Design a site like this with WordPress.com
Začíname

5.3 SPOLUPRÁCA S DPO SR


Ako je to diskutované na podstránke  SPOLUPRÁCA s IZS za predošlé pomerne dlhé obdobie existencie Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S sa nepodarilo rozvinúť intenzívnejšiu spoluprácu so zložkami IZS, kde išlo predovšetkým o základné zložky IZS. Istá zmena  nastala až v posledných pár rokoch, kedy sme sa začali zaujímať viac o spoluprácu s  „ostatnými zložkami IZS“ než priamo o spoluprácu so základnými zložkami IZS tak, ako sú základné a ostatné zložky zadefinované v zákona o IZS  č 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme (IZS). Medzi ostatné záchranné zložky IZS patrí aj Slovenský červený kríž a Dobrovoľná požiarna ochrana. SR.

Najprv sme sa pokúsili nadviazať určitú spoluprácu s Miestnym spolkom SČK v Košiciach, avšak tam sme v roku 2016 nedostali na našu „ponuku“ na spoluprácu žiadnu odozvu z miestneho vedenia SČK a tak sme sa týmto smerom ďalej neuberali.

Druhou možnosťou  bolo nadviazanie spolupráce s miestnou Dobrovoľnou požiarnou ochranou. O tejto možnosti sa prvý krát viedla diskusia na Verejnom zasadnutí  KC A.R.E.S. v Poprade a to v súvislosti s prednáškou Milana Barvířa  OM1MX  Mimořádné události, IZS   a radioamatéři (pozri jeho PPTX prezentáciu: 7 IZSvsHAM OK1MX.pptx. ) V rámci diskusie na tomto zasadnutí Milan OM1MX popísal svoje dobré skúsenosti so spoluprácou s miestnymi dobrovoľnými hasičmi z obce, v ktorej býva a naznačil, že je to perspektívna cesta.ROK 2017

Ďalší impuls pre rozvoj spolupráce s DPO SR  prišiel v roku 2017, keď sa v obci Malcov (okr. Bardejov)  konala krajská súťaž  DPO SR a jedným z miestnych organizátorvov podujatia bol aj IVAN OM0AD, člen A.R.E.S, vďaka ktorému sme na tejto súťaži DHZ mohli realizovať ukážku možností Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. pre prítomných predstaviteľov DPO SR, vrátane prezidenta tejto organizácie Pavla Ceľucha, ktorý sa tiež zúčastnil tohto podujatia. Viac o tejto akcii je možné si prečítať  v príspevku na tejto stránke:

PREZENTÁCIA TIESŇOVEJ SLUŽBY A.R.E.S. NA SÚŤAŽI DHZ V MALCOVE 8.7.2017

alebo tiež v príspevku na stránke Stana OM8ST

PREZENTÁCIA RÁDIOAMATÉROV A ARES NA SÚŤAŽI DHZ V MALCOVE 8.7.2017

Táto prezentácia možností A.R.E.S. a záujem pána prezidenta DPO SR o spoluprácu s rádioamatérmi vyprovokoval prípravu MEMORANDA O SPOLUPRÁCI  A.R.E.S. a DPO SR, ktorá následne prebiehala v lete a začiatkom jesene 2017. Výsledný dokument prešiel vnútornou diskusiou v rámci A.R.E.S. a bol nakoniec prerokovávaný na Verejnom zasadnutí KC A.R.E.S. 2017 v Poprade. Viac o tomto schvaľovaní , či presnejšie jeho odmietnutí, je v materiáloch v sekcii AKTUALITY (kategória ZASADNUTIA KC A.R.E.S.):

VEREJNÉ ROKOVANIE KC A.R.E.S. 2017 POPRAD
a

POZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2017 V POPRADE

Výsledkom tohto rokovania bolo neprijatie dokumentu s celoslovenskou pôsobnosťou a odporúčanie PrSZR pokúsiť sa o rozvoj tejto spolupráce najprv lokálne v krajoch KE a PO, kde táto iniciatíva vznikla.ROK 2018

Situáciu v oblasti spolupráce rádioamatérov  a dobrovoľných hasičov, aká bola začiatkom roka 2018  popísal Stano OM8ST na svojej stránke

SPOLUPRÁCA A.R.E.S. A DPO SR z 15.2.2018

Ďalší impulz  pre rozvoj spolupráce A.R.E.S. s DPO SR a inými dobrovoľnými záchranárskymi zložkami  prišiel začiatkom roka 2018 zo strany vedenia občianskeho združenia OZ MRAK. Táto  dobrovoľnícka záchranárska organizácia pôsobiaca v regióne Košíc nás požiadala o spoluprácu pri riešení niektorých ich technických problémov v oblasti rádiového spojenia, na ktoré pravidelne narážajú počas záchranných a pátracích akcií po nezvestných osobách, na ktoré sú pozývaní Políciou SR. Na týchto pátračkách sa zúčastňuje veľmi často aj skupina košických kynologických záchranárov z KZB Košice, ktorá s nimi úzko spolupracuje.

Na túto požiadavku sme zareagovali samozrejme veľmi pozitívne a hneď sa aj začali robiť niektoré práce a aktivity na príprave potrebnej techniky, ktoré vyvrcholili účasťou skupiny rádioamatérov a skupiny záchranárov z OZ MRAK na trojdňovom cvičení dobrovoľných hasičských zborov z okresu Košice-okolie s názvom KOŠICE FIRE RESCUE 2018, ktoré sa konalo koncom apríla 2018 v okolí Košíc. Viac o tomto cvičení je uvedené v AKTUALITÁCH v príspevku:

KOŠICE FIRE RESCUE 2018 (7.5.2018)

Keďže účasť rádioamatérov na tomto cvičení a spojovacie podpora, ktorú dokázali zabezpečiť pre cvičiace jednotky DPO SR bola mimoriadne úspešná, zakrátko po tomto cvičení došlo aj k podpisu zmluvy medzi Krajskou organizáciou DPO SR za Košický kraj a rádioamatérmi A.R.E.S za tento kraj. Podpísanú Dohodu si môžete pozrieť vrátane stručného komentára k jej obsahu v ďalšej AKTUALITE:

PODPIS ZMLUVY S KO DPO SR ZA KOŠICKÝ KRAJ (27.6.2018)

Podpisom tejto zmluvy však naše aktivity vykonávané v spolupráci s rôznymi miestnymi zbormi DHZ z Košického ako aj Prešovského kraja nekončili a v lete 2018 ich bolo hneď niekoľko.

V júli 2018 sme sa spolu s OM MRAK síce na poslednú chvíľu, ale predsa zapojili do podpory väčšieho podujatia v Prešove, ktorým bolo Stretnutie mládeže P-18 v Prešove.  Viac o tejto akcii je v príspevku Stana OM8ST

ČLENOVIA A.R.E.S. PODPORILI RÁDIOVÝM SPOJENÍM AKCIU P-18 V PREŠOVE

uverejnenom na jeho osobnej stránke.

O mesiac na to rádioamatéri podobným spôsobom podporili svojim technickým servisom (nie spojovou službou !) činnosť zborov DHZ z Prešovského kraja na ďalšej masovej akcii za účasti cca 30.000 účastníkov, ktorým bolo Blahorečenie Anny Kolesárovej na štadióne Lokomotívy v Košiciach dňa 1.9.2018.  Viac opäť v článku Stana OM8ST na jeho stránke:

POMOC ČLENOV A.R.E.S. ZBOROM DHZ NA BLAHOREČENÍ ANNY KOLESÁROVEJ

V lete 2018 sa uskutočnili aj ďalšie podujatia, na ktorých  bolo potrebné pomôcť zborom DHZ z Košíc a Prešova so spojením poskytnutím technickej pomoci, ktoré tu pre stručnosť ani nespomíname.

K týmto všetkým aktivitám rádioamatérov vykonávaným v spolupráci s oblastnými zbormi DHZ na rôznych masových akciách je potrebné povedať stručne, avšak jednoznačne, nasledovné:

  • Pri týchto našich aktivitách, ktoré vykonávali väčšie či menšie skupiny členov ARES za Košický a prešovský kraj NEŠLO o aktivitu Rádioamatérskej služby A.R.E.S., ktorú podľa jej definície chápeme ako “Zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych udalostiach v spolupráci s kompetentnými orgánmi a organizáciami SR (zložkami IZS)”. Nešlo tu ani o mimoriadne situácie a nešlo tu o zabezpečení spojenia rádioamatérskymi rádiovými prostriedkami.
  • Rádioamatéri poskytli  v týchto prípadoch  pomoc jednotkám DHZ tým, že (v súlade s DOHODOU s KO DPO SR) im poskytli servis nastavením (naprogramovaním) rádiostaníc v držbe členov DHZ na potrebné  frekvencie, ktoré mali byť použité na komunikáciu  počas týcho akcií. Jednotlivé obecné zbory DHZ totiž mali svoje rádiostanice nastavené všelijako rozlične len nie rovnako a tak by nebola možná spolupráca medzi nimi pri spoločnom zásahu. Súčasne viacerí členovia zborov DHZ boli počas svojej praktickej činnosti v predmetnej akcii “školení” prítomnými rádioamatérmi ako správne narábať z rádiostanicami a ako správne nadväzovať spojenia a takéto praktické školenie je často účinnejšie ako rôzne prednášky.
  • Pri niektorých aktivitách bol pre komunikáciu v zložitom prostredí použitý VKV prevádzač pracujúci na frekvenciách v profi pásme, ktorý má v držbe jeden člen skupiny A.R.E.S. ako súkromná osoba (nie ako člen A.R.E.S), čo opäť nesúvisí priamo s Rádioamatérskou tiesňovou službou A.R.E.S.. Prinieslo to však výrazné skvalitnenie spojových služieb v rámci zabezpečovanej aktivity zborov DHZ, čo bolo organizátormi týchto podujatí aj náležito ohodnotené.  
  • Účasťou na takýchto REÁLNYCH HROMADNÝCH PODUJATIACH, pri ktorých bolo potrebné okamžite a v poľných podmienkach reagovať na rôzne situácie, ktoré sa vytvárali pri používaní spojovej techniky členmi zborov DHZ (ako aj inými dobrovoľníkmi – napr. pri akcii P-18) získavali zúčastnení rádioamatéri a koordinátori zo skupín A.R.E.S. za KE a PO také skúsenosti, ktoré nie je možné získať na žiadnych poväčšine len simulovaných cvičeniach organizovaných len pre členov A.R.E.S či iných rádioamatérov. Pri týchto cvičeniach nevznikajú takéto REÁLNE PROBLÉMY so spojovou technikou a nevznikajú ani problémy iného charakteru, ktoré môžu ohroziť danú podporovanú aktivitu, s ktorými je však potrebné trochu rátať a byť na ne pripravení. A to bolo možno najväčším prínosom pre zúčastnených rádioamatérov.
  • Skúsenosti takto získané spoluprácou rádioamatérov a členov zborov DHZ  mimo rámca mimoriadnych udalostí ako aj získané vzájomné osobné kontakty môžu byť dobrým základom pre efektívnu spoluprácu rádioamatérov a dobrovoľných hasičov aj v ťažkých podmienkach možných budúcich krízových situácií. Preto nie je vhodné pozerať sa na túto spoluprácu so zložkami DHZ ako na niečo, čo nepatrí do „čistého“ rámca činnosti Rádioamatérskej  tiesňovej služby A.R.E.S. ale naopak ako spôsob, ako sa lepšie a konkrétnou aktivitou pripraviť na túto službu. Preto o týchto akciách hovoríme a prezentujeme ich práve tu v rámci tejto našej stránky o Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S..


Posledná úprava príspevku: 21.1.2019%d blogerom sa páči toto: