VEREJNÉ ROKOVANIE KC ARES 2018 POPRAD TATRY


18.11.2018 –  V dňoch 16-18.11.2018 sa konal už 44. ročník stretnutia rádioamatérov TATRY 2018. V rámci programu stretnutia sa v piatok 16.1.2018 v čase od 19:00 do 21:00 konalo Verejné zasadnutie KC A.R.E.S. .

V úvode rokovania bol predstavený nový predseda A.R.E.S. Stano OM8ST, ktorý sa  poďakoval svojmu predchodcovi Jarovi Kubíčkovi OM1II za dlhoročnú prácu na tejto pozícii a vyslovil presvedčenie, že spolupráca predošlého a nového predsedu  bude pokračovať na tej istej úrovni, ako tomu bolo doteraz, keď Stano OM8ST bol len krajským koordinátorom, avšak aktívnym.

Program rokovania bol zverejnený už v pozvánke a pretože nikto nenavrhol  zmeny či doplnky, rokovanie prebehlo podľa tohto vopred zverejneného programu. K jednotlivým bodom programu mal predseda A.R.E.S. pripravené krátke PPT prezentácie, ktoré je možné si pozrieť tu:

01 PROGRAM   ZASADNUTIA KC ARES 2018.pdf

02 ČO JE A ČO  NIE JE ARES .pdf

03 AKTIVITY ARES ZA KE A PO 2018.pdf

04 ĎALŠÍ ROZVOJ ARES A ZMENY A ÚPRAVY.pdf

05 ŠTATISTIKY KR MVSR.pdf

Stretnutia sa zúčastnilo menej členov a priaznivcov či záujemcov o tiesňovú službu ako v predošlých ročníkoch. Čo však najviac mrzelo bola neprítomnosť viacerých krajských koordinátorov A.R.E.S.. Jediným Krajským koordinátorom, ktorý sa vopred ospravedlnil bol Milan OM6SZ za KKS  Žilina, ktorý bol v tom čase na rádioamatérskej expedícii v Maroku. Diskusia nebola bohatá a týkala sa prezentovaných príspevkov a to hlavne aktivít členov v Košickom a Prešovkom kraji realizovaných v spolupráci s miestnymi zložkami dobrovoľných hasičov.9. ZJAZD SZR A ZMENY V TIESŇOVEJ SLUŽBE A.R.E.S.


11.11.2018 V sobotu  20.10.2018 sa konal vo Vrútkach – hotel Piatrová v poradí už 9. zjazd SZR.  Tento zjazd priniesol aj niektoré zmeny v oblasti Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.ES., o ktorých je tento príspevok.

Najväčšou novinkou v službe A.R.E.S. je výmena na poste člena Prezídia SZR s funkciou predsedu komisie pre A.R.E.S., ktorý je súčasne v zmysle Štatútu aj predsedom tejto Rádioamatérskej tiesňovej služby. Dlhoročným predsedom služby A.R.E.S.  od jej samotného začiatku bol  ing. Jaroslav Kubíček OM1II, ktorý sa začiatkom roka 2018 oficiálne vzdal tejto funkcie, avšak vykonával ju v podmienenom režime až do zjazdu. Na 9. zjazde SZR sa preto riešil tento personálny problém a novým predsedom A.R.E.S.  a predsedom komisie pre A.R.E.S. v rámci Prezídia SZR sa stal  RNDr. Stanislav Uličiansky OM8ST, doterajší krajský koordinátor  A.R.E.S. za Košický samosprávny kraj, ktorý bude súčasne zastávať aj pôvodnú funkciu na KKS A.R.E.S, keďže nemá náhradníka.

Nový predseda A.R.E.S. využil rokovanie zjazdu SZR aj na malé úpravy Stanov SZR v časti  týkajúcej sa možnosti spolupráce rádioamatérov a rôznych štátnych a neštátnych orgánov a organizácií pri využívaní rádioamatérskej služby v prípade krízových situácií ako aj malej zmene textácie Článku 5 Programového zamerania SZR. Nejde tu o žiadne zásadné zmeny, len o upresnenie a zjednotenie formulácií v oboch týchto dokumentoch. Viac v nasledujúcich prílohách k Uzneseniu 9. zjazdu SZR.

Príloha č. 1 k uzneseniu 9. zjazdu – zmeny Stanov SZR.pdf

Príloha č. 3 k uzneseniu 9. zjazdu – Zmeny Programového zamerania SZR.pdf


POZVÁNKA NA VEREJNÉ ROKOVANIE KC A.R.E.S. 2018.


Dovoľujem si Vás pozvať na Verejné rokovanie Koordinačného centra ARES, ktoré sa bude konať počas rádioamatérskeho stretnutia  v Poprade.

Termín: 16. 11. 2018 od 19.00 do 21:00 hod.

Program

 1. Otvorenie
 2. Čo je a čo nie je ARES – analýza
 3. Aktivity skupín ARES za KE a PO v roku 2018
 4. Ďalší rozvoj ARES a pripravované zmeny/úpravy stránky, stavov, GDPR…
 5. Štatistiky Mimoriadnych udalostí a Mimoriadnych situácií sekcie Krízového riadenia MV SR a pravdepodobnosť vzniku MU/MS s potrebou využitia ARES.
 6. Diskusia
 7. Záver

Toto je navrhovaný program zasadnutia KC ARES. Jeho zmena či doplnenie je možné. Pokiaľ už teraz máte nejaké návrhy na doplnenie programu pošlite mi ich vopred, aby sa to zapracovalo do prezentačných materiálov. Zároveň Vás žiadam o zaslanie aktualizácie Vašej členskej základne (podľa vzoru na stránke http://www.szr.sk/ares/clenovia.htm ).

Na rokovaní je potrebná účasť všetkých Krajských koordinátorov, pripadne nimi  poverených zástupcov za kraj. Prosím tých krajských koordinátorov ARES, kde nie je zriadená spoločná adresa na odosielanie emailov cez omradio.sk (NR, BB a TN), aby túto pozvánku rozoslali svojim členom v rámci kraja.

Ďakujem a 73 !

Stano  OM8ST

Predseda ARES pri SZR


POZVÁNKA NA VEREJNÉ ROKOVANIE KC ARES 2018


9.11.2018 –  Dovoľujem si Vás pozvať na Verejné rokovanie Koordinačného centra ARES, ktoré sa bude konať počas rádioamatérskeho stretnutia  v Poprade.

Termín: 16. 11. 2018 od 19.00 do 21:00 hod.

Program

 1. Otvorenie
 2. Čo je a čo nie je ARES – analýza
 3. Aktivity skupín ARES za KE a PO v roku 2018
 4. Ďalší rozvoj ARES a pripravované zmeny/úpravy stránky, stavov, GDPR…
 5. Štatistiky Mimoriadnych udalostí a Mimoriadnych situácií sekcie Krízového riadenia MV SR a pravdepodobnosť vzniku MU/MS s potrebou využitia ARES.
 6. Diskusia
 7. Záver

Toto je navrhovaný program zasadnutia KC ARES. Jeho zmena či doplnenie je možné. Pokiaľ už teraz máte nejaké návrhy na doplnenie programu pošlite mi ich vopred, aby sa to zapracovalo do prezentačných materiálov. Zároveň Vás žiadam o zaslanie aktualizácie Vašej členskej základne podľa vzoru na stránke:

http://www.szr.sk/ares/clenovia.htm

Na rokovaní je potrebná účasť všetkých Krajských koordinátorov, pripadne nimi  poverených zástupcov za kraj. Prosím tých krajských koordinátorov ARES, kde nie je zriadená spoločná adresa na odosielanie emailov cez omradio.sk (NR, BB a TN), aby túto pozvánku rozoslali svojim členom v rámci kraja.

Ďakujem a 73 !

Stano  OM8ST
Predseda ARES pri SZR