Archívy kategórie: ZASADNUTIA KC ARES

VEREJNÉ ROKOVANIE KC A.R.E.S. NA STRETNUTÍ HAM POPRAD TATRY 2019


Tohtoročné verejné rokovanie KC A.R.E.S. sa  konalo v kongresovej sále hotela SATEL v piatok 15.11.2019 v čase od 19:00 do 21:00 hod. Rokovanie prebehlo podľa programu , ktorý bol uvedený v pozvánke (viď predošlý príspevok z 10.11.2019). K hlavným bodom programu pripravil predseda A.R.E.S. informačné  prezentácie, ktoré môžu zaujať aj iných rádioamatérov, ktorí sa nemohli zúčastniť tohto podujatia, preto ich tu uvádzame:

02a PREHĽAD O AKTIVITÁCH SKUPÍN  PRE EMCOMM 2019.pdf

03 NOVÉ MÓDY V TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII 2019.pdf

04a PLÁNY A.R.E.S. NA ROK 2020.pdf

Rádioamatéri sa na schôdzku KC A.R.E.S.  zbierali pomerne pomaly a tak sa začala až o 19:15 a prezentácie trvali až do 20:30. Aj tak ostal na diskusiu priestor  30 minút, podobne ako tomu bolo v predošlých rokoch. Predseda navrhol pre diskusiu okruhy, ktoré sa mali týkať hlavne tém  súvisiacich s  plánovanou činnosťou A.R.E.S. na rok  2020.  Išlo tu hlavne o využívanie a nacvičovania komunikácie novými módmi ako sú FSQ CALL, JS8CALL , foriem týchto testov, cvičení a podobne. Všetko však nakoniec prebehlo úplne ináč.

.

V diskusii vystúpili niektorí členovia OZ EMCOMM Slovakia, ďalej Jano OM3TC – krajský koordinátor A.R.E.S. za Trnavský kraj a Miro OM7AMA – krajský koordinátor A.R.E.S. za Banskobystrický kraj, ktorý predniesol na záver konštruktívny príspevok k činnosti ARES.

.

Čas sa však nedal zastaviť a tak sme museli túto neplodnú diskusiu ukončiť. Peter Hanák OM8WG totiž potreboval v sále, kde sme rokovali, pripraviť svoje zariadenia na sobotňajšiu praktickú ukážku satelitnej komunikácie cez  geostacionárny satelit Q0-100 a to malo samozrejme prednosť pred neplodnou diskusiou.


Posledná úprava príspevku: 11.12.2019


POZVÁNKA NA ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2019

Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku sa bude konať v Poprade v hoteli SATEL od 15. do 17.11.2019 tradičné rádioamatérske stretnutie rádioamatérov zo Slovenska, na ktorom s zúčastňuje aj viacero zahraničných hamov z Českej Republiky, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, ale aj Srbka (Vojvodiny) či iných krajín. ( http://tatry.szr.sk/).

Súčasťou tohto stretnutia býva pravidelne aj hodnotiaca schôdzka členov a priaznivcov rádioamatérskej tiesňovej komunikácie – verejné zasadnutie KC A.R.E.S. Dovoľujem si Vás preto pozvať aj touto formou na naše rokovanie Koordinačného centra A.R.E.S. , ktoré sa bude konať

v piatok 15. 11. 2019 od 19.00 do 21:00 hod.

Program tejto schôdze je nasledovný:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Prehľad o aktivitách skupín pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu vo svete a u nás doma v roku 2019
 • 3. Nové komunikačné  módy a ich využitie pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu
 • 4. Plány A.R.E.S. pri SZR na rok 2020
 • 5. Diskusia
 • 6. Záver

Toto je len návrh programu zasadnutia, do ktorého je možné prispieť ďalšími relevantnými príspevkami. Bolo by však vhodné prípadné návrhy poslať ešte vopred e-mailom na moju adresu, aby sa dostali aj do oficiálneho programu zobrazeného v PPT slajde. Neskôr  prednesené požiadavky na jeho doplnenie sa zahrnú už len do diskusie. Na rokovaní je potrebná účasť všetkých Krajských koordinátorov ARES, ktorí podľa štatútu A.R.E.S. tvoria Koordinačné centrum ARES.

Aj keď sa jedná o schôdzku skupín A.R.E.S., je táto otvorená aj pre ostatnú rádioamatérsku obec a predovšetkým pre záujemcov o rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu a veci s tým súvisiace. Preto všetci, ktorí o to máte záujem, ste vítaní na tejto našej schôdzke.

Stano  OM8ST
Predseda ARES pri SZR


Posledná úprava príspevku 10.11.2019


NOVINKY Z IARU R1 – OKTÓBER 2019


V rámci Medzinárodnej rádiomatérskej únie – Región 1 (IARU R1)  je vytvorená aj  pracovná skupina pre tiesňovú komunikáciu  (Emmergency Communication  Working group  https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications) , ktorej dlhodobým predsedom je  Greg Mossop G0DUB. Táto pracovná skupina združuje národných koordinátorov pre tiesňovú komunikáciu, ktorí sú ustanovení vo väčšine členských štátov IARU R1. Komunikácie medzi týmito členmi sa realizuje cez hromadnú e-mailovú adresu s názvom „[R1Emcor]“.

V predošlej časti roka  2019 som pociťoval istý pokles komunikácie cez tento kanál, hoci viaceré informácie boli predsa len rozosielané a ja som ich zverejňoval na našej stránke ARES (pozri príspevky z kategórií: Správy z IARU R1, Varovania z IARU R1). Vysvetlenie k tomuto stavu podal v auguste  t.r. sám  Greg Mossop v e-maili v ktorom sa ospravedlnil za svoju menšiu aktivitu v oblasti tiesňovej komunikácie na úrovni IARU R1, ktorá je spôsobená vážnymi rodinnými problémami, ktoré aktuálne rieši. Toto jeho ospravedlnenie  bolo prijaté viacerými národnými koordinátormi  v ich reakciách s pochopením.  Veď každý z nás je len človek, ktorý  minulosti či v súčasnosti  môže riešiť rôzne životné situácie, ktoré  mu neumožňujú venovať sa  naplno iným aktivitám a to môže každého z nás  zastihnúť aj v budúcnosti.

Tieto problémy už Greg postupne prekonáva a tak začína  doháňať svoje resty a hlavne v predošlých troch dňoch rozoslal viacero dôležitých e-mailov, ktoré obsahujú množstvo  informácií, ktoré vieme využiť aj pri našom  výročnom zasadnutí KC ARES, ktoré sa bude konať počas blížiaceho sa rádioamatérskeho stretnutia TATRY 2019 v hoteli SATEL v Poprade. (15-17.11.2019)

Nemá zmysel uvádzať tu celé znenia týchto e-mailov, lebo je toho veľa a preto tu zverejním len podstatné informácie, ktoré sú v nich uvedené.

NOVÁ STRÁNKA IARU R1

Pripravuje sa nová stránka IARU R1, ktorej súčasťou bude aj podstránka pre EMCOMM WORKING GROUP.  Greg už preklopil na novú stránku:

 • 126 príspevkov o udalostiach a katastrofách
 • 8 informačných stránok o našich postupoch, GlobalSET, kontaktoch a frekvenciách.
 • 81 súborov prezentácií a užitočných informácií.

Greg pritom nepresunul na nové stránky úplne všetko ale len to, čo považoval za podstatné a zvyšok bude prístupný v archíve.

Táto nová stránka IARU R1 mala už byť v súčasnosti aktívna, ale kvôli oneskoreniam  niekoľkých  ďalších výborov IARU R1 pri aktualizácii novej stránky bude táto nová stránka IARU R1 aktívna pravdepodobne až v decembri t.r.

REVÍZIA PRÍSTUPU DO MAILING LISTU „[R1Emcor]“.

Po zverejnení  informácií  o hroziacom hurikáne LORENZO, ktorý sa dotýkal aj európskych krajín, sa v mailing liste „[R1Emcor]” objavili snahy o zverejňovanie  príspevkov od  používateľov, ktorí nie sú na to oprávnení. Preto Greg Mossop upresnil v ďalšom e-maili, kto môže uverejňovať príspevky v tomto maling liste. Sú to:

 • núdzový koordinátor IARU R1  ( v súčasnosti je ním Greg Mossop G0DUB)
 • spojovací dôstojník (liason) výkonného výboru IARU R1
 • zainteresované strany IARU IS, R2 a R3
 • jeden koordinátor núdzovej komunikácie a zástupca z každej krajiny v regióne (za OM je to momentálne OM8ST)

Účelom tohto mailing listu je:

 • výmena informácií týkajúcich sa mimoriadnych udalostí pred, počas a po mimoriadnych udalostiach. Malo by to byť preferovaným spôsobom komunikácie.
 • akékoľvek informácie týkajúce sa odbornej prípravy, cvičení alebo stretnutí pre núdzovú komunikáciu, z ktorých by sa mohli ostatné krajiny poučiť.
 • čokoľvek, čo pomáha budovať núdzové komunikačné vzťahy medzi krajinami

Z uvedeného dôvodu bude v blízkej dobe urobená kontrola prístupových práv do tohto mailing listu a budú urobené prípadné úpravy, ak to bude potrebné.

INFORMÁCIA O PRVOM SYMPÓZIU DARC  O TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII

Len nedávno – 5.10.2019 zorganizovala nemecká rádioamatérska organizácia DARC svoje prvé sympózium venované tiesňovej komunikácii.  V rámci tohto sympózia, ktorého sa zúčastnilo  65 fyzicky prítomných účastníkov a ďalších 55 účastníkov pripojených cez  internetové médiá, sa riešili tieto témy:

 • Využitie satelitu QS 100 v tiesňovej komunikácii
 • Psychosociálna starostlivosť počas krízových situácií
 • Workshop: AREDN pre začiatočníkov
 • Stručný prehľad technológií batérií
 • Quo vadis tiesňová komunikácia
 • Tiesňová komunikácia v rámci DARC

Všetky materiály z tohto sympózia – prezentácie ale aj videá (v nemčine) sú dostupné na adrese:

https://www.darc.de/der-club/referate/notfunk/veranstaltungen/darc-notfunk-symposium-2019/unterlagen/

Napriek istej jazykovej bariére je vhodné sa pozrieť na tieto prezentácie. Minimálne workshop o sieti typu AREDN ako aj stručný prehľad technológií batérií – chemických článkov môžu zaujať aj viacerých našich rádioamatérov.

INFORMÁCIA O VEĽKOM CVIČENÍ ForFirEx 2019 V RUMUNSKU

Tohoto veľkého profesionálneho cvičenia sa zúčastnila skupina rádioamatérov z RSVU, ktorá zabezpečila  komunikáciu medzi cvičiacimi jednotkami  systémom DMR (pozri tiež  predošlé aktuality o činnosti RSVU zo dňa  24.4.2019 a 17.9.2019). Detaily  cvičenia je najlepšie si pozrieť v originálnom e-maile od Adriana YO3HJV, ktorý preposlal  Greg Mossop ostatným národným koordinátorom IARU.

Originálna správa o cvičení ForFirEx 2019 (v angličtine)
#N26(01)P Gmail – [R1emcor] ForFirEx 2019 – Romania.pdf

Preklad do slovenčiny
#N26(01)P Gmail – [R1emcor] ForFirEx 2019 – Romania – SLOVAK.pdf

Napriek istej averzii k systému DMR, ktorá existuje medzi viacerými rádioamatérmi na Slovensku, sa na týchto príkladoch ukazuje , že táto nová digitálna technológia môže mať miesto pri záchranných operáciach (pravda hlavne pri tých, ktoré nie sú súčasne spojené s kompletným rozvratom siete internet).

PREZENTÁCIE Z EMCOMM MEETINGU NA STRETNUTÍ VO FRIDRICHSHAFENE 2019

Na veľkom medzinárodnom stretnutí rádioamatérov vo Fridrichshafene 2019 sa  opäť konal EMCOMM MEETING, ktorého program bol zverejnený na našich stránkach v aktualite:
https://aresom.wordpress.com/2019/07/02/emcomm-meeting-na-radioamaterskom-stretnuti-hamradio-2019-vo-fridrichshafene/

S určitým opozdením (ale predsa) teraz Greg Mossop zverejnil všetky prezentácie prednesené na tomto meetingu. Tieto sú dostupné na stránke IARU R1:
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
(informácia zverejnená 15.10.2019)

Sú to tieto prezentácie:

Všetky tieto materiály sú dôležitým podkladom aj pre našu prácu a je trošku škoda, že sú dostupné až teraz, lebo sme trochu v časovej tiesni, pokiaľ sa chceme s nimi detailnejšie oboznámiťa vybrať z nich námety aj na možnú prácu našich skupín ARES  na Slovensku.

INFORMÁCIE OD IARU R1 A PRÍPRAVA VEREJNÉHO ZASADNUTIA KC ARES

Vo vyššie uvedených informáciách do Grega Mossopa G0DUB je množstvo odkazov na zaujímavé materiály týkajúce sa nových možností pre zabezpečenie komunikácie v tiesňových situáciách, ktoré sú v súčasnosti dostupné pre rádioamatérov. Sú to jednak rôzne digitálne módy, z ktorých niektoré sú použiteľné na tento účel, ďalej sú to systémy s digitálnym hlasom (hlavne DMR) ale taktiež satelitná komunikácia napríklad aj cez geostacionárny satelit QS 100. Zaujímavým prvkom sú aj siete typu TCP/IP (AREDN), ktorým sa tiež môže venovať väčšia pozornosť, keďže môžu zohrať svoju úlohu aj v krízových situáciách.

Vidíme, že možností  pre rozvoj krízovej komunikácie je veľa, avšak všetko záleží na tom, akých zapálených rádioamatérov nájdeme na Slovensku, ktorí sa budú týmto technológiám venovať a ďalšie počty bežných používateľov, ktorí budú tieto nové technológie aj reálne používať. Rovnako však bude záležať tiež na tom, akú podporu zo strany štátnych orgánov budeme vedieť získať, aby sme mohli zorganizovať také podujatia, aké hlavne v tomto roku zorganizovali naši Rumunskí kolegovia, ale aj kolegovia v Poľsku, kde je taktiež podstatne lepšia spolupráca rádioamatérov a štátnych či samosprávnych orgánov pri zabezpečovaní  akcií pri odstraňovaní živelných pohrôm. Taktiež bude záležať aj na tom, či sa získajú na rozvoj týchto technológií aj nejaké finančné prostriedky či už od štátu, alebo iných sponzorov.

Na začiatku však musí byť VŽDY reálny záujem samotných rádioamatérov o rozvoj týchto technológií, ich prezentácia pred orgánmi zasahujúcimi počas mimoriadnych situácií a cielený a jednotný postup celej komunity. Je nás veľmi málo a je preto nezmyselné sa rozbíjať na rôzne „klany“, ktoré o sebe tvrdia, že len oni poznajú tú správnu cestu, akou je možné rádioamatérskymi prostriedkami za použitia rádioamatérskych zariadení na rádiomatérskych frekvenciách zabezpečiť pomoc zasahujúcim orgánom pri komunikácii v ťažkých podmienkach mimoriadnych situácií. Lebo práve o tom a o ničom inom je Rádioamatérska Tiesňová služba A.R.E.S. pri SZR.

VÝZVA

Preto vyzývam nielen všetkých rádioamatérov registrovaných v skupinách ARES v rámci Slovenska, ale aj akýchkoľvek iných rádioamatérov, ktorí by mali záujem poskytnúť pomoc pri rádiovej komunikácii  v krízových situáciách, aby sa v rámci svojich možností (hlavne jazykových obmedzení) oboznámili s vyššie uvedenými dokumentmi a na blížiacom sa verejnom zasadnutí KC ARES fundovanejšie prispeli do diskusie, pripadne aj sami prišli s nejakými nápadmi, ktorými by sme  mohli obohatiť našu prípravu na komunikáciu v krízových situáciách. Táto úloha by nemala ležať len na pár jednotlivcov z vedenia ARES, ale aktívny prístup by mali mať aj mnohí ďalší rádioamatéri a registrovaní členovia  skupín ARES. Iba tak sa bude zlepšovať naša pripravenosť na reálnu činnosť, ak by k veľkej mimoriadnej situácii aj na Slovensku došlo.  Nás síce neohrozujú  atlantické hurikány ako LORENZO či pacifické tajfúny ako nedávny tajfún HAGIBIS, ktorý spôsobil extrémne škody a priniesol mnoho mŕtvych, zranených a nezvestných v Japonsku, avšak nevieme vylúčiť, že sa niečo zlého nestane aj u nás a mali by sme byť na to pripravení……

Stano OM8ST
Predseda A.R.E.S. pri SZR


Posledná úprava príspevku: 8.11.2019SCHÔDZKA A.R.E.S. NA STRETNUTÍ RÁDIOAMATÉROV KOŠICE 2019


V sobotu  23.3.2019 sa konalo v Košiciach jubilejné 20. stretnutie rádioamatérov. Obšírnejšiu informáciu o tomto stretnutí je možné nájsť na stránke:

https://om8st.wordpress.com/2019/03/26/20-jubilejne-stretnutie-radioamaterov-je-za-nami/

V programe tohto stretnutia bola aj krátka schôdza A.R.E.S., ktorej sa zúčastnilo viac záujemcov o problematiku A.R.E.S. než samotných registrovaných členov A.R.E.S. z košického či prešovského kraja, čo ma príjemne potešilo. Schôdzky sa zúčastnila aj väčšia  (5 členná) skupina  rádioamatérov z Banskej Bystrice na čele s Mirom Snopkom OM7AMA, krajským koordinátorom A.R.E.S. za BB, čo taktiež obohatilo túto schôdzku.

Aby mala informačná časť schôdzky vhodnú formu, pripravil som aj prezentáciu, v ktorej boli uvedené hlavné informácie z diania v A.R.E.S. u nás a v Európe, o ktorých som chcel poslucháčov informovať. Túto  prezentáciu v PDF formáte si môžete prezrieť tu:

SCHÔDZKA ARES 23.3.2019.pdf

Novinky v A.R.E.S uvedené v tejto prezentácii  už nie sú úplne nové, lebo už boli prezentované pre inú skupinu poslucháčov na schôdzke ARES na stretnutí HAM v Poprade. Nová bola informácia o tom,  ako sme boli pripravení reagovať na zimnú snehovú kalamitu a to hlavne v žilinskom kraji.

V medzinárodnom meradle IARU R1 pripravuje ďalšie cvičenie z radu cvičení GLOBALSET, ale zatiaľ nie je jasný ani scenár ani termín cvičenia.

V Rumunsku sa v dňoch 3.4 až 12.4.2019 bude konať veľké cvičenie zdravotníckych teamov NATO pod názvom Vigorous Warrior  2019, ktorého sa zúčastní aj rumunská skupina pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu RVSU.  Táto skupina bude zabezpečovať v priestore cvičenia „náhradnú komunikáciu“ pre cvičiace jednotky v HAM pásme UKV. Budú ďalej komunikovať aj v HAM pásme krátkych vĺn pod príležitostnou značkou  YP19VW , ktorú budú používať pri fonickej prevádzke ale aj pri prevádzke DIGI Módmi (WINLINK). Rumunskí rádioamatéri chcú testovať aj podmienky šírenia  KV ( fone aj digi) a preto žiadajú ostatných rádioamatérov, ktorí ich budú počuť na pásme o reporty na DX clusteri. Informácie o tejto aktivite značky YP19VW sú aj na QRZ.COM. K dispozíci budú aj pekné príležitostné QSL lístky.

Ďalej boli prítomní  poslucháči informovaní o novinkách v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi a na záver za trošku diskutovalo o možnostiach na vlastné aktivity skupín A.R.E.S., kde veľmi záleží na väčšej iniciatíve samotných členov A.R.E.S. a na ich aktívnej účasti na týchto podujatiach. Bez toho sa väčšia činnosť skupín  A.R.E.S. nerozbehne a nebude za to zodpovedné ani prezídium SZR, ani SZR ako celok (ako to niektorí tvrdia) ale  len a jedine len nedostatočný záujem rádioamatérov o niektoré druhy činnosti.

Stano OM8ST

Predseda A.R.E.S. pri SZR


VEREJNÉ ROKOVANIE KC ARES 2018 POPRAD TATRY


18.11.2018 –  V dňoch 16-18.11.2018 sa konal už 44. ročník stretnutia rádioamatérov TATRY 2018. V rámci programu stretnutia sa v piatok 16.1.2018 v čase od 19:00 do 21:00 konalo Verejné zasadnutie KC A.R.E.S. .

V úvode rokovania bol predstavený nový predseda A.R.E.S. Stano OM8ST, ktorý sa  poďakoval svojmu predchodcovi Jarovi Kubíčkovi OM1II za dlhoročnú prácu na tejto pozícii a vyslovil presvedčenie, že spolupráca predošlého a nového predsedu  bude pokračovať na tej istej úrovni, ako tomu bolo doteraz, keď Stano OM8ST bol len krajským koordinátorom, avšak aktívnym.

Program rokovania bol zverejnený už v pozvánke a pretože nikto nenavrhol  zmeny či doplnky, rokovanie prebehlo podľa tohto vopred zverejneného programu. K jednotlivým bodom programu mal predseda A.R.E.S. pripravené krátke PPT prezentácie, ktoré je možné si pozrieť tu:

01 PROGRAM   ZASADNUTIA KC ARES 2018.pdf

02 ČO JE A ČO  NIE JE ARES .pdf

03 AKTIVITY ARES ZA KE A PO 2018.pdf

04 ĎALŠÍ ROZVOJ ARES A ZMENY A ÚPRAVY.pdf

05 ŠTATISTIKY KR MVSR.pdf

Stretnutia sa zúčastnilo menej členov a priaznivcov či záujemcov o tiesňovú službu ako v predošlých ročníkoch. Čo však najviac mrzelo bola neprítomnosť viacerých krajských koordinátorov A.R.E.S.. Jediným Krajským koordinátorom, ktorý sa vopred ospravedlnil bol Milan OM6SZ za KKS  Žilina, ktorý bol v tom čase na rádioamatérskej expedícii v Maroku. Diskusia nebola bohatá a týkala sa prezentovaných príspevkov a to hlavne aktivít členov v Košickom a Prešovkom kraji realizovaných v spolupráci s miestnymi zložkami dobrovoľných hasičov.POZVÁNKA NA VEREJNÉ ROKOVANIE KC A.R.E.S. 2018.


Dovoľujem si Vás pozvať na Verejné rokovanie Koordinačného centra ARES, ktoré sa bude konať počas rádioamatérskeho stretnutia  v Poprade.

Termín: 16. 11. 2018 od 19.00 do 21:00 hod.

Program

 1. Otvorenie
 2. Čo je a čo nie je ARES – analýza
 3. Aktivity skupín ARES za KE a PO v roku 2018
 4. Ďalší rozvoj ARES a pripravované zmeny/úpravy stránky, stavov, GDPR…
 5. Štatistiky Mimoriadnych udalostí a Mimoriadnych situácií sekcie Krízového riadenia MV SR a pravdepodobnosť vzniku MU/MS s potrebou využitia ARES.
 6. Diskusia
 7. Záver

Toto je navrhovaný program zasadnutia KC ARES. Jeho zmena či doplnenie je možné. Pokiaľ už teraz máte nejaké návrhy na doplnenie programu pošlite mi ich vopred, aby sa to zapracovalo do prezentačných materiálov. Zároveň Vás žiadam o zaslanie aktualizácie Vašej členskej základne (podľa vzoru na stránke http://www.szr.sk/ares/clenovia.htm ).

Na rokovaní je potrebná účasť všetkých Krajských koordinátorov, pripadne nimi  poverených zástupcov za kraj. Prosím tých krajských koordinátorov ARES, kde nie je zriadená spoločná adresa na odosielanie emailov cez omradio.sk (NR, BB a TN), aby túto pozvánku rozoslali svojim členom v rámci kraja.

Ďakujem a 73 !

Stano  OM8ST

Predseda ARES pri SZR


POZVÁNKA NA VEREJNÉ ROKOVANIE KC ARES 2018


9.11.2018 –  Dovoľujem si Vás pozvať na Verejné rokovanie Koordinačného centra ARES, ktoré sa bude konať počas rádioamatérskeho stretnutia  v Poprade.

Termín: 16. 11. 2018 od 19.00 do 21:00 hod.

Program

 1. Otvorenie
 2. Čo je a čo nie je ARES – analýza
 3. Aktivity skupín ARES za KE a PO v roku 2018
 4. Ďalší rozvoj ARES a pripravované zmeny/úpravy stránky, stavov, GDPR…
 5. Štatistiky Mimoriadnych udalostí a Mimoriadnych situácií sekcie Krízového riadenia MV SR a pravdepodobnosť vzniku MU/MS s potrebou využitia ARES.
 6. Diskusia
 7. Záver

Toto je navrhovaný program zasadnutia KC ARES. Jeho zmena či doplnenie je možné. Pokiaľ už teraz máte nejaké návrhy na doplnenie programu pošlite mi ich vopred, aby sa to zapracovalo do prezentačných materiálov. Zároveň Vás žiadam o zaslanie aktualizácie Vašej členskej základne podľa vzoru na stránke:

http://www.szr.sk/ares/clenovia.htm

Na rokovaní je potrebná účasť všetkých Krajských koordinátorov, pripadne nimi  poverených zástupcov za kraj. Prosím tých krajských koordinátorov ARES, kde nie je zriadená spoločná adresa na odosielanie emailov cez omradio.sk (NR, BB a TN), aby túto pozvánku rozoslali svojim členom v rámci kraja.

Ďakujem a 73 !

Stano  OM8ST
Predseda ARES pri SZR


VEREJNÉ ROKOVANIE KC ARES 2017 POPRAD


12.12.2017 – Verejné rokovanie KC A.R.E.S. na stretnutí rádioamatérov v Poprade, ktoré sa konalo v piatok 17.11.2017 od 19:0 do 21:00 v kongresovej sále hotela sa svojim programom odlišovalo od všetkých predošlých rokovaní KC hlavne v tom, že sa nehodnotilo, čo sa urobilo v roku 2017 ale skôr sa malo analyzovať, čo by sme mohli urobiť do budúcnosti a aké sú možnosti na spoluprácu rádioamatérov a rôznych organizácií, ktoré sú súčasťou IZS.

SPRÁVA Z ROKOVANIA KC ARES V POPRADE 2017.pdfPOZVÁNKA NA VEREJNÉ ZASADNUTIE KC A.R.E.S. 2017 V POPRADE


6.11.2017 – POZVÁNKA – Koordinačné centrum A.R.E.S. SZR pozýva svojich členov a priaznivcov Rádioamatérskej tiesňovej služby na verejné rokovanie, ktoré sa bude konať počas stretnutia rádioamatérov v Poprade dňa 17.11.2017 o 19.00 hodine v hoteli Satel. V rámci rokovania sa budú diskutovať dôležité materiály týkajúce sa A.R.E.S.. Keďže sa jedná o rozsiahlejšie materiály, zverejňujeme ich tu, aby sa s nimi potenciálni záujemcovia mohli oboznámiť vopred a diskusia by mohla byť stručnejšia a konštruktívnejšia. Materiály boli už diskutované v rámci členskej základne A.R.E.S..

Materiály do diskusie na zasadnutí KC ARES 2017 je možné stiahnuť tu:

ANALÝZA MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE RÁDIOAMATÉROV A INÝCH ZLOŽIEK IZS.pdf

NÁVRH MEMORANDA O SPOLUPRÁCI MEDZI DPO SR A SZR REV3.pdf

PRÍLOHA A MEMORANDA REV3.pdf

PRÍLOHA B MEMORANDA REV3.pdf


VEREJNÉ ROKOVANIE KC A.R.E.S. 2016


10.12.2016 – Verejné rokovanie Koordinačného centra A.R.E.S. sa konalo počas stretnutia rádioamatérov v Poprade dňa 18.11.2016 od 19-tej hodiny. Na rokovaní, ktoré bolo spestrené o zaujímavé prezentácie z oblasti A.R.E.S.u v ČR, sa zúčastnilo 30 podporovateľov tejto myšlienky. Prehľad o náplni rokovania si môžete pozrieť v nasledovných dokumentoch:

Zapis KC ARES 2016.pdf

Sprava KKS ARES KE 2016

Sprava KKS ARES PO 2016

Odporucania SKUPINY ARES.pdf

Prihlaska do ARES nova.pdf

Okrem diskutovaných dokumentov A.R.E.S. tu prikladám s láskavým zvolením Milana Barvířa OK1MX aj  jeho  prezentácie, ktoré predniesol na stretnutí  rádioamatérov v Poprade 2016

DigiVoide OK1MX.pptx

IZSvsHAM OK1MX..pptx

Prvú z týchto prezentácií predniesol  Milan v rámci hlavného programu stretnutia v sobotu a prednášku o IZS v ČR predniesol v rámci diskusie na našom zasadnutí KC ARES . Bol to veľmi zaujímavý príspevok do rokovania našej skupiny A.R.E.S., za čo Milanovi ďakujeme.