INFORMÁCIE Z IARU R1 – AKTUALITY A VYUŽITIE NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ V TIESŇOVEJ KOMUNIKÁCII


V sobotu  13.4.2019 došlo z IARU R1 od Grega Mossopa G0DUB  a následne od  niektorých  národných  skupín EMCOMM viacero e-mailov, ktoré sa týkajú niektorých aktualít v oblasti EMCOMM,  ale hlavne využívania nových technológií v rámci tiesňovej komunikácie. V prílohe prikladám všetky tieto e-maily a tu len  pridávam komentár  k ich obsah

Email č.1. – [R1emcor] Activities this weekend – aktivity cez víkend 13-14.4.2019

#N11(01)P Gmail – [R1emcor] Activities this weekend 13-14.4.2019.pdf

V e-maile je uvedený zoznam niektorých aktivít, ktoré sa budú konať cez víkend 13 a 14. 4. 2019. Tento e-mail prišiel veľmi neskoro – až 13.4.2019 avšak v tomto prípade to nevadí, lebo tieto aktivity sú skôr informatívneho charakteru a nebolo potrebné sa do nich zapájať.

1. EMCOMM CVIČENIE ARGENTÍNA

Prvá informácia sa týkala EMCOMM cvičenia , ktoré sa  jednak konalo vo vzdialenej v Argentíne, prebiehalo na CoA frekvenciách IARU R2, ktoré sú mimo pásiem povolených v rámci IARU R1, preto je to pre nás skôr len zaujímavá informácia. Naviac komunikácie prebiehala v španielčine, ktoré väčšina z nás ani neovláda.

2. JS8Call QSO PARTY

Na deň 13.4.2019 vyhlásila skupina rádioamatérov, ktorá testuje tento nový digitálny mód  takzvanú JS8Call QSO party, počas ktorej sa mali intenzívnejšie skúšať  možnosti tohto módu, ktorý vychádza z protokolov použitých v známom digimóde FT8. Pretože aj ja sa zaujímam o tento nový mód a som členom diskusnej skupiny js8call@group.io viem, že takáto JS8Call QSO Party sa bude konať pravidelne každú druhú sobotu v nasledujúcich mesiacoch, pokiaľ sa nedohodne inak. Takže fórum  pre medzinárodné testovanie tohto módu  bude k dispozícii. Pre tiesňovú komunikáciu  prináša tento mód tú výhodu ( napr. voči FT8) , že dovoľuje prenášať v jednej relácii aj celé vety a vzájomná výmena medzi stanicami nie je  obmedzená len na niekoľko znakové reťazce.

3. WINLINK TEST V Španielsku

Posledná informácia bola od Španielskej skupiny pre EMCOMM, ktorá na sobotu  13.4.2019 od  8:00 do 125:00 UTC vyhlásila cvičenie na prenos telegramov pomocou systému WINLINK. Môžeme len závidieť Španielskym rádioamatérov zo skupiny EMCOMM, že sú na takej technickej a prevádzkovej úrovni, že majú možnosť vyhlásiť v rámci svojej organizácie cvičenie  orientované na tento  mimoriadne účinný komunikačný systém. V našich podmienkach v rámci ARES pri SZR pri JEDNOM známom  používateľovi tohto systému (stav v čase písania tohto príspevku) nie je možné takéto cvičenie usporiadať.  Aj tak si však tento rádioamatér aspoň raz v roku musí urobiť svoje súkromné „ARES“ cvičenie tým, že si cez rádio  a v rámci WINLINK systému pošle na  svoju  štandardnú emailovú  adresu pošle jeden testovací e-mail, aby bola splnená podmienka  minimálne jednej aktivity v priebehu 400 dní, inak bude jeho WINLINK adresa deaktivovaná.

Email č 2. – [R1emcor] New technologies and methods

#N12(01)P Gmail – [R1emcor] New technologies and methods.pdf

V tomto e-maili  Greg Mossop  upozorňuje na niektoré nové technológie a metódy, ktoré sú zaujímavé pre profesionálne záchranárske skupiny. Tieto majú záujem predovšetkým o vysokorýchlostné dátové služby.

Jednou z možností je vytváranie  WIFI sietí v pásmach 2,4 GHz a 5GHz za použitia upravených komerčných zariadení na vytváranie rádioamatérskych digitálnych sietí ako sú HAMNET alebo AMPRnet. Táto možnosť môže byť obmedzená jednak obsadením týchto frekvenčných pásiem a jednak komplikovaným terénom krajiny (čo je aj náš prípad)

Ďalej Greg Mossop G0DUB dáva do pozornosti nový projekt na rýchle dátové siete, s ktorým prišiel francúzky rádioamatér Guilaume F4HDK a nazval ho New Packet Radio’ project ( Pozri stránku: https://hackaday.io/project/164092-npr-new-packet-radio). Tento nový systém vytvára vysokorýchlostné datové siete v širších oblastiach pomocou  rádiovej siete v pásme 70cm, čo  umožňuje väčší dosah než pri použití mikrovlných pásiem.

Greg G0DUB upozorňuje na nové možnosti komunikácie prostredníctvom novej geostacionárnej družice Es“hail 2 (OSCAR 100), pričom upozorňuje, že cez túto družicu zrejme nebude možná vysokorýchlostná digitálna prevádzka vzhľadom na vlastnosti zariadenia inštalovaného na tejto družici (transpondéra).

Nakoniec pridáva upozornenie na nový mód JS8Call, ktorý bol len nedávno uvoľnený do bežne prevádzky. Tento mód síce neposkytuje vysokú rýchlosť, ale môže byť istým vhodným komunikačným riešením na zarušených KV pásmach.

Úplne na konci e-mailu sa Greg Mossop pýta, či sa niektoré skupiny  pre tiesňovú komunikáciu v rámci IARU R1 zapodievajú aj inými komunikačnými možnosťami.

Na túto otázku neviem dať Gregovi žiadnu odpoveď. Tu môžem skonštatovať, že v rámci slovenských skupín pre tiesňovú komunikáciu – teda skupín ARES som nezaznamenal žiaden masívnejší záujem o tieto digitálne formy komunikácie. O žiadnych aktivitách či iniciatívach v tejto oblasti neviem.

Reakcie na tento email Grega Mossopa O nových technológiach v EMCOMM

Islandská skupina EMCOMM (IRA)

Národný koordinátor emcomm  z Islandu Jónas TF3JB vo svojej odpovedi konštatuje, že na Islande nebola zaznamenaná potreba či záujem o inú ako hlasovú komunikáciu. Dokonca  aj CW mód je využívaný. Chystajú sa však robiť experimenty s komunikáciou cez geostacionárny satelit Esˇhail 2 ( OSCAR 100). Použitie tohto satelitu na tiesňovú komunikáciu môže byť dobrým riešením pre Island okrem iného aj vzhľadom na  mobilnosť potrebného zariadenia a relatívne nízke náklady na jeho zostavenie.

Email č. 3. – Re: [R1emcor] New technologies and methods [Notfunk#661511]

#N13(01)P Gmail – Re_ [R1emcor] New technologies and methods [Notfunk#661511].pdf

V tomto separátnom e-maili reagovala na otázku Grega Mossopa nemecká skupina NOTFUNK  (Oliver DL7TNY )

Oliver DL7TNY v e-maili popisuje  výstavbu MESH siete AREDN (Amateur Radio Emergency Data Network) v rámci Nemecka, ktorá už prechádza z testovacej  fázy do produkčnej fázy. Konštatuje však, že to nie je vôbec jednoduchá záležitosť a že rádioamatéri sa stávajú stále viac a viac sieťovými  inžiniermi  s sieťovými operátormi. Na druhej strane to ale môže prilákať nových ľudí z IT oblasti do tiesňovej  komunikácie.


V týchto dvoch reakciách na e-mail Grega Mossopa vidíme dva úplne odlišné  prístupy (potreby)  na rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu v dvoch dosť odlišných krajinách ako sú Island a Nemecko. Island je málo zaľudnená krajina s náročnými klimatickými podmienkami a so slabou  profesionálnou infraštruktúrou (siete, pokrytie  mobilnými operátormi).  Zrejme aj preto je akékoľvek a teda aj klasické hlasové rádiové spojenie  niečím, čo prináša v tiesni „novú kvalitu“. Na druhej strane v husto zaľudnenej krajine ako je Nemecko s rozvinutými profesionálnymi sieťami  nikoho „neohúri“  bežné hlasové rádiové spojenie. Nároky aj na  tiesňovú komunikáciu sú tu  podstatne vyššie a je aj ťažšie ich napĺňať. Preto neprekvapuje snaha nemeckých  rádioamatérov o vybudovanie silného nástroja  pre tiesňovú komunikáciu, ktorým má byť rádiová sieť AREDN so štruktúrou MESH.

A kde sa nachádzame my?

Charakterom krajiny sa blížme skôr k Nemecku než k Islandu, avšak nie sme až na takej technickej úrovni a hlavne takí bohatí, aby sme zvládli taký projekt, akým je budovanie siete takého typu ako je AREDN. Vidíme, že sa u nás nedarí rozvíjať na požadovanú úroveň žiadnu z moderných technológií, s ktorými  prišli v posledných desaťročiach rádioamatéri. Je to prípad systémov ako sú APRS, D-STAR, C4FM (WIRES-X), DMR a podobne.  Vždy sa na začiatku niekto nadchne, malá  skupina niečo urobí a potom to zamrzne a ďalej sa nerozvíja.

Nejdem hovoriť o všetkých takýchto systémoch a podporovať niektorý z nich. Príčin týchto neúspechov je viac a jedným z nich je jednoducho nedostatočná platobná  schopnosť  nás všetkých – jednoducho na to nemáme. Sme voči Nemecku chudobná krajina. Je tu však aj skupina “nástrojov“, ktoré je možné využívať v tiesňovej situácii na výraznú podporu klasickej hlasovej komunikácie, ktoré pritom nepotrebujú, aby sme budovali nejakú zložitú podpornú infraštruktúru (kto to zaplatí ?) a pritom je to len o tom, aby sa jednotliví rádioamatéri naučili používať niektoré relatívne jednoduché nástroje a mali doma pripravené svoje rádiostanice tak, aby vedeli komunikovať s počítačmi na ktorých beží špeciálny softvér, ktorý je ZDARMA. Sú to jednoducho  možnosti, ktoré sa nám ponúkajú a ktoré vieme využívať aj ako chudobní „ príbuzní“.

Čo mám týmto na mysli?

V posledných rokoch došlo k prudkému rozvoju digitálnych technológií, ktoré výrazne ovplyvnili aj prevádzku na rádioamatérskych pásmach. Výhodou  mnohých týchto digitálnych módov je to, že umožňujú realizovať spojenia aj za veľmi nevyhovujúcich podmienok šírenia, kedy je hlasová komunikácia  takmer nemožná. Preto neprekvapuje, že takéto „osvedčené“  módy  sa začali používať aj v rámci tiesňovej komunikácie.  A tak napríklad k obľúbenému programu na DIGI  módy  s názvom FLDIGI, ktorý podporuje veľké množstvo týchto módov  vznikla aj nadstavba FLMSG, ktorá predpripravuje „dáta“ do podoby štandardizovaných formulárov (telegramov) v rôznych formátoch ( IARU, MARS, RED CROSS, ARRL….)  a tieto formuláre potom odosiela  protistanici, čím sa štandardizuje táto tiesňová komunikácia pre „tretie strany“ presne podľa ich požiadaviek a zabraňuje sa tým chybovosti pri prenose  takýchto formulárov len hlasovým módom. V rámci „štandardných“ digimódov vznikol aj  jeden špeciálny mód s názvom FSQCall, ktorý využíva bežné formy  modulácie a demodulácie, avšak má zabudované protokoly podobného typu, ako sú v chatovacích nástrojoch, ktoré poznáme z internetu (MESSENGER, SKYPE,  HANGOUT…) čím sa z toho stáva veľmi zaujímavý nástroj pre tiesňovú komunikáciu cez rádio.

Rovnaká situácia sa opakuje  teraz aj  v prípade veľmi účinného a obľúbeného  módu FT8, ku ktorému len nedávno bol vytvorený program JS8CALL, ktorý umožňuje  prenosy dlhších textových reťazcov než poskytuje štandardný protokol FT8 a tak sa z toho stáva nástroj aj na bežnú komunikáciu, ktorá môže byť využiteľná aj v tiesňovej situácii.

Čo teda  vieme urobiť s minimom finančných nákladov ?

Vieme sa hlbšie zaoberať využitím digitálnych módov  na KV ale aj VKV pri použití programov ako sú FLDIGI, FLMSG, FSQCALL a najnovšie aj JS8CALL. Nezabudneme ani na systém WINLINK a protokol  AX.25 (PACKET RADIO). Môžeme to skúšať v rámci bežnej rádioamatérskej prevádzky tak, ako je to obvyklé, nemusia sa na to zvolávať žiadne špecializované „cvičenia ARES“. Avšak potrebujeme o sebe vedieť, aby sme nakoniec mohli pripraviť aj takéto cvičenia ARES orientované na digitálnu prevádzku. Preto vyzývam rádioamatérov, ktorých prevádzka DIGI módmi zaujíma a ktorí by sa chceli zapojiť do testovania použitia týchto DIGI módov  (hlavne FSQ CALL a JS8CALL)  či už na KV, ale aj na VKV pásmach, nech sa  mi ozvú a pokúsime sa vytvoriť „pracovnú skupinu“ kde by sa konzultovali  problémy jednotlivých rádioamatérov s konfigurovaním ich zariadenia na túto prevádzku a ďalšie problémy so samotnou prevádzkou a organizovali by sa stretávky na pásmach – „QSO PARTIES“, kde by sa v konkrétnej prevádzke testovali vlastnosti týchto programov.

Na podporu prevádzky týmito digi módmi je už na novej stránke ARES  predpripravená  časť stránky v sekcii TECHNIKA – DIGITÁLNE MÓDY PRE TIESŇOVÚ KOMUNIKÁCIU

( viď:  https://aresom.wordpress.com/digitalne-mody-pre-tiesnovu-komunikaciu/),

kde budú postupne pribúdať popisy o týchto digitálnych módoch, ktoré nás z hľadiska  potrieb A.R.E.S. najviac zaujímajú. Tu môže svojim príspevkom prispieť každý, koho táto problematika zaujíma a má spracovaný nejaký popis či manuál, ktorý tam môžeme zverejniť. Nezáleží pritom na tom, či sa jedná o rádioamatérov, ktorí sú už registrovaní ako „členovia“ A.R.E.S. alebo sa jedná o akýchkoľvek iných záujemcov o túto problematiku. Privítame každého, kto prejaví záujem a zapojí sa aktívne do činnosti skupiny.

Stano OM8ST


Posledná úprava príspevku 17.4.2019


Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.