IARU R1 TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE CEZ SATELIT QO-100 (9.5.2021)


Aktualizácie príspevku: 23.4.2021 a 26.11.2021


PRVÝ OZNAM z 22.4.2021

Prevádzka cez geostacionárny satelit QO-100 je už pomerne známa rádioamatérskej verejnosti a viaceré stanice aj z OM už majú zariadenie umožňujúce obojsmernú prevádzku cez tento satelit. Satelit umožňuje komunikáciu v rámci celej skupiny krajín IARU R1 a dokonca aj za hranice regiónu a nevyžaduje sa pri tom fungovanie pozemnej internetovej komunikácie. Preto sa uvažuje aj o možnom využití tejto satelitnej komunikácie aj v prípade tiesňových situácií, keď zlyhajú ostatné pozemné komunikačné systémy, alebo tieto nie sú k dispozícii. Platí to hlavne pre ostrovné lokality – viď napríklad  predošlý príspevok na týchto stránkach:

HURIKÁN LORENZO OHROZUJE AZORSKÉ OSTROVY

z 30. septembra 2019  s ponukou  komunikácie cez  satelit
AO-92.

Pre geostacionárny satelit QO-100 už bola na medzinárodnej úrovni dohodnutá aj jedna tiesňová CoA frekvencia o čom už bola aj na týchto stránkach zverejnená informácia:

TIESŇOVÉ FREKVENCIE NA SATELITE QO-100

Teraz sa uvažuje o zorganizovaní prvého testu tiesňovej komunikácie cez tento Satelit QO-100. Greg Mossop, IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator k tomu rozoslal úvodný e-mail:

#N023(01)P [R1emcor] QO-100 geostationary satellite test.pdf

v ktorom sa zisťuje záujem rádioamatérov z jednotlivých krajín IARU R1 o účasť v tomto teste. Zatiaľ je navrhnutý len možný termín tohto testu a to na deň

Nedeľa 9. máj od 08:00 UTC

Ak bude o tento test dostatočný záujem, tak sa neskôr zverejní aj forma testu a ďalšie podmienky testu.

Pre účasť v teste je samozrejme potrebné mať full-duplex zariadenie a taktiež možnosť monitorovať svoj signál. Pre tých, ktorí ešte takéto vybavenie nemajú je však stále možnosť monitorovať prevádzku cez satelit QO-100 na SDR prijímačoch, ktoré nájdete na internetových serveroch

http://websdr.is0grb.it:8901/

https://eshail.batc.org.uk/nb/

Ďalšie informácie o tomto teste budú zverejnené na týchto stránkach hneď, ako sa ku mne dostanú.

Stano OM8ST
predseda ARES


DRUHÝ OZNAM z 23.4.2021

Ako už bolo zverejnené v prvom ozname , v nedeľu 9.5.2021 v čase od 8:00 do 10:00 UTC (10:00-12:00 nášho letného času) sa uskutoční prvý IARU R1 test tiesňovej komunikácie formou posielania rádiogramov formátu IARU cez geostacionárny satelit QO-100.

Ciele tohto testu sú nasledovné

 • zvýšiť všeobecný záujem o tiesňovú komunikáciu
 • testovať použiteľnosť satelitu QO-100 na komunikáciu v širokom priestore
 • nacvičovať prenos a odovzdávanie správ

Tohto testu sa účastní spolu 20 rádioamatérskych staníc z nasledujúcich 15 krajín IARU R1:
Bosnia-Herzegovina, France, Greece, Iceland, Italy, Izrael, Malta, Netherlands, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, United Kingdom.
Niektoré krajiny vedeli aktivizovať do tohto testu aj dve či tri stanice, preto je počet účastníckych staníc vyšší. Za Slovensko sa tohto testu zúčastní Štefan OM2ABC z Veľkej Paky, ktorý sa ako jediný z oslovených prihlásil do tejto aktivity, za čo mu aj touto formou veľmi ďakujem.

Zúčastnené stanice dostali patričné pokyny k realizácii tohto testu. Organizátor testu si neprial ich zverejnenie na Internete, preto ich tu v detailoch neuvádzam.

Prevádzka cez satelit QO-100 sa však dá počúvať na voľne dostupných SDR prijímačoch :

http://websdr.is0grb.it:8901/

https://eshail.batc.org.uk/nb/

a test by sa mal realizovať vo frekvenčnom segmente

Downlink 10489.850-10489.880MHz

Pre tento test odsúhlasila spoločnosť AMSAT DL využitie tohto širšieho segmentu frekvencií. Pre reálnu tiesňovú komunikáciu je však dohodnutá stabilná CoA tiesňová frekvencia o čom je informácia z 20.3.2020 na tejto stránke v príspevku:

https#://aresom.wordpress.com/2020/03/22/tiesnove-frekvencie-na-satelite-qo-100/

Koho táto problematika zaujíma, môže si popočúvať prevádzku počas tohto testu . Prenos rádiogramov bude prebiehať fónickou prevádzkou, takže nie je potrebné mať k tomu nejaké špeciálne SW vybavenie.

Pre poslucháčov sa však môžu hodiť informácie o tom, ako sa realizuje samotný príjem a vysielanie rádiogramov vo formáte IARU, čo je podrobne popísané na tejto stránke ARES v časti TIESŇOVÁ KOMUNIKÁCIA:

https://aresom.wordpress.com/tiesnova-komunikacia-2/prijem-a-vysielanie-radiogramov-vo-formate-iaru/

Potešilo by ma, ak by mi niekto z potenciálnych poslucháčov poslal svoj “poslucháčsky LOG” z tejto prevádzky. Ja sa budem snažiť zachytiť cez SDR príjem čo najväčšieho počtu staníc v teste, ale nemôžem byť súčasne na viacerých frekvenciách.

Stano OM8ST
predseda ARES


VYHODNOTENIE TESTU KOMUNIKÁCIE CEZ SATELIT QO-100 (26.11.2021)

Vyhodnotenie komunikačných testov – testu módom JS8CAL a testu komunikácie cez satelit QO-100, ktoré boli zorganizované Gregom Mossopom G0DUB na úrovni IARU R1 prebehlo na online meetingu skupiny národných koordinátorov tiesňovej komunikácie IARU R1, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.5.2021 prostredníctvom aplikácie WEBEX MEETINGS. Aby boli informácie o týchto testoch na jednom mieste, dopĺňam toto vyhodnotenie testu JS8CALL práve tu v tomto príspevku tomto teste a nie v príspevku o online meetingu.

Poznámka- na text zvýraznený boldom dať linku na príslušný článok o ONLINE meetingoch

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

Aby byli počas testu stanice dostatočne “zaťažené“ chcel Greg G0DUB docieliť, aby sa testu zúčastnil čo najväčší počet staníc, toto sa bohužiaľ nepodarilo dosiahnuť.

Zvýšená aktivita staníc v pásme však tak či tak veľmi rýchlo pritiahla pozornosť „ band polície“ z organizácie AMSAT_DL, ktorá prevádzkuje satelit a preto aj kontroluje prevádzku cez tento satelit.

Obavy, že medzi stanicami zúčastnenými v emcomm teste sa nájdu aj také, ktoré budú mať problémy s frekvenčnou stabilitou sa nenaplnili.

HODNOTENIE PREVÁDZKY

Prenos rádiogramov v tomto teste bol realizovaný hlasom (modulácia SSB). Na rozdiel od podobných emcomm testov realizovaných na KV pásmach (TESTY GLOBALSET) sme tu mali veľmi kvalitnú moduláciu bez ruchov, šumov, únikov, ale napriek tomu sa tu opäť ukázali problémy so samotným prenosom rádiogramov a to hlavne tieto:

 • Správy boli prenášané v angličtine, čo pre niektorých účastníkov je cudzí jazyk a to robilo problémy zachytiť aj kratšie sekvencie. Správy je preto potrebné prenášať dostatočne pomaly a v prípade potreby opakovať a prijímajúca stanice si musí byť istá, že prijala všetko správne.
 • Opakovali sa chyby v štruktúre správ – rádiogramov . Tu bude potrebné dať účastníkov viacero príkladov, ako je potrebné tieto správy vytvárať.
 • Mnohí účastníci boli možno nervózni počas testu, lebo si uvedomovali, že sú počuteľní ( a veľmi dobre) inými rádioamatérmi cez satelit a ďalšou veľkou skupinou, poslucháčov, ktorí mohli sledovať prevádzku cez SDR prijímače umiestnené na www. ( aj ja som to tak monitoroval tento test , keďže nemám vybavenie na prácu cez satelit)
 • Napriek tomu, že test prebiehal mimo segmentu frekvencií bežne povolených pre komunikáciu cez tento satelit, medzi stanice pracujúce v teste s priplietli aj iné stanice, ktoré chceli len nadviazať bežné spojenie a tým vytvárali trochu chaos na pásme. Niektoré z nich ani po upozornení, že rušia prebiehajúci test tiesňovej komunikácie sa neodladili. A čo na to hamspirit ? Podobný problém bol pri emcomm testoch na KV pásmach.

Vo všeobecnosti môžem skonštatovať, že tento test bol úspešný, aj keď sa ho zúčastnil menší počet rádioamatérov, ako testu JS8CALL, je to dané zrejme hlavne tým, že pre prácu cez tento satelit je potrebné mať špeciálne vybavenie, ktoré nie je medzi rádioamatérmi až také bežné, hoci nie je to až také náročné. Je to len jednoducho nové.

Ako som už uviedol v druhom ozname k tomuto testu za Slovensko sa tohto testu zúčastnila jediná stanica a to Štefan OM2ABC z Veľkej Paky a to aj napriek tomu, že potenciál rádioamatérov s možnosťou komunikácie cez QO-100 je u nás väčší..

Pre Štefana to bol prvý kontakt s prenosom tiesňových rádiogramov vo formáte IARU. Štefanovi som však poslal viacero materiálov, v ktorých bol vysvetlený princíp a systém vytvárania a posielania týchto rádiogramov a bol preto teoreticky dobre pripravený. Ako skúsený rádioamatér – operátor s dobrými znalosťami angličtiny zvládol túto úlohu veľmi dobre a ako som ho mohol sledovať aj na SDR www prijímači, prijal a vyslal svoje správy veľmi profesionálnym spôsobom, čo ma veľmi tešilo. Počas dvojhodinového testu celkove prijal síce len 3 správy a vyslal len 4 správy, čo vyzerá ako málo, avšak je potrebné si uvedomiť, že tu nejde o rádioamatérsky contest s výmenou kódov typu 59/28 ale o pomere zložitý prenos veľkého počtu znakov, ktoré je potrebné odovzdať a prijať s čo najlepšou (optimálne 100% ) presnosťou a tak prenos jedného rádiogramu trvá dlhší čas. Preto je tento počet úspešne prijatých a odovzdaných správ odpovedajúci dĺžke testu.

Po ukončení testu sme poslali Gregovi Mossopovi G0DUB jednak log so spojeniami , ktoré urobil Štefan OM2ABC, ale aj ja som poslal stručnú správu s informáciami o odpočutých staniciach v teste a ich spojeniach vrátane niektorých poznámok ku prevádzke vrátane poznámky o staniciach, ktoré narušovali priebeh nášho testu.


Tento test ukázal, že satelitná komunikácia môže byť veľmi účinným nástrojom pre prípad tiesňovej situácie. Súčasne však ukázal aj na problémy spočívajúce hlavne v tom, že rádioamatéri nie sú dostatočne vycvičení v správnom predávaní týchto rádiogramov hlasom tak, aby tento prenos bol súčasne čo najrýchlejší ale súčasne aby sa zaistila čo najväčšia presnosť prenosu týchto správ. Je na diskusiu, kedy a akým spôsobom by problémy s výslovnosťou angličtiny v medzinárodnom prostredí vedeli odstrániť prenosy pomocou DATA módov, kde však narážame na inú sadu problémov. Jediná spoločná odpoveď na tieto otázky je, že musíme testovať a testovať a testovať a to jednak na medzinárodnej úrovni IARU R1 tak aj v rámci národných asociácií. Len dobre vycvičení rádioví operátori budú schopní plniť svoju úlohu aj počas tiesňovej komunikácie. Zatiaľ sme ale od tohto ideálu bohužiaľ veľmi vzdialení.

STANO OM8ST
Predseda ARES.


Posledná úprava príspevku: 26. 11.2021


5 myšlienok na “IARU R1 TEST TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCIE CEZ SATELIT QO-100 (9.5.2021)”

  1. Miro, ja som to nenahrával, ale kolegovia z iných krajína IARU áno a tak sa možno dostanem k nejakým nahrávkam. Ja som sa prednostne snažil robiť svoj vlastný záznam z prenosu telegramov, ale bolo to náročné, pokiaľ sám nevieš komunikovať s protistanicou. Ak teda máš niečo zachytené, tak mi to pošli nielen do archívu ale ešte to aj vyhodnotíme. V sobotu popoludní budeme mať WEBEX meeting skupiny pre tiesňovú komunikáciu IARU R1 a budeme tam hovoriť aj o tomto teste, tak by možno “bodla” takáto nahrávka. Pošli mi to priamo na moju adresu: stano.om8st@gmail.com. A ďakujem aj za tento komentár a teším sa na tú nahrávku. Stano OM8ST

   Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.