Design a site like this with WordPress.com
Začíname

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY RÁDIOAMATÉRSKEJ TIESŇOVEJ SLUŽBY A.R.E.S.


Ako sa obohacuje obsah týchto stránok a rastie počet dokumentov, ktoré sa týkajú tejto problematiky, narastá aj problém nájsť rýchlo niektoré z nich. Preto som pripravil aj túto samostatnú podstránku, kde sú tieto dokumenty zhromaždené na jednom mieste a kde sa to dá rýchlo nájsť. Dokumenty sú podľa svojho charakteru rozčlenené do niekoľkých podskupín ako je to zrejmé z nasledujúceho textu. Snažil som sa do tohoto zoznamu dávať kompletné dokumenty vo formáte pdf, ktoré sa nám priamo otvoria na čítanie a ktoré si samozrejme v prípade potreby vieme aj vytlačiť, aby sme tak mali svoje “OFFLINE” príručky, ktoré budeme mať k dispozícii aj v prípade, že dôjde ku výpadku elektrickej sete alebo aj internetu a elektronické dokumenty tak nebudú v danej chvíli pre nás prístupné.


1. ZÁKLADNÉ DOKUMENTY ARES

Základné dokumenty určujúce čo je to Rádioamatérska tiesńová služba A.R.E.S., aké sú jej ciele a štruktúra

ŠTATÚT ARES.pdf

ORGANIZAČNÁ ŚTRUKTÚRA ARES.pdf

IMPLEMENTÁCIA ARES.pdf

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020. pdf

NOVÁ PRIHLÁŠKA DO ARES – V4 – 2020.doc


2. OPATRENIA A.R.E.S.


Dôležité rozhodnutia A.R.E.S. , ktoré majú vplyv na činnosť rádioamatérskej tiesňovej služby a preto je vhodné ich zadokumentovať vo forme “Opatrení”.

2.1 Opatrenie A.R.E.S. č. 1 z 24.12.2020


Zavedenie špeciálnej hovorovej TG 23112 v sieti DMR
Brandmeister na Slovensku určenej na rádioamatérsku
tiesňovú komunikáciu.


3. PRÍRUČKY TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE – SLOVENSKÉ

Niekoľko základných príručiek pre rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu v slovenčine:

MINI MANUÁL TIESŇOVEJ PREVÁDZKY (2007).pdf

MEDZINÁRODNÉ POSTUPY TIESŇOVEJ PREVÁDZKY IARU – SK.pdf

IARU PRÍRUČKA PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU (SK).pdf

Preklad (zatiaľ len kaptioly 1-2) IARU príručky pre tiesňovú komunikácu z anglického jazyka. Na kompletnom preklade originálneho dokumentu s 94 stranami sa pracuje.

PRÍJEM A VYSIELANIE RÁDIOGRAMOV VO FORMÁTE IARU .pdf

POSTUPY PRI SPRACOVÁVANÍ TIESŇOVÝCH VOLANÍ V SKRATKE VALIDATE-V2 .pdf

FREKVENCIE POUŽÍVANÉ PRI TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII

Zatiaľ je tu linka na príslušnú podstránku, ale pripravujeme samostatný dokument – tabuľky s týmito údajmi v formáte pdf vhodný na vytlačenie do papierovej formy..


4. PRÍRUČKY TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE – ZAHRANIČNÉ

Zahraničné ( anglické) verzie základných príručiek pre rádioamtérsku tiesňovú komunikáciu:

IARU HF INTERNATIONAL EMERGENCY OPERATING PROCEDURE.pdf

IARU EMERGENCY COMMUNICATION GUIDE (1sept 2016).pdf

BLANKET TELEGRAMU IARU.pdf

Príručky ARRL – bude doplnené

Príručky RAYNET – bude doplnené

ITU komunikačná príručka – bude doplnené


5. ANALÝZY MOŽNOSTÍ VYUŽITIA ARES

5.1 VŠEOBECNÉ ANALÝZY A PREZENTÁCIE

Brožúra o ARES pre orgány CO KOŠICE s prílohami A,B a C (2009).pdf

Mimořádné události, IZS  a radioamatéři ? OK1MX – HOLICE 2010 & TATRY 2016.pptx

Mimořádné události, IZS  a radioamatéři OK1MX – HOLICE 2010 & TATRY 2016.pdf

ANALÝZA MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE RÁDIOAMATÉROV A INÝCH ZLOŽIEK IZS.pdf

PREZENTÁCIA DJ9OZ – DIS-BEACONS – MAJÁKY NÁDEJE .pdf

5.2 ZÁVEREČNÉ (DIPLOMOVÉ) PRÁCE NA TÉMU RÁDIOAMATÉRSKEJ TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE – A.R.E.S

1. Diplomová práca Ing Petra Martišku OM6ABC   Fakulta Bezpečnostného Inžinierstva ZÚ Žilina 2010

VYUŽITIE AMATEUR RADIO EMERGENCY SERVICE V KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH

2. Diplomová práce Ing. Radovana Nižňanského, Drevárska fakulta  TU Zvolen 2020

” VYUŽITIE ALTERNATÍVNYCH SPÔSOBOV SPOJENIA PRI RIEŠENÍ MIMORIADNYCH A NEŽIADÚCICH UDALOSTÍ.


6. ZMLUVY

Dokumenty budú postupne doplňované

Memorandum  o spoluprácie ARES a DPO SR – nepodpísané

Zmluva o spolupráci KKS ARES Košice s KO DPO SR Košice


7. ZÁKONY A VYHLÁŠKY

Dokumenty budú postupne doplňované


Aktuálne platné „ Povoľovacie podmienky pre rádioamatérske vysielacie stanice” :

VYHLÁŠKA 291/2023 Z.z
Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 22. augusta2022, ktorou sa ustanovujú prevádzkové podmienky preamatérske stanice
(Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2022)

Táto vyhláška nadobudla účinnosť od 1.9.2022 a nahrádza predošlé PP z roku 2010.


VYHLÁŠKA 283/2022 Z.z.
Vyhláška Úradu prereguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z 8. augusta2022 o podrobnostiach o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie,o prílohách k žiadosti o vydanie osvedčenia, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti a o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti
(Časová verzia predpisu účinná od: 15. 8.2022)

Touto vyhláškou sa riadi aj vykonávanie skúšok pre získanie povolenia na rádioamatérsku vysielaciu stanicu – rádioamatérskej licencie ( HAREC)


VŠEOBECNÉ POVOĽOVACIE PODMIENKY PRE AMATÉRSKE VYSIELACIE STANICE (2010) – 6322.pdf

Neplatné povoľovacie podmienky pre amatérske vysielacie stanice. Sú tu uvedené len na porovnanie so súčasne platnými PP.


ZÁKON 452/2021 Z.z.
Zákon z 24. novembra 2021 o elektronických komunikáciách
(Časová verzia predpisu účinná od: 1. 02. 2022 do: 31. 07. 2022)

Základný zákon ktorým sa upravujú podmienky regulácie v odvetví elektronických komunikácií ká patrí aj vysielanie na rádipvých vlnách vrátane rádioamatérskeho vysielania


ZÁKON 129 /2002 Z.z.
Zákon z 15. februára 2002 o integrovanom záchrannom systéme
(Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2018 do: 31. 3.2023)

Tento zákon upravuje organizáciu integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného záchranného systému, práva a povinnosti obcí a iných právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb pri koordinácii činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie.

Poznámka:
Tento zákon bude v krátkom čase v roku 2023 pomerne významnejšie novelizovaný


ZÁKON 406/2011 Z.z.
ZÁKON z 21. októbra 2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Časová verzia predpisu účinná od: 30. 3.2022 do: 31. 3.2023)

(1) Tento zákon upravuje právne postavenie dobrovoľníka a právne vzťahy pri poskytovaní služieb, činností a iných výkonov dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľnícka činnosť“).

(2) Tento zákon sa vzťahuje aj na činnosť vykonávanú dobrovoľníkom podľa osobitných zákonov,1) ak tieto osobitné zákony neustanovujú na výkon dobrovoľníckej činnosti iné podmienky.


ZÁKON 42/1944 Z.z.
ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. januára 1994 o civilnej ochrane obyvateľstva

Účelom tohto zákona je upraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana”).


8. MATERIÁLY MEDZINÁRODNEJ TELEKOMUNIKAČNEJ ÚNIE ITU

ITU STRATEGIC PLAN 2020-2023

Z tohto globálneho materiálu sa týka rádioamatérskej tiesˇnovej komunikácie (možno) CIEĽ 3 (GOAL3 – strana 6) a z neho Čiastkový cieľ 3.5 (TARGET 3.5 – strana 8), ktorý sa týka prípravy Národných plánov tiesňovej komunikácie.


9. MATERIÁLY MEDZINÁRODNEJ RÁDIOAMATÉRSKEJ ÚNIE IARU R1

STRATEGICKÉ CIELE IARU R1 (2021)

Strategické ciele IARU R1 prijaté na 25. Generálnej konferencii a Workshope IARU R1, ktorý sa konal v dňoch 15-24.10.2021 online formou.


Posledná úprava stránky: 2.12.2021


%d blogerom sa páči toto: