Archívy kategórie: ARES NA PREZÍDIU SZR

PRIVÍTAJME ŠTEFANA OM2ABC – NOVÉHO KOORDINÁTORA KKS ARES PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ.


V priebehu času máme rôzne zmeny v členstve našej neformálnej skupiny rádioamatérov venujúcich sa okrem iného aj rádioamatérskej tiesňovej komunikácii. V posledných dvoch rokoch aj pod vplyvom pandémie COVID-19 sme v našich radoch privítali niektorých nových členov, ale súčasne (a to nielen kvôli pandémii) sme sa rozlúčili s inými členmi, ktorí natrvalo opustili našu rádioamatérsku komunitu, ale aby sa na nich úplne nezabudlo, ostávajú naďalej v našej evidencii ako SK.

Nie je však takým častým javom, aby sme v našich radoch vítali aj nových krajských koordinátorov ako je tomu práve teraz. Je všeobecne známe, že post krajského koordinátora ARES pre KKS Bratislava nebol nikdy personálne obsadený a túto úlohu suploval veľmi dlho vtedajší predseda ARES Jaro Kubíček OM1II z Bratislavy. Každopádne toto biele miesto v našej organizačnej štruktúre sme chceli už dlho zaplniť, ale až teraz sa našiel vhodný kandidát, ktorý aj prejavil záujem o túto funkciu. Je ním Štefan Szelle OM2ABC, ktorého som na včerajšom zasadnutí prezídia SZR (1.12.2021) oficiálne navrhol na túto funkciu. Prezídium SZR schválilo jednomyseľne tento môj návrh a tak môžem Štefana v zmysle platného Štatútu ARES poveriť touto funkciou.

Štefan nie je dlhodobým členom našej skupiny pre ARES, ale odkedy sme začali spolupracovať na viacerých (medzinárodných) aktivitách skupiny pre tiesňovú komunikáciu pri IARU R1 hlavne na teste tiesňovej komunikácie cez geostacionárny satelit QO-100 a rozprávali sa o problematike tiesňovej komunikácie vo všeobecnej rovine zistil som, že Štefan má veľmi konkrétny záujem o rozvoj rádioamatérskej tiesňovej komunikácie realizovanej nielen „klasicky“ s využitím fonického prenosu správ módmi SSB (KV / satelity) alebo FM( VKV/UKV) ale aj pomocou digitálnych módov. Tu sme si urobili niekoľko „súkromných“ testovacích spojení bod-bod (P2P) digitálnym módom WINLINK/VARA ale najnovšie aj úplne novým „chatovacím“ programom VarAC (autor 4Z1AC), ktorý taktiež využíva perfektné nové digitálne modulácie VARA od EA5HVK.

Nedávno sa Štefan na mňa obrátil s iniciatívou, že by chcel robiť pravidelné testovanie rádioamatérskeho spojenia medzi rádioamatérmi v oblasti Bratislavy, Trnavy a možno aj Nitry a to na VKV formou klasického FM spojenia bez použitia prevádzačov či siete DMR. Táto jeho iniciatíva ma inšpirovala k otázke, či by nechcel pracovať ako krajský koordinátor ARES pre Bratislavský kraj. Keďže túto ponuku prijal a súhlas bol aj na strane členov prezídia SZR, tak dnes môžem s radosťou skonštatovať, že pre tento kraj máme konečne správneho krajského koordinátora, ktorý dúfam pomôže pri rozvoji našich aktivít v tiesňovej komunikácii nielen v dotyčnom kraji ale aj v rámci celého Slovenska. Preto privítajme v našom kruhu tohto nového koordinátora a pomôžme mu pri jeho práci tým, že sa aktívne zapojíme do jeho aktivít, ktorými sa bude Štefan snažiť obohatiť našu činnosť či už lokálne v rámci kraja (krajov) , alebo aj v celoslovenskom meradle.

Stano OM8ST
Predseda A.R.E.S.


Posledná úprava príspevku : 2.12.2021


9. ZJAZD SZR A ZMENY V TIESŇOVEJ SLUŽBE A.R.E.S.


11.11.2018 V sobotu  20.10.2018 sa konal vo Vrútkach – hotel Piatrová v poradí už 9. zjazd SZR.  Tento zjazd priniesol aj niektoré zmeny v oblasti Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.ES., o ktorých je tento príspevok.

Najväčšou novinkou v službe A.R.E.S. je výmena na poste člena Prezídia SZR s funkciou predsedu komisie pre A.R.E.S., ktorý je súčasne v zmysle Štatútu aj predsedom tejto Rádioamatérskej tiesňovej služby. Dlhoročným predsedom služby A.R.E.S.  od jej samotného začiatku bol  ing. Jaroslav Kubíček OM1II, ktorý sa začiatkom roka 2018 oficiálne vzdal tejto funkcie, avšak vykonával ju v podmienenom režime až do zjazdu. Na 9. zjazde SZR sa preto riešil tento personálny problém a novým predsedom A.R.E.S.  a predsedom komisie pre A.R.E.S. v rámci Prezídia SZR sa stal  RNDr. Stanislav Uličiansky OM8ST, doterajší krajský koordinátor  A.R.E.S. za Košický samosprávny kraj, ktorý bude súčasne zastávať aj pôvodnú funkciu na KKS A.R.E.S, keďže nemá náhradníka.

Nový predseda A.R.E.S. využil rokovanie zjazdu SZR aj na malé úpravy Stanov SZR v časti  týkajúcej sa možnosti spolupráce rádioamatérov a rôznych štátnych a neštátnych orgánov a organizácií pri využívaní rádioamatérskej služby v prípade krízových situácií ako aj malej zmene textácie Článku 5 Programového zamerania SZR. Nejde tu o žiadne zásadné zmeny, len o upresnenie a zjednotenie formulácií v oboch týchto dokumentoch. Viac v nasledujúcich prílohách k Uzneseniu 9. zjazdu SZR.

Príloha č. 1 k uzneseniu 9. zjazdu – zmeny Stanov SZR.pdf

Príloha č. 3 k uzneseniu 9. zjazdu – Zmeny Programového zamerania SZR.pdf


SLUŽBA A.R.E.S. NA ROKOVANÍ PREZÍDIA SZR DŇA 11.4.2015


23.4.2015 – informácia predsedu A.R.E.S. na rokovaní prezídia SZR dňa 11.4.2015 v skratke:
Počet členov A.R.E.S.je stabilizovaný. Účasť na medzinárodnom cvičení GlobalSET za OM konajúcom sa po stretnutí rádioamatérov v Poprade v nedeľu 23.11.2014 zabezpečilo KKS KE kraja – OM8ST a OM0CS. Od Grega G0DUB z IARU 1 prišla metodika krízovej komunikácie IARU. Zvažujeme možnosti prekladu dokumentu. Na HAM stretnutí v Medzeve a Košiciach bola prednesená informácia o službe A.R.E.S. Zo stretnutia rádioamatérov vzišla požiadavka na školenie A.R.E.S.. Preto bol spracovaný a predložený na schválenie projekt školenia, ktorý prezídium SZR schválilo za podmienky, že bude dostatočný počet účastníkov školenia.


NOVÝ KOORDINÁTOR ARES PRE KOŠICKÝ KRAJ


15.3.2008 – zasadnutie Prezídia SZR schválilo predložený návrh na krajského koordinátora v Košickom kraji. Stal sa ním RNDr. Stanislav Uličiansky, OM8AXU.

8.3.2008 – stretnutie rádioamatérov v Košiciach žilo chvíľu aj ARES-om. Počas prezentácie ARES (Jaro OM1II) bola podpísaná nominácia na krajského koordinátora ARES v KE kraji. Viac o stretnutí si môžete pozrieť na stránke Stana OM8AQ. ( Stránka zrušená v r. 2018 – GDPR)