FREKVENCIE POUŽÍVANÉ PRI TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII


NÁVRAT NA PREDOŠLÝ ČLÁNOK:
PRÍRUČKY A MANUÁLY PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU


Povoľovacie podmienky pre rádioamatérske stanice obmedzujú krízovú komunikáciu rádioamatérov len na prípady , keď ide o záchranu  života formuláciou: 

V prípadoch ohrozenia ľudského života, pri živelných pohromách a z iných naliehavých dôvodov je možné použiť amatérske stanice a frekvencie určené pre amatérsku službu na odovzdávanie správ na odvrátenie bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva.

Povoľovacie podmienky však neobmedzujú žiadnym spôsobom  frekvencie, na ktorých môže prebiehať takáto tiesňová komunikácie. Na druhej strane v rámci povolených frekvenčných pásiem  máme dohodnuté jednak na úrovni IARU R1, ako aj na úrovni národných tabuliek  segmenty pre jednotlivé módy činnosti ( CW,SSB,  DIGI…) a ešte aj v rámci nich segmenty,  kde prebieha prevažne bežná prevádzka, kde môže prebiehať aj kontestová prevádzka a segmenty určené predovšetkým pre DX prevádzku.

Pri využívaní celého rozsahu jednotlivých rádioamatérskych pásiem na tiesňovú komunikáciu by bola malá šanca na to, aby sa tiesňové stanice „presadili“ v bežnej prevádzke.  Je preto pochopiteľné,  že na úrovni IARU sa touto  problematikou zaoberali a určili sa vhodné frekvencie, kde sa má sústreďovať takáto tiesňová komunikácia a to či už „ostrá“ alebo len komunikácia počas cvičení. Boli preto určené takzvané CoA frekvencie – frekvencie Centier aktivity.


CoA FREKVENCIE PRE KV PÁSMA

Pre KV pásma boli v rámci IARU dohodnuté CoA frekvencie, ktoré závisia od jednotlivých regiónov, nakoľko majú trošku odlišné frekvenčné tabuľky a preto sa líšia aj  ich CoA frekvencie. Týka sa to hlavne pásiem 80m a 40m.  Na vyšších pásmach  (20m, 17m, 15m) sú však CoA frekvencie v jednotlivých regiónoch rovnaké.

IARU Region 1  IARU Region 2 IARU Region 3 
3760 3750 or 3985 3600
7110 7060, 7240 or 7275  7110
14300 14300 14300
18160 18160 18160
21360 21360 21360

Okrem týchto medzinárodne dohodnutých frekvencií, ktoré by sa mali využívať hlavne pri cezhraničnej spolupráci s okolitými krajinami počas krízových situácií ,ktoré zasiahnu naraz viac krajín (povodne, veterné smršte, zemetrasenia…), jednotlivé krajiny IARU  majú dohodnuté aj svoje vlastné CoA frekvencie, ktoré by sa mali používať pri aktivácii tiesňových sietí lokálneho charakteru či už počas ostrej tiesňovej prevádzky alebo počas cvičení. 

V rámci Slovenska je takouto CoA frekvenciou frekvencia 3,768 MHz. Ide o frekvenciu, na ktorej prebieha už mnoho rokov vysielanie štvrtkových správ SZR a je pre OM a OK rádioamatérov dobre známa.

Kompletný zoznam týchto „národných“ CoA frekvencií je uvedený na stránke IARU R1

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/emergency-communications-frequencies

To,  že sú dohodnuté nejaké CoA frekvencie pre tiesňovú komunikáciu ešte neznamená, že táto môže prebiehať len a výlučne len na týchto frekvenciách. V prípade výskytu rušenia na dohodnutej frekvencii sa môže tiesňový kanál presunúť aj niekde mimo – najlepšie napravo alebo naľavo od CoA frekvencie v rastri po 5 kHz. Taktiež v prípade potreby súčasného prevádzkovania viacerých núdzových sietí je vhodné ich situovať podobne v blízkosti CoA frekvencie.


CoA  FREKVENCIE PRE VKV / UKV PÁSMA

V spektre VHF / UHF neexistujú spoločné frekvencie pre núdzovú komunikáciu, ktoré by boli  dohodnuté na úrovni  IARU.  Jednotlivé skupiny pre tiesňovú komunikáciu však využívajú nasledujúce VKV/UKV frekvencie, ktoré sú taktiež  zverejnené na stránke IARU R1

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/emergency-communications-frequencies

Pre Slovenskú republiku  máme dohodnuté frekvencie:

VKV : 145.500 MHz (FM)

UKV:  433.500 MHz (FM)

Rovnaké CoA frekvencie VKV aj UKV  sa používajú aj v krajinách Chorvátsko, Nemecko, Čierna Hora,  Poľsko a Slovinsko

Tieto dohodnuté CoA frekvencie sa budú používať predovšetkým počas ostrých tiesňových komunikácií  alebo počas EMCOMM cvičení. Za bežnej prevádzky však nie sú monitorované. Pokiaľ niekto potrebuje zabezpečiť rádiovú komunikáciu na VKV/UKV pásmach lebo sa nachádza v tiesňovej situácii,  nie je vhodné spoliehať sa na tieto frekvencie. Lepšie je využiť frekvencie, ktoré sa miestne využívajú na lokálnu komunikáciu, pretože tam je šanca, že niekto to má zapnuté a počúva túto frekvenciu. Rovnaká situácia je aj s využitím miestnych VKV a UKV prevádzačov.  Aj tu je šanca, že niekto bude počúvať  (strážca majáka).


FREKVENCIE VKV A UKV PREVÁDZAČOV NA SLOVENSKU

Ak chceme využiť prevádzače buď na miestnu komunikáciu alebo v prípade potreby aj natiesňovú komunikáciu, je vhodné mať prehľad o týchto prevádzačoch.Momentálne najlepším zdrojom týchto informácií  ( cez PC ) je pozrieť sa na stránku

https://sites.google.com/site/prevadzace/

V smartfónoch s OS Android je možné si nainštalovať aplikáciu  “Repeater Book”, ktorá nám v prehľadnej forme poskytne informácie o všetkých VKV a UKV prevádzačoch , ktoré sa nachádzajú vo zvolenom okruhu v okolí miesta, kde sa momentálne nachádzame. Aj túto aplikáciu je preto vhodné na daný účel využívať.


TIESŇOVÉ FREKVENCIE NA SATELITE QO-100

V súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID-19 sa množili otázky mnohých rádioamatérov typu – akú frekvenciu použiť na núdzové volanie cez satelit QO-100. Aj ja som dostával v minulých dňoch takéto otázky, ale odpoveď som nemal. Avšak QO-100 má veľký potenciál pre tiesňovú komunikáciu v rámci IARU-R1 (a trošku viac). Zrejme preto AMSAT -DL stanovil tieto frekvencie, ako o tom informuje nasledovný e-mail:

Greg Mossop <gregm@raynet-hf.net>    22. marca 2020, 19:35
Odpovedať: Mailing list for IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinators <r1emcor@iaru-r1.org>
Komu: Mailing List for IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinators <r1emcor@iaru-r1.org>

Hi
the AMSAT-DL Twitter account announced the following through their Twitter account this afternoon;

Downlink: 10489.860 MHz
Uplink: 2400.360 MHz
SSB channel: max. 2.7kHz BW

All users on #QO100 are encouraged to monitor this frequency, but keep it clear for emergency traffic!

Teda CoA frekvencie (uplink/downlink) pre tiesňovú komunikáciu cez QO-100 sú určené, ale to tiež znamená, že by sa tento “kanál” nemal používať na bežnú prevádzku. Na to bude potrebné dávať pri prevádzke cez tento satelit zvlášť pozor.


TIESŇOVÉ FREKVENCIE V PÁSMACH CB A PMR

Okrem tiesňovej komunikácie na rádioamatérskych pásmach nesmieme zabúdať aj na možnosť, že takáto komunikácia bude prebiehať aj na rádiových pásmach, kde nie je potrebná mať špeciálne povolenie na prevádzkovanie amatérskej vysielacej stanice (licenciu), pretože pre tieto pásma boli vydané všeobecné povolenia, ktoré umožňujú komukoľvek používať tieto frekvencie, avšak za  podmienok, ktoré sú  striktne dané  týmito povoleniami.

Z uvedeného dôvodu môže pomerne široký okruh ľudí  využiť tieto volne dostupné frekvencie v pásmach CB a PMR na akúkoľvek komunikáciu vrátane tiesňového volania. Môže pri tom ísť o volanie na  záchranu pri turistike v horách, kde nie je mobilný signál, alebo o volania počas rôznych snehových kalamít, veterných smrští, povodní a podobne. V takýchto situáciách môže dôjsť k výpadku dodávky elektrickej energie, zlyhaniu sietí telefónnych operátorov a súčasne k potrebe tiesňového volania k zraneným osobám, chorým občanom alebo k rodičkám  a rádiostanica  pre pásmo CB alebo PMR je  jediným komunikačným prostriedkom, ktorý je k dispozícii a je funkčný.

V rámci Slovenskej republiky sú vydané nasledovné Všeobecné povolenia  pre tieto nelicencované frekvenčné pásma:

PÁSMO CB (Citizen Band)  27 MHz (11m)

Prevádzku v tomto pásme povoľuje predpis:

Všeobecné povolenie č. VPR – 23/2012 na používanie frekvenčného pásma 27 MHz (tzv. pásmo CB) pri prevádzkovaní občianskych rádiostaníc, určených na rádiové spojenie fyzických alebo právnických osôb
Vydané v Bratislave dňa 13. februára 2012.

V tomto predpise je okrem iných technických a prevádzkových podmienok stanovené, že:

  • Kanál č. 9  (27,065 MHz) je vyhradený na prenos informácií so zvláštnou dôležitosťou (tiesňové volania, oznámenia trestných činov a pod.). 

Len pre zaujímavosť/úplnosť povolenie VPR – 23/2012 určuje aj ďalšie odporúčania na používanie niektorých kanálov CB pásma:

  • Na dátové prenosy digitálnych údajov (druh vysielania F2D, F3D) sú určené kanály č. 24, 25, 76 a 77.
  • Na prevádzku opakovačov sú určené kanály č. 3, 22, 33, 70 a 73.
  • Kanál č. 1 sa odporúča využívať ako zvolávací kanál pre modulácie FM, PM a DSB a
  • Kanál  č.15 sa odporúča používať ako zvolávací kanál pre moduláciu SSB

PÁSMO PMR (Personal Mobile Radio)  446 MHz

Prevádzku v tomto pásme povoľuje predpis:

Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2018 na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 446,000 - 446,200 MHz pri prevádzkovaní rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446. 
Toto povolenie bolo vydané v Bratislave dňa 2.10.2018 a ruší sa ním predošlé povolenie VPR-20-2012 z 13. februára 2012.

Nový predpis  umožňuje  aj na Slovensku FM analógovú prevádzku už na 16  kanáloch, ale bežne dostupné rádiá majú obvykle zabudované len kanály 1 až 8. Na druhej strane tento predpis neurčuje žiadnu špeciálnu frekvenciu  pre tiesňovú komunikáciu, ako je tomu v prípade CB pásma

Podľa informácií na stránke https://en.wikipedia.org/wiki/PMR446 
sa bežná tiesňová komunikácia realizuje na kanáli PMR 1 so subtónom 1 (67 Hz ). (Pozri tabuľku TABUĽKA PMR446.pdf). Pre horolezectvo a horskú turistiku sa tiesňová prevádzka môže sústreďovať variantne na kanáli (7/7):

CH7 (446.08125 MHz) + CTCSS 7 ( subtón 85,4 Hz) 

Za týmto návrhom sa skrýva španielská iniciatíva # Canal77 # PMR446 na stránke:

http://www.canal77pmr.com/index.php

Táto iniciatíva je pomerne nová a bola prezentovaná na medzinárodnom kongrese pre horolezectvo Cima 2015. (http://www.cima-online.es/en/ )

Ďalšou Wikipédiou uvádzanou možnosťou pre tiesňovú komunikáciu v rámci FM prevádzky je použiť kanál:

CH8 (446.09375 MHz) + CTCSS 16 ( subtón 114,8 Hz) 

V prípade digitálnej prevádzky DMR v rámci pásma 446 MHz sa tiesňová komunikácie má sústreďovať na  kanál:

CH9  (446.10625 MHz)  + (CC1, TG9112)

Z dokumentu na Wikipedii, ani z citovaných dokumentov nie je jasné, či sa jedná len o návrh týchto variantných kanálov pre tiesňovú komunikáciu, alebo je to určené v nejakom záväznejšom predpise. Slovenský predpis to nerieši. V tejto nejasnej situácii je pre nás najjednoduchším riešením voľba kanálu podľa iniciatívy # Canal77 # PMR446 :

CH7 (446.08125 MHz) + CTCSS 7 ( subtón 85,4 Hz)   

Toto nastavenie zabezpečí, že nás budú počuť všetci používatelia PMR, ktorí majú nastavený kanál CH7 a CTCSS = OFF, ako aj tí s rovnakým nastavením CH7 a subtónom CTCSS 7. Nebudú nás ale počuť ostatní účastníci na kanále CH7, ktorí budú mať zvolený iný subtón selektívnej voľby. S tým sa ale nedá nič robiť. Koordinačné centrá záchranných služieb a podobné služby potom musia na kanáli CH7 mať vypnutú selektívnu voľbu (najlepšie riešenie) alebo v prípade silného rušenia inými PMR stanicami pracujúcimi na tom istom kanáli zapnutú selektívnu voľbu CTCSS 7 ( subtón 85,4 Hz. )


NASLEDUJÚCI ČLÁNOK:
PRAVIDELNÉ RÁDIOAMATÉRSKE SIETE V OM


Posledná úprava   príspevku: 22.3.2020


Create your website at WordPress.com
Začíname
%d blogerom sa páči toto: