrahy či varovania, že sa môže niečo stať? O tom  je tento príspevok.

Ako to vyplýva zo štatistických zisťovaní Sekcie krízového riadenia, v našich (stredoeurópskych) podmienkach najčastejšími mimoriadnymi udalosťami, ktoré každoročne postihujú Slovenskú republiku, sú povodne, veterné smršte a snehové kalamity. Menej častými sú technologické havárie sprevádzané výbuchmi a rozsiahlejšie požiare. Takmer sme u nás nezažili žiadne silnejšie zemetrasenia a neohrozujú nás ani aktívne sopky či vlny tsunami, keďže ani nemáme morské pobrežie.

Teda najväčší ohrozením pre nás sú extrémne meteorologické javy ako aj hydrologické javy (povodne), ktorých intenzita a početnosť v ostatnom čase narastá kvôli celkovej zmene klímy na Zemi v dôsledku globálneho otepľovania. Istou výhodou  týchto javov je to, že sú do určitej miery predvídateľné vďaka výraznému technologickému pokroku v oblasti meraní a prognózovania  stavov v atmosféra. Na základe toho vieme s určitým predstihom vydávať aj  výstrahy a varovania pred možnými  extrémami počasia a pred zvyšovaním hladín našich riek. V rámci Slovenska plní takúto úlohu Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý prostredníctvom celého počtu lokálnych meracích staníc ako aj na základe celosvetovej spolupráce zabezpečuje prognózovanie vývoja počasia a stavov na našich riekach a v prípade potreby vydáva aj výstrahy a varovania.


METEOROLOGICKÉ A HYDROLOGICKÉ VÝSTRAHY NA STRÁNKE SHMÚ

Hlavná stránka SHMÚ je na adrese:

http://www.shmu.sk/

Na jednotlivých záložkách tejto stránky Hydrometeorologický ústav poskytuje komplexné Meteorologické spravodajstvo, Hydrologické spravodajstvo, Spravodajstvo kvality ovzdušia ako aj Klimatologické spravodajstvo. Z celého širokého spektra informácií sú pre nás dôležité výstrahy a varovania, ktoré SHMÚ pripravuje za základe získaných predpovedí a to v členení podľa jednotlivých krajov a okresov Slovenska a podľa jednotlivých druhov meteorologických javov.

Najviac sledované meteorologické výstrahy a varovania sa dajú nájsť na podstránke:

http://www.shmu.sk/sk/?page=987

Podobne v prípade hrozby povodňových stavov nájdeme v časti hydrologického spravodajstva aktuálne informácie o vodných stavoch na našich riekach ale aj menších potokoch a v prípadne povodňových stavov aj stupne povodňovej aktivity (SPA), ktoré boli na príslušných tokoch vyhlásené.

https://www.shmu.sk/sk/?page=1680

Tieto informácie SHMÚ sú vodítkom aj pre pracovníkov pracujúcich na rôznych stupňoch krízového riadenia , ale samozrejme sú zaujímavé pre každého obyvateľa.


METEOROLOGICKÉ VÝSTRAHY NA STRÁNKE iMETEO

Okrem známej stránky SHMU môžeme získať aktuálne meterologické informácie a varovania aj z inej stránky s názvom iMETEO:

https://www.imeteo.sk/

Aj na tejto stránke je časť (podstránka) MeteoWarning, kde nájdeme aktuálne meteorologické varovania:

https://www.imeteo.sk/vystrahy

Na túto stránku nadväzuje a z nej čerpá informácie aj WIDGET na pravej strane našej stránky zobrazený v časti AKTUÁLNE VÝSTRAHY NA iMETEO, kde na malej mapke Slovenska budú zobrazované meteorologické výstrahy , ktoré pripravili pracovníci služby iMETEO. Kliknutím na tento WIDGET prejdeme na stránku iMETEO a tam s môžeme pozrieť aj ostatné meteorologické informácie a články o situácii.

Stránka neobsahuje hydrologické informácie a je jednoduchšia ako stránka SHMÚ a tým prehľadnejšia, čo je výhoda hlavne pri jej používaní na smartfónoch.


METEOROLOGICKÉ VYSTRAHY PRE EURÓPU

Pokiaľ nás zaujímajú meteorologcké výstrahy aj pre ostatné štáty Európy, nájdeme ich na stránke EU METEOALARM ( EUMETNET):

https://www.meteoalarm.org/

Tu sú zverejňované len meteorologické varovanie – nie aktuálna meteorologická situácia v krajinách Európy.


VÝSTRAHY A ĎALŠIE INFORMÁCIE NA FACEBOOKU KRÍZOVÉHO RIADENIA MVSR

Sekcia Krízového riadenia MV SR samozrejme sleduje tieto informácie a na základe toho taktiež publikuje svoje výstrahy a varovania v reálnom čase na svojom facebookovom profile:

https://www.facebook.com/cmrs.skr.7

Okrem výstrah, ktoré Sekcia preberá zo stránok SHMÚ tu nájdeme aj informácie o vyhlásených mimoriadnych situáciach v jednotlivých okresoch, obciach postihnutých určitou mimoriadnou udalosťou ako sú snehové kalamity, veterné smršte, povodne a podobne. Je preto vhodné sledovať na facebooku aj tento profil.METEOVÝSTRAHY NA STRÁNKE  MHZ.SK

Martin OM8KT zabezpečuje viacero záležitostí okolo digitálnych sietí DMR. V rámci týchto aktivít zaviedol v rámci tejto siete aj systém SKYWARN Slovakia. Poslaním tohto DMR systému je vysielanie meteorologických informácií týkajúcich sa predovšetkým búrkovej činnosti za účelom včasného varovania a zníženia rizika ohrozenia zdravia alebo života osôb. Viac o tomto systéme sa dočítate priamo na stránke:

https://mhz.sk/skywarn-slovakia/

Na tej istej stránke sa dočítate aj o možnosti posielania meteorologických varovaní aj prostredníctvom SMS správ v časti:

https://mhz.sk/meteo-vystrahy-cez-sms/

alebo priamo v časti:

https://mhz.sk/dmr/meteo-vystrahy/

Tu sú vysielané meteorologické výstrahy formou DMR SMS správ, ktoré sú pripravované pre Slovensko kolektívom iMeteo a pre Českú Republiku kolektívom Českého hydrometeorologického ústavu.

Nevýhodou týchto systémov je to, že kvôli malému počtu používateľov siete DMR sa tieto informácie dostanú len k veľmi obmedzenému počtu osôb.


VÝSTRAHY, VAROVANIA a SLUŽBA A.R.E.S.

Všetky tieto výstrahy a varovania o nebezpečných meteorologických alebo hydrologických javov sú pre nás dôležité, avšak neznamenajú automaticky, že sa má služba A.R.E.S. hneď aktivovať. Naša činnosť nie je záchranárska a nevieme nikomu priamo pomáhať pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm či iných mimoriadnych udalostí, len vieme zabezpečiť náhradné spojenie, ak ostatné verejné telekomunikačné systémy zlyhajú. Pri vzniku mimoriadnych udalostí a často dozvedáme o tom, že v tej a tej oblasti došlo k výpadku zásobovania elektrickou energiou a taktiež k výpadku spojových systémov. Súčasne sú však veľmi často tieto tieto oblasti (obce, mestá) práve kvôli následkom mimoriadnej udalosti pre nás nedostupné a tak tam nevieme “poslať” svojich ľudí – rádioamatérov s aspoň základnou výbavou či Rádioamatérske mobilné teamy RMT, ak sú k dispozícii.

Jedinou možnosťou, kedy sa priamo vie využiť “rádioamatérsky kanál” je tá, keď práve v oblasti postihnutou snehovou kalamitou, veternou smršťou či povodňou býva niektorý rádioamatér a má funkčné svoje systémy, lebo neboli poškodené jeho antény (alebo má rezervné systémy) a súčasne má aj náhradné napájanie. Tento potom môže poskytnúť svojmu starostovi obce náhradný komunikačný kanál pre spojenie obce so záchranármi. Takýchto prípadov však bude veľmi málo vzhľadom na malý počet rádioamatérov na Slovensku.

Preto v prípadoch vyhlásených mimoriadnych situácií v určitých oblastiach Slovenska by mali Krajskí koordinátori A.R.E.S. z tejto oblasti vstúpiť do kontaktu s miestnymi zložkami krízového riadenia (krízovým štábom), poskytnúť možnosť zabezpečenia náhradnej komunikácie rádioamatérskymi prostriedkami v určitom smere a spôsobom a rozsahom, ktorý bude v súlade so Všeobecnými povoľovacími podmienkami pre amatérske vysielacie stanice. Keď to miestna situácia bude vyžadovať a súčasne aj dovoľovať je veľmi pravdepodobné, že táto naša ponuka bude zodpovednými orgánmi riešiacimi odstraňovanie následkov živelnej pohromy prijatá a využitá. A to je vlastne hlavným cieľom tejto Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S.. Na takýto postup nie je potrebná ani vopred podpísaná zmluva o spolupráci. Skôr bude dôležité to, že situácie bude naozaj vážna a bude potrebné hľadať všetky dostupné formy pomoci – aj tie menej odskúšané a pre niekoho možno neobvyklé.

V týchto prípadoch mimoriadnych situácií sa rozhodne neodporúča rozvíjať “záchranárske” činnosti na vlastnú päsť bez kooperácie s orgánmi krízového riadenia. Takáto partizánčina je len na zodpovednosti jej účastníkov a takouto aktivitou môže byť vyvolaná nutnosť sekundárnej záchrannej akcie na pomoc samozvaným “záchranárom”, ktorí uviazli v závejoch alebo niekde na ostrove počas povodní a podobne. To samozrejme sťaží činnosť záchranných zložiek nasadených v postihnutej oblasti. Naproti tomu pri nasadení skupiny A.R.E.S. s vedomím riadiacich orgánov KR sa na túto skupinu vzťahujú rôzne ustanovenia zákonov, ktorými sú títo chránení pre prípady vzniku škody a podobne.Posledná úprava  príspevku: 2.2.2022


%d blogerom sa páči toto: