Design a site like this with WordPress.com
Začíname

PRAVIDELNÉ RÁDIOAMATÉRSKE SIETE V OM

Posledná úprava  príspevku: 27.1.2021


NÁVRAT NA PREDOŠLÝ ČLÁNOK:
FREKVENCIE POUŽÍVANÉ PRI KRÍZOVEJ KOMUNIKÁCII


Pokiaľ chceme byť ako rádioamatéri pripravení na  prípadný zásah  počas mimoriadnej situácie, je vhodné  prostriedky, ktoré chceme na to použiť aj pravidelne testovať. Preto sa aj v rámci  IARU R1 organizujú  rôzne pravidelné testy tiesňovej komunikácie na vybraných frekvenciách, ako sa o tom môžeme dozvedieť zo stránky: I

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/scheduled-nets

Aj keď to nie je uvedené na tejto stránke, aj my máme na rádioamatérskych pásmach niektoré pravidelné aktivity , ktoré je možné zaradiť do podobnej kategórie, aj keď nemajú vždy prívlastok typu „test ARES“.

ŠTVRTKOVÉ SPRÁVY  SZR V PÁSME KV – 80m

V rámci pásma 80 m na frekvencii 3.768 kHz prebieha už skutočne veľmi dlho pravidelné vysielanie štvrtkových správ SZR so začiatkom o 17:00 hod nášho času v letnom období a o 16:00 hod v zimnom období. Pred správami, ale hlavne po ich skončení prebieha “kontrola spojenia” s OM stanicami od východu Slovenska až po jeho západ. Do tejto kontroly sa zapájajú aj viaceré OK stanice, ktoré taktiež počúvajú pravidelne tieto naše rádioamatérske správy. V rámci tejto kontroly sa odovzdáva volačka a report a pridáva sa prípadne krátky pozdrav moderátorovi správ. Celé toto testovanie má práve charakter takejto “Emcomm Sheduled Net” siete, aké sú uvádzané na stránke IARU R1. Pokiaľ by sme do správ zaradili aj nejaké aktuality z diania v A.R.E.S. neboli by žiadne pochybnosti, že tomu tak je. Pritom je vhodné si všimnúť, že frekvencia  3.768. KHz, na ktorej prebieha vysielanie správ je v rámci  IARU R1 evidovaná ako  slovenská  CoA frekvencia pre  tiesňovú komunikáciu v KV pásme 80 m.

TESTY ARES NA VKV/UKV a DMR – KKS  ARES ŽILINA

Tieto štvrtkové správy  SZR  však nie sú jedinými pravidelnými rádioamatérskými aktivitami, ktoré majú charakter  pravidelného testu tiesňovej komunikácie.  Úplne jednoznačne sa to týka  aktivity, ktorú zabezpečuje Krajské koordinačné stredisko ARES v Žiline. Ide o pravidelné testy spojenia konané v nedeľu večer od 20:00 hod nášho času na  VKV /UKV prevádzačoch OM0OVU ( Martinské hole) a DMR prevádzači  OM0OUA (tamtiež).  Najprv prebehne test  na analógových prevádzačoch, do ktorého sa samozrejme môžu zapojiť len „miestni“ rádioamatéri, ktorí majú rádiový dosah na spomenuté analógové prevádzače VKV a UKV.  Po skončení testu spojenia na týchto analógových prevádzačoch (okolo 20:20 hod nášho času)  sa prejde na test v sieti DMR v rámci hovorovej skupiny  TG 23112,  TS 2, ktorá ja nastavená ako statická na väčšine OM DMR prevádzačoch. Do tohto testu  sa môže zapojiť  podstatne širší  počet  rádioamatérov zo Slovenska, stačí ak majú potrebné vybavenie  teda DMR rádiostanicu a sú v dosahu niektorého z momentálne funkčných  DMR prevádzačov, prípadne majú svoj vlastný (personal) DMR hotspot. Moderátorom týchto testov je  neúnavne pracujúci Jano OM6AXE, ktorý túto „službu“ vykonáva na profesionálnej úrovni. Testov DMR sa zúčastňuje 10 až 15 rádioamatérov. Väčšinou sa jedná o ten istý okruh účastníkov.

Chlapi z RK HOREC OM3KHT sa “pochlapili ” a na svojej www stránke
http://www.horec.net/horec/index.php?id=ares
začali publikovať logy z jednotlivých DMR testov, kde vidíme, kto sa testu zúčastni a čo je najdôležitejšie, cez ktorý DMR prevádzač sa pripojil do tejto siete. Tým máme overené , že daný prevádzač bol v čase testu funkčný. Na stránke je aj mapka s umiestnením jednotlivých DMR prevádzačov a s naznačením niektorých prepojov medzi rádioamatérmi a prevádzačmi, cez ktoré sa dostávajú do siete DMR. Na tejto mapke sa pracuje. Dôležité sú však detailné logy, z ktorých vidíme všetky detaily DMR prevádzky počas testu ARES.

Vďaka  týmto testom  je  overené, že uvedené analogové prevádzače sú funkčné a že za daných  podmienok šírenia sa do prevádzačov dostanú rádioamatéri z blízkeho ale aj vzdialeného okolia.

Test na sieti DMR je však podstatne závažnejší, nakoľko týmto testom vieme overiť fungovanie  nie jedného či dvoch prevádzačov, ako je to v prípade analogových  systémov, ale tu vieme  overiť fungovanie takmer celej siete DMR na Slovensku, ak sa do testu zapoja rádioamatéri zo všetkých lokalít, kde je dostupná sieť DMR.

Skúsenosti z nedávnych testov, ktoré prebehli v auguste a septembri 2019 ukazujú, že sa v týchto testoch overila funkčnosť minimálne piatich DMR prevádzačoch z 9 existujúcich, čo je pekný výsledok. Pritom kvalita signálu a jeho stabilita  od väčšiny staníc bola  takmer vždy veľmi dobrá.  Problém bol obvykle len u staníc pracujúcich „portable“ z nie príliš vhodného stanovišťa. Za fungovanie  týchto DMR prevádzačov patrí vďaka všetkým sysopom, ktorí tieto prevádzače jednak vybudovali  a jednak sa starajú o ich prevádzku, ale vďaka patrí aj tým  rádioamatérov, ktorí tieto prevádzače  využívajú a zapájajú sa aj do tohto testu ARES, čím umožňujú overiť na pomerne veľkej ploche  fungovanie siete ako celku.

Tu môžem povzbudiť rádioamatérov z okruhu  DMR prevádzačov OM0ODB (Bratislava),  OM0OAC (Čadca),  OM0OAF ( B. Bystrica)  a OM0ODZ (Zvolen), aby sa pravidelnejšie zapájali do tohto testu a zvýšili tak počet účastníkov tohto ARES testu. Tento nie je len pre „vyvolených“ členov skupín ARES. Do testu sa môže zapojiť každý rádioamatér, ktorý má na to patričné technické vybavenie. V DMR testoch ARES máme preto aj pravidelných návštevníkov z OK, pričom niektorí  využívajú  na pripojenie do siete DMR „len“ hotspot, lebo nemajú v blízkosti fungujúci DMR prevádzač. Ale aj to je riešenie hlavne pre tých rádioamatérov, ktorí bývajú v odľahlejších oblastiach Slovenska s malým počtom  rádioamatérov, kde sa s najväčšou pravdepodobnosťou DMR signál cez nový prevádzač nezabezpečí.

AKTUALIZÁCIA Z 27.1.2021

Ako je to uvedené inde na týchto stránkach: (https://aresom.wordpress.com/specialna-hovorova-skupina-tg-23112-pre-tiesnovu-komunikaciu-v-sieti-dmr-na-slovensku/) , v decembri minulého roku sa začala príprava na zavedenie novej hovorovej skupiny (talk grupy TG)  s číslom 23112 pre potreby rádioamatérskej tiesňovej komunikácie  (ARES). K zabezpečeniu tejto úlohy sme oslovili samozrejme aj príslušných správcov (sysopov) našich DMR prevádzačov, aby túto TG nastavili na nimi  spravovaných zariadeniach. Toto sa zvládlo veľmi rýchlo.

Túto hovorovú skupinu si samozrejme museli naprogramovať do svojich rádií aj všetci rádioamatéri – používatelia siete DMR, ktorí majú záujem zúčastňovať sa na týchto pravidelných testoch.  Aj toto prebehlo pomerne rýchlo a tak pravidelné testy siete DMR , ktoré prebehli v dňoch 17.1.2021 ako aj  24.1.2021 sa už realizovalii na tejto novej hovorovej skupine za veľmi peknej účasti takmer 20 rádioamatérov. Väčšinou mali účastníci  testu bezproblémový prístup na túto TG a ak niektorí aj signalizovali, že majú isté problémy, tak v diskusii dostali rady, ako si overiť a ako si nastaviť niektoré parametre vo svojom rádiu, aby bola ich komunikácia na TG23112 bezproblémová.

Možno teda konštatovať, že týmto sa zabezpečili pre ARES lepšie podmienky jednak na tieto pravidelné testy siete DMR ale aj iné podobné testy fungovania siete DMR. Súčasne sa vytvoril kanál, ktorý by mohol pomôcť pri organizovaní tiesňovej komunikácie aj prostredníctvom siete DMR, pokiaľ by došlo k nejakej mimoriadnej situácii, ktorá by si to vyžadovala.

Viac o účele TG 23112 je uvedené v dokumente : “Opatrenie A.R.E.S. č. 1 z 24.12.2020” s názvom:

Zavedenie špeciálnej hovorovej TG 23112 v sieti DMR Brandmeister na Slovensku určenej na rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu.

VEČERNÝ POKEC  NA OM0OVT

Už dlhšiu dobu (viac ako 3 roky)  funguje na „východoslovenskom“ prevádzači OM0OVT pravidelná aktivita s názvom VEČERNÝ  POKEC, ktorý moderuje veľmi neúnavne Ivan OM0AD, ktorý sa pritom do uvedeného prevádzača  dostáva len s veľkými ťažkosťami, keďže býva v obci Malcov okr. Bardejov a  „výhľad“ na Slanské  hory s prevádzačom OM0OVT mu „kazia“  okolité kopce. Preto musí používať na spojenie s prevádzačom  mnohoprvkovú anténu a veľký výkon, aby prekonal tento handycap.

V rámci  tohto „pokecu“  okrem štandardného reportu o kvalite signálu   jednotliví účastníci referujú o počasí v ich okolí a potom aj o rádioamatérskych aktivitách, ktoré  v daný deň mali. Pokiaľ nešlo práve o rádioamatérsku aktivitu, ktorá ich v daný deň zamestnala, spomenie sa aj starostlivosť o záhradu, kosenie trávy či nejaké stavebné práce na domčeku a podobne. Aj keď  to nie sú rádioamatérske témy,  je to všetko v poriadku, pokiaľ sa debata nezvrtne na témy, ktoré sú zakázané v PP.

Odhliadnuc od obsahu  „pokecu“ sa touto prevádzkou jednak testuje funkčnosť samotného prevádzača, rádioamatéri zo vzdialenejších lokalít si môžu overiť, ako je prijímaný ich signál a celkove poslucháč získava prehľad, do ktorých lokalít v rámci východného Slovenska sa vieme cez tento prevádzač „dokričať“.  Tu môžeme skonštatovať, že za dobrých podmienok šírenia  sa jedná aj o prekvapivé smery a vzdialenosti, keď sa do prevádzača dostanú aj rádioamatéri zo vzdialeného Ružomberka a podobne.

Z hľadiska ARESU sa týmto „pokecom“ teda testuje nielen samotný prevádzač, ale aj jeho dosah a taktiež aj vybavenie jednotlivých rádioamatérov, z ktorých si viacerí museli zlepšiť svoje antény, ak sa chcú pravidelne zúčastňovať tejto aktivity.  Z takéhoto pohľadu je preto možné považovať tento večerný „pokec“ za  pravidelný  každodenný test (tiesňovej) komunikácie v rámci východného Slovenska (v dosahu prevádzača OM0OVT) za čo je potrebné vysloviť veľké poďakovanie Ivanovi OM0AD (členovi ARES) za jeho  myšlienku začať s toto aktivitou a taktiež za to, že v nej takto dlhodobo pokračuje a to napriek tomu, že okrem fanúšikov má táto jeho aktivita aj odporcov.  

V súvislosti s nedávnymi diskusiami o možnom ohrození rádioamatérskeho pásma VKV zdieľaním s nejakou leteckou službou podľa návrhu Francúzka sa veľa hovorilo aj o slabom využívaní VKV pásma samotnými rádioamatérmi. Tento večerný a každodenný „pokec“ tak určitým spôsobom pláta dieru, ktorá vznikla tým, že z viacerých dôvodov  rádioamatéri v posledných rokoch akosi  prestali medzi sebou komunikovať a niekdajšie  celovečerné  debaty na OM0OVT sú už len  dávnou minulosťou pre pamätníkov „ slávnych“ 90 tych rokov, kedy sa niekedy ani nedarilo „prebojovať“  do diskusných krúžkov na tomto prevádzači.

Z viacerých dôvodov by však bolo vhodné, keby sa podobné aktivity objavili aj na ďalších OM prevádzačoch či už VKV, alebo UKV. Ak sa niečo také  objaví a vydrží istú dobu, rád sa o tom dozviem a zverejním o tom informáciu na týchto stránkach. Samozrejme že sú aj ďalšie podobné pravidelné aktivity typu meteokúžkov na KV aj VKV (aj na OM0OVT ) o ktorých viem, ale tie tu kvôli stručnosti neuvádzam, keďže sa ich ani nezúčastňujem.

Stano OM8ST


Posledná úprava  príspevku: 27.1.2021


NASLEDUJÚCI ČLÁNOK:
MONITORING TIESŇOVÝCH FREKVENCIÍ

%d blogerom sa páči toto: