Design a site like this with WordPress.com
Začíname

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY RÁDIOAMATÉRSKEJ TIESŇOVEJ SLUŽBY A.R.E.S.


Ako sa obohacuje obsah týchto stránok a rastie počet dokumentov, ktoré sa týkajú tejto problematiky, narastá aj problém nájsť rýchlo niektoré z nich. Preto som pripravil aj túto samostatnú podstránku, kde sú tieto dokumenty zhromaždené na jednom mieste a kde sa to dá rýchlo nájsť. Dokumenty sú podľa svojho charakteru rozčlenené do niekoľkých podskupín ako je to zrejmé z nasledujúceho textu. Snažil som sa do tohoto zoznamu dávať kompletné dokumenty vo formáte pdf, ktoré sa nám priamo otvoria na čítanie a ktoré si samozrejme v prípade potreby vieme aj vytlačiť, aby sme tak mali svoje “OFFLINE” príručky, ktoré budeme mať k dispozícii aj v prípade, že dôjde ku výpadku elektrickej sete alebo aj internetu a elektronické dokumenty tak nebudú v danej chvíli pre nás prístupné.


1. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ARES

Základné dokumenty určujúce čo je to Rádioamatérska tiesńová služba A.R.E.S., aké sú jej ciele a štruktúra

ŠTATÚT ARES.pdf

ORGANIZAČNÁ ŚTRUKTÚRA ARES.pdf

IMPLEMENTÁCIA ARES.pdf

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020. pdf

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020.doc


2. OPATRENIA A.R.E.S.


Dôležité rozhodnutia A.R.E.S. , ktoré majú vplyv na činnosť rádioamatérskej tiesňovej služby a preto je vhodné ich zadokumentovať vo forme “Opatrení”.

2.1 Opatrenie A.R.E.S. č. 1 z 24.12.2020


Zavedenie špeciálnej hovorovej TG 23112 v sieti DMR
Brandmeister na Slovensku určenej na rádioamatérsku
tiesňovú komunikáciu.


3. PRÍRUČKY TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE – SLOVENSKÉ

Niekoľko základných príručiek pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu v slovenčine:

MINI MANUÁL TIESŇOVEJ PREVÁDZKY (2007).pdf

MEDZINÁRODNÉ POSTUPY TIESŇOVEJ PREVÁDZKY IARU – SK.pdf

IARU PRÍRUČKA PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU (SK).pdf

Preklad (zatiaľ len kaptioly 1-2) IARU príručky pre tiesňovú komunikácu z anglického jazyka. Na kompletnom preklade originálneho dokumentu s 94 stranami sa pracuje.

PRÍJEM A VYSIELANIE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU .pdf

POSTUPY PRI SPRACOVÁVANÍ TIESŇOVÝCH VOLANÍ V SKRATKE VALIDATE-V2 .pdf

FREKVENCIE POUŽÍVANÉ PRI TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII

Zatiaľ je tu linka na príslušnú podstránku, ale pripravujeme samostatný dokument – tabuľky s týmito údajmi v formáte pdf vhodný na vytlačenie do papierovej formy..


4. PRÍRUČKY TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE – ZAHRANIČNÉ

Zahraničné ( anglické) verzie základných príručiek pre rádioamtérsku tiesňovú komunikáciu:

IARU HF INTERNATIONAL EMERGENCY OPERATING PROCEDURE.pdf

IARU EMERGENCY COMMUNICATION GUIDE (1sept 2016).pdf

BLANKET TELEGRAMU IARU.pdf

Príručky ARRL – bude doplnené

Príručky RAYNET – bude doplnené

ITU komunikačná príručka – bude doplnené


5. ANALÝZY MOŽNOSTÍ VYUŽITIA ARES

5.1 VŠEOBECNÉ ANALÝZY A PREZENTÁCIE

Brožúra o ARES pre orgány CO KOŠICE s prílohami A,B a C (2009).pdf

Mimořádné události, IZS  a radioamatéři ? OK1MX – HOLICE 2010 & TATRY 2016.pptx

Mimořádné události, IZS  a radioamatéři OK1MX – HOLICE 2010 & TATRY 2016.pdf

ANALÝZA MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE RÁDIOAMATÉROV A INÝCH ZLOŽIEK IZS.pdf

PREZENTÁCIA DJ9OZ – DIS-BEACONS – MAJÁKY NÁDEJE .pdf

5.2 ZÁVEREČNÉ (DIPLOMOVÉ) PRÁCE NA TÉMU RÁDIOAMATÉRSKEJ TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE – A.R.E.S

1. Diplomová práca Ing Petra Martišku OM6ABC   Fakulta Bezpečnostného Inžinierstva ZÚ Žilina 2010

VYUŽITIE AMATEUR RADIO EMERGENCY SERVICE V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

2. Diplomová práce Ing. Radovana Nižňanského, Drevárska fakulta  TU Zvolen 2020

” VYUŽITIE ALTERNATÍVNYCH SPÔSOBOV SPOJENIA PRI RIEŠENÍ MIMORIADNYCH A NEŽIADÚCICH UDALOSTÍ.


6. ZMLUVY

Dokumenty budú postupne doplňované

Memorandum  o spoluprácie ARES a DPO SR – nepodpísané

Zmluva o spolupráci KKS ARES Košice s KO DPO SR Košice

7. ZÁKONY A VYHLÁŠKY

Dokumenty budú postupne doplňované

VŠEOBECNÉ POVOĽOVACIE PODMIENKY PRE AMATÉRSKE VYSIELACIE STANICE (2010) – 6322.pdf

Zákon o IZS a iné relevantné zákony


8. MATERIÁLY MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE ITU

ITU STRATEGIC PLAN 2020-2023

Z tohto globálneho materiálu sa týka rádioamatérskej tiesˇnovej komunikácie (možno) CIEĽ 3 (GOAL3 – strana 6) a z neho Čiastkový cieľ 3.5 (TARGET 3.5 – strana 8), ktorý sa týka prípravy Národných plánov tiesňovej komunikácie.


9. MATERIÁLY MEDZINÁRODNEJ RÁDIOAMATÉRSKEJ ÚNIE IARU R1

STRATEGICKÉ CIELE IARU R1 (2021)

Strategické ciele IARU R1 prijaté na 25. Generálnej konferencii a Workshope IARU R1, ktorý sa konal v dňoch 15-24.10.2021 online formou.


Posledná úprava stránky: 2.12.2021


%d blogerom sa páči toto: