A.R.E.S. AKCIA “ZUBÁK”


Pod týmto mierne záhadným názvom sa skrýva jedna zaujímavá rádioamatérska aktivita, ktorá prebehla v predošlých troch týždňoch v tichosti a len za nepatrného záujmu médií, avšak významnou mierou prispela k tomu, že cca 800 obyvateľov obce Zubák v okrese Púchov  mali aspoň v niečom zmiernenú veľmi náročnú situáciu, ktorá súvisela s rozsiahlou rekonštrukciou elektrických vedení do ich obce, ktoré realizovala  spoločnosť  Stredoslovenská Distribučná spoločnosť a trvala až tri týždne.

Takáto dlhá odstávka dodávky elektrickej energie (aj keď len cez deň) značne zasiahne do života ľudí a svojim dopadom je rovnaká, avšak dlhým trvaním aj horšia  ako v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie v dôsledku snehových kalamít, víchríc, povodní a podobne. Jediný rozdiel je tu v tom, že o tejto udalosti – odstávke vieme vopred a preto je možné sa na to aspoň čiastočne pripraviť. Kalamitné situácie prichádzajú rýchlo a náhle a často niet času a spôsobu, ako byť na to  pripravený.

O tejto nepríjemnej  situácii pre obec Zubák som sa dozvedel z večerných správ na TV Markíza, ktoré odzneli v pondelok 3.6.2019. V príspevku sa starosta obce okrem iného sťažoval, že obec bude  v nasledujúcich troch týždňoch od 10.6.2019 vo veľmi zložitej situácii kvôli dlhodobým odstávkam dodávky elektrickej energie súvisiacimi s plánovanými rekonštrukčnými prácami. Ako  člena a teraz aj predsedu A.R.E.S. sa ma táto situácia v obci Zubák dotkla, pretože silne pripomína situácie pri mimoriadnych udalostiach.  Pri takejto dlhodobej odstávke  dodávky elektrickej energie  pritom hrozilo, že budú (môžu byť) aj problémy s telefonickým spojením z obce cez štandardných operátorov, kedy by sa uplatnili aj prostriedky A.R.E.S., preto som začal uvažovať, ako na to, čo urobiť.   

Po krátkej úvahe, analýze rôznych variant riešenia, analýze personálnych a technických možností aké máme  pre poskytnutie pomoci v tejto oblasti mi vyšlo, že najlepšie bude, keď sa obrátim na  skupinu rádioamatérov – cbčkárov z Dubnice nad Váhom a okolia pôsobiacich v rámci Oblastného CB Rádioklubu Stredné Považie  (www.ocbr.sk), ktorá to má do obce Zubák pomerne blízko. Tak som to aj urobil a poslal som kolegom z OCBR „motivačný email“, v ktorom som ich oboznámil so situáciou v obci Zubák , ktorá tam nastane od pondelka  10.6.2019 a poprosil som ich o pomoc.  Tým sa  rozbehla akcia „Zubák“, ktorej priebeh kolegovia z OCBR podrobne popísali vo svojej správe o akcii uverejnenej na ich www stránke. Pretože som dostal od nich súhlas na zverejnenie tejto ich správy aj inde, uverejňujem ju taktiež tu na našej stránke A.R.E.S  v nasledujúcom  pdf súbore.

ARES- Zubák – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA.pdf (autor: Demonn)

Po pár dňoch odstávky sa v piatok 15.6.2019  objavil na TV JOJ  krátky ale výstižný príspevok redaktorky  Ivety Marešovej o pomoci, ktorú poskytuje  obci Zubák skupina rádioamatérov – cbčkárov z Oblastného CB rádioklubu stredné Považie.

Originálna linka na tento príspevok v archíve TV  JOJ  je nasledovná.

https://www.noviny.sk/slovensko/448542-tri-tyzdne-bez-elektriny-radioamateri-pomahaju-dedine-v-nudzi

Tento príspevok – video z TV JOJ  je však možné pozrieť taktiež priamo tu:
(odkaz na video na stránke http://www.ocbr.sk):

ARES AKCIA ZUBÁK NA TV JOJ 15.6.2019

Za túto, možno pre niekoho nezainteresovaného maličkú, avšak pre  obyvateľov obce Zubák dosť podstatnú pomoc v trvaní troch týždňov sa starosta obce  Zubák pán  Pavol Gelo  poďakoval rádioamatérom z OCBR  ďakovným listom:

Poďakovanie starostu obce Zubák.pdf

Pri detailnejšom pohľade na tento list  si môžeme všimnúť, že nie je adresovaný  na OCBR ale na A.R.E.S., čo si mimoriadne vážim, pretože svedčí nielen o ochote kolegov z OCBR  poskytnúť pomoc bez nároku na odmenu, o ich obetavosti, odbornej zdatnosti ale aj o príkladnej skromnosti celého kolektívu z OCBR, ktorý sa zúčastnil na tejto zaujímavej akcii ale tiež,  že túto akciu chápu ako aktivitu A.R.E.S..

Je skutočnosťou, že celú túto aktivitu zrealizovali kolegovia z Oblastného CB rádioklubu Stredné Považie a bez ich ochoty a aktivity by sa nič neudialo. Rovnako je však skutočnosťou, že bez  iniciatívy zo strany vedenia A.R.E.S. by sa žiadna akcia nerozbehla. Kolegovia CB-čkári správne pochopili, čo je to A.R.E.S., že je to  proces, keď správni ľudia na správnom mieste poskytnú iným pomoc v núdzi tými špeciálnymi  prostriedkami, ktoré bežní ľudia neovládajú a ani nemajú (ale oni áno), lebo sú na to pripravení v rámci svojho rádioamatérskeho koníčka, ktorému venujú svoj voľný čas, ale aj svoje voľné peniaze. Preto aj poďakovanie od starostu dali adresovať na  A.R.E.S. .

Niekto sa môže spýtať, či to vôbec bola nejaká  rádioamatérska aktivita, keď sa vlastne  rádiá ani nepoužili (hoci boli pripravené na použitie)  a išlo tu vlastne  predovšetkým  o zabezpečenie záložného napájania pre dávkovač chlóru pre zdroj pitnej vody zásobujúci celú obec ako aj zabezpečenie záložného napájania pre pevnú linku a internet pre starostu, čím sa zabezpečil bezproblémový chod obce a spojenie s okresom ( s tel. č. 112) v prípade vzniku iného problému. Tu je vhodné si uvedomiť, že aj v dobe rádiovo orientovaných mobilných komunikácií je stále ešte pevná linka jedným z najspoľahlivejších spôsobov komunikácie.

Môj názor je, že bola to rádioamatérska aktivita, pretože rádioamatéri a zvlášť priaznivci tiesňovej komunikácie sa  pripravujú na vysielanie z náhradných (portable) stanovíšť počas  portejblových aktivít, pretekov z rôznych výškových kót a podobne a preto poznajú túto problematiku a majú taktiež aj na to potrebné technické vybavenie – záložné zdroje, akumulátory, solárne panely a veci okolo toho. Pri tejto aktivite využili práve túto časť svojich znalostí a vybavenia, bez ktorých samozrejme nie je možné žiadne  vysielanie mimo dosahu  štandardných elektrických rozvodov. To, že sa tentokrát vlastne nevysielalo, na podstate vecí až tak veľa nemení.

Iný sa zas môže pýtať, prečo je to chápané ako akcia A.R.E.S., keď ju nezabezpečovali členovia krajských skupín A.R.E.S. , ktorý sú registrovaní v A.R.E.S. (https://aresom.wordpress.com/clenstvo/ako-sa-stat-clenom-radioamaterskej-tiesnovej-sluzby-a-r-e-s/), ale iní v rádioamatérskej tiesňovej službe službe A.R.E.S. (zatiaľ) neregistrovaní rádioamatéri bez licencie.

Tu je opäť potrebné skonštatovať, že A.R.E.S. to nie je organizácia, ktorá má svoje IČO,  sídlo, fixné členstvo, každý člen platí (poctivo) vysoké členské poplatky a hľadajú sa sponzori, ktorí by podporili činnosť organizácie atď . Podľa svojich stanov A.R.E.S.  je „súbor opatrení…. na zabezpečenie rádiového spojenia rádioamatérskymi prostriedkami v mimoriadnych situáciach.)

Registrovaným „členom“ A.R.E.S. sa môže stať  každý (rádioamatér), ktorý je ochotný spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S. a riadiť sa pravidlami A.R.E.S. Môže to urobiť tým, že vypíše prihlášku do A.R.E.S. ale podstatne lepšie je, keď priamo ukáže  svojou konkrétnou aktivitou, že naozaj je ochotný spolupracovať pri plnení úloh A.R.E.S. ako to bolo v tomto prípade. Pritom A.R.E.S. sa neorientuje len na licencovaných rádioamatérov s pridelenou volačkou, ale má vo svojich radoch aj rádioamatérov bez licencie, ktorí môžu vysielať len vo voľných pásmach CB (27MHz) a PMR (446 MHz). To je ďalší dôvod, prečo môžeme akciu „Zubák“ chápať ako aktivitu A.R.E.S. Pritom použitie voľne použiteľných CB a PMR zariadení má v krízových situáciach aj svoje výhody, pretože ich môžu používať aj osoby bez rádioamatérskej licencie, teda napríklad starostovia obcí a iní “civili – nerádioamatéri”, čo vytvára nové možnosti pre organizáciu a zabezpečenie spojenia. Poprvýkrát v rámci A.R.E.S. sa to osvedčilo už v roku 2008 počas akcie “Livov”. ( pozri: https://om8st.wordpress.com/ares/ares-domace-aktivity/a-r-e-s-aktivita-livov-jul-2008/ )

Pri hodnotení akcie „Zubák“ nesmieme zabudnúť ani ďalšiu veľmi dôležitú osobu, ktorou je starosta obce.  Starosta obce (starosta mestskej časti, primátor mesta) je ten funkcionár, ktorý má na starosti svoju obec (mesto) ako celok a plní veľmi dôležité povinnosti aj pri vzniku mimoriadnych situácii v jeho obci v rámci predpisov o civilnej ochrane  obyvateľstva. Je to ten, na koho sa máme  obracať, ak chceme v jeho „teritóriu“ vyvíjať nejakú činnosť smerujúcu k pomoci pri mimoriadnej situácii.  Tak to bolo aj počas akcie „Livov“ v roku  2008 a rovnaký postup som odporučil aj kolegom z OCBR pri akcii v obci Zubák.

Starosta správne zareagoval na ponuku pomôcť, komunikoval s rádioamatérmi, popísal svoje najväčšie problémy a spoločnými silami sa tak obe strany dopracovali k správnemu riešeniu niektorých  problémov obce počas odstávok dodávky elektrickej energie. To, že tým hlavným problémom obce nebolo zabezpečenie náhradného spojenia pomocou rádiových prostriedkov (CB, PMR) ale niečo iné,  nie je až také podstatné. Veď zabezpečenie  kvalitnej pitnej vody pre veľkú obec na obdobie  troch týždňov bol skutočne zásadný počin. To, že rádioamatéri nie sú všemocní a nevedia vždy, všade a s čímkoľvek pomôcť je snáď každému zrejmé. Tu však maximálne využili svoj potenciál.

Takže na záver chcem už len poďakovať kolegom z Oblastného CB Rádioklubu Stredné Považie za  ich prínos pri zabezpečení tejto akcie a vyjadriť radosť z toho, že slová o ochote OCBR zapojiť sa do činnosti A.R.E.S, ktoré odzneli  počas nášho stretnutia v Košiciach počas ich expedície RAPS 2018 (august 2018) neboli len prázdnymi gestami, ale skutočným záujmom o vec. Nikto z nás vtedy nevedel, že nás čaká ani nie o rok takáto „skúška pravdivosti a dôvery”, v ktorej so cťou obstáli, čo ma veľmi teší.

Stano OM8ST
Predseda A.R.E.S. pri SZR


SMUTNÝ DODATOK

Celú túto úspešnú akciu zabezpečili (nelicencovaní) rádioamatéri z Oblastného CB Rádioklubu Stredné Považie  (www.ocbr.sk), ktorí tu ale neboli priamo menovaní svojim vlastným menom. Dnes však je vhodné a potrebné povedať, že celú túto akciu zabezpečil osobne a svojimi zariadeniami predovšetkým jeden z najaktívnejších členov OCBR a to Satelit – Ladislav Nagy. Spomíname ho tu hlavne pre to, že tento skromný a ochotný človek už nie je medzi nami. Zomrel dňa 4.11.2020 na následky pohromy, ktorá dodnes gniavi celý svet – COVID-19. Česť jeho pamiatke. Bude chýbať nielen kolektívu OCBR, ale aj širšej komunite rádioamatérov so záujmom o tiesňovú komunikáciu.


Posledná úprava príspevku: 5.2.2022


One thought on “A.R.E.S. AKCIA “ZUBÁK””

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.